Fıkıh 1 – Test 3 2014-3. Dönem

SORU 1

Fıkhı, “Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.” diye tanımlayan alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Şafi
 • Ahmet b. Hanbel
 • İmam Malik
 • Ebu Hanife
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde fıkıh ilminin amacı dile getirilmiştir?

 • İman, ibadet ve ahlak konularında, Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’den öğrenilen bilgilerdir.
 • İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluklarını bilmesidir.
 • Hz. Peygamber’in ahlakı, davranışları ve olaylar karşısındaki değerlendirmeleridir.
 • Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin zaman ve mekana göre açıklanmasıdır.
SORU 3

Borçlanma, kira, alım-satım gibi gündelik hayatın mali konuları fıkhın hangi başlığı içinde ele alınır?

 • Ferâiz
 • Ukûbat
 • Muâmelât
 • Münâkehât
SORU 4

Fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Er-Risale
 • El-Fusul
 • El- Mustasfa
 • El-Muvafakat
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında sayılmaz?

 • Helallerde sınırlılık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU R
SORU 6

Hz. Peygamber döneminde hüküm koyma faaliyeti üç şekilde olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi hüküm koyma yollarından biri değildir?

 • Hz. Peygambere soru sorulması
 • Hüküm gerektiren bir olayın gerçekleşmesi
 • Herhangi bir soru vaya durum olmaksızın doğrudan hüküm koyulması
 • Sahabenin, hakkında hüküm olmayan bir durumu, hakkında hüküm bulunan bir konuya kıyas etmesi
SORU 7

Mezheplerin oluşumu fıkhın hangi döneminde başlamıştır?

 • Peygamber dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Taklit dönemi
SORU 8

Fıkıh ile ilgili görüşleri “el-Ümm” adlı eserde toplanan müçtehid aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Züfer
 • İmam Malik
 • İmam Şafii
 • İmam Cafer
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi fıkıhta Rey Ekolü’nün özelliklerinden biridir?

 • Hüküm verirken daha çok hadisler esas alınmıştır.
 • Sorunlar içtihatla halledilmeye çalışılmıştır.
 • Sahabe fetvalarına büyük önem verilmiştir.
 • Çoğunlukla Hicaz bölgesi alimleri tarafından benimsenmiştir.
SORU 10

Medine halkının uygulamasını (amel-i ehl-i Medine) fıkhî delil olarak kabul eden alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malik b. Enes
 • Cafer b. Sadık
 • Ahmet b. Hanbel
 • Muhammed b. İdris eş-Şafii
SORU 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet b. Hanbel’e aittir?

 • Muvatta
 • Müsned
 • Zahirur’r-Rivaye
 • Fıkh-ı Ekber
SORU 12

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye adlı eser ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.
 • Fıkhın kanunlaştırıldığı döneme ait bir örnektir.
 • Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştır.
 • Osmanlı döneminde hazırlanmış, Cumhuriyet döneminde uygulanmıştır.
SORU 13

Mükellef kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Şerî delillerden hüküm çıkarma yeterliliğine sahip olma
 • Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse
 • Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin davranışlarıyla ilgili hükümler
 • Müçtehidin ibadet ve ameli konularla ilgili hükümleri kaynaklarından çıkarma yöntemi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi engellerden biridir?

 • Cehalet
 • Zorlama
 • Unutkanlık
 • Sarhoşluk
SORU 15

Farzlar yapılış vaktine göre mutlak ve mukayyed olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak farza örnektir?

 • Hac
 • Zekât
 • Ramazan Orucu
 • Beş vakit namaz
SORU 16

Hanefiler ravi sayısı bakımından sünneti üçe ayırmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Ahad sünnet
 • Hasen Sünnet
 • Meşhur sünnet
 • Mütevatir sünnet
SORU 17

Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını emrettiği fiillere ne denir?

 • Farz
 • Vacip
 • Mübah
 • Mekruh
SORU R
SORU 18

Dinî hükümlerin çıkarıldığı deliller asli deliller ve fer’i deliller olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi fer-i delillerdendir?

 • İcma
 • Kıyas
 • Sünnet
 • İstishab
SORU 19

Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan davranışın hükmü nedir?

 • Mübah
 • Haram
 • Mekruh
 • Sünnet
SORU 20

İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Dinin yaşanmasını kolaylaştırır.
 • Yeni sorunlara çözüm bulmayı sağlar.
 • Fıkhi faaliyetlerin durmasına sebep olur.
 • İslam’ın aklı kullanmayı teşvik etmesinin bir sonucudur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCAADCCBABDBCBBADCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 3

Açık lise Test çöz 2014 Fıkıh 1 testimiz 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 23 - 24 ağostos 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 23 - 24 ağostos 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2014 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 24 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %91. Sınava katılan 24 öğrenci arasından sadece 22 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.61 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?