GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Fıkhı, “Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.” diye tanımlayan alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Şafi
 • Ahmet b. Hanbel
 • İmam Malik
 • Ebu Hanife
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde fıkıh ilminin amacı dile getirilmiştir?

 • İman, ibadet ve ahlak konularında, Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’den öğrenilen bilgilerdir.
 • İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluklarını bilmesidir.
 • Hz. Peygamber’in ahlakı, davranışları ve olaylar karşısındaki değerlendirmeleridir.
 • Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin zaman ve mekana göre açıklanmasıdır.
SORU 3

Borçlanma, kira, alım-satım gibi gündelik hayatın mali konuları fıkhın hangi başlığı içinde ele alınır?

 • Ferâiz
 • Ukûbat
 • Muâmelât
 • Münâkehât
SORU 4

Fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Er-Risale
 • El-Fusul
 • El- Mustasfa
 • El-Muvafakat
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında sayılmaz?

 • Helallerde sınırlılık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU 6

Hz. Peygamber döneminde hüküm koyma faaliyeti üç şekilde olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi hüküm koyma yollarından biri değildir?

 • Hz. Peygambere soru sorulması
 • Hüküm gerektiren bir olayın gerçekleşmesi
 • Herhangi bir soru vaya durum olmaksızın doğrudan hüküm koyulması
 • Sahabenin, hakkında hüküm olmayan bir durumu, hakkında hüküm bulunan bir konuya kıyas etmesi
SORU 7

Mezheplerin oluşumu fıkhın hangi döneminde başlamıştır?

 • Peygamber dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Taklit dönemi
SORU 8

Fıkıh ile ilgili görüşleri “el-Ümm” adlı eserde toplanan müçtehid aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Züfer
 • İmam Malik
 • İmam Şafii
 • İmam Cafer
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi fıkıhta Rey Ekolü’nün özelliklerinden biridir?

 • Hüküm verirken daha çok hadisler esas alınmıştır.
 • Sorunlar içtihatla halledilmeye çalışılmıştır.
 • Sahabe fetvalarına büyük önem verilmiştir.
 • Çoğunlukla Hicaz bölgesi alimleri tarafından benimsenmiştir.
SORU 10

Medine halkının uygulamasını (amel-i ehl-i Medine) fıkhî delil olarak kabul eden alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malik b. Enes
 • Cafer b. Sadık
 • Ahmet b. Hanbel
 • Muhammed b. İdris eş-Şafii
SORU 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet b. Hanbel’e aittir?

 • Muvatta
 • Müsned
 • Zahirur’r-Rivaye
 • Fıkh-ı Ekber
SORU 12

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye adlı eser ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.
 • Fıkhın kanunlaştırıldığı döneme ait bir örnektir.
 • Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştır.
 • Osmanlı döneminde hazırlanmış, Cumhuriyet döneminde uygulanmıştır.
SORU 13

Mükellef kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Şerî delillerden hüküm çıkarma yeterliliğine sahip olma
 • Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse
 • Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin davranışlarıyla ilgili hükümler
 • Müçtehidin ibadet ve ameli konularla ilgili hükümleri kaynaklarından çıkarma yöntemi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi engellerden biridir?

 • Cehalet
 • Zorlama
 • Unutkanlık
 • Sarhoşluk
SORU 15

Farzlar yapılış vaktine göre mutlak ve mukayyed olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak farza örnektir?

 • Hac
 • Zekât
 • Ramazan Orucu
 • Beş vakit namaz
SORU 16

Hanefiler ravi sayısı bakımından sünneti üçe ayırmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Ahad sünnet
 • Hasen Sünnet
 • Meşhur sünnet
 • Mütevatir sünnet
SORU 17

Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını emrettiği fiillere ne denir?

 • Farz
 • Vacip
 • Mübah
 • Mekruh
SORU 18

Dinî hükümlerin çıkarıldığı deliller asli deliller ve fer’i deliller olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi fer-i delillerdendir?

 • İcma
 • Kıyas
 • Sünnet
 • İstishab
SORU 19

Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan davranışın hükmü nedir?

 • Mübah
 • Haram
 • Mekruh
 • Sünnet
SORU 20

İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Dinin yaşanmasını kolaylaştırır.
 • Yeni sorunlara çözüm bulmayı sağlar.
 • Fıkhi faaliyetlerin durmasına sebep olur.
 • İslam’ın aklı kullanmayı teşvik etmesinin bir sonucudur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCAADCCBABDBCBBADCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler