GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Fıkhı, “Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.” diye tanımlayan alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmam Şafi
 • B) Ahmet b. Hanbel
 • C) İmam Malik
 • D) Ebu Hanife
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde fıkıh ilminin amacı dile getirilmiştir?

 • A) İman, ibadet ve ahlak konularında, Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’den öğrenilen bilgilerdir.
 • B) İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluklarını bilmesidir.
 • C) Hz. Peygamber’in ahlakı, davranışları ve olaylar karşısındaki değerlendirmeleridir.
 • D) Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin zaman ve mekana göre açıklanmasıdır.
SORU 3

Borçlanma, kira, alım-satım gibi gündelik hayatın mali konuları fıkhın hangi başlığı içinde ele alınır?

 • A) Feraiz
 • B) Ukubat
 • C) Muamelat
 • D) Münakehat
SORU 4

Fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Er-Risale
 • B) El-Fusul
 • C) El- Mustasfa
 • D) El-Muvafakat
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında sayılmaz?

 • A) Helallerde sınırlılık
 • B) Hükümlerde tedricilik
 • C) Mükellefiyette kolaylık
 • D) Kamu yararının gözetilmesi
SORU 6

Hz. Peygamber döneminde hüküm koyma faaliyeti üç şekilde olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi hüküm koyma yollarından biri değildir?

 • A) Hz. Peygambere soru sorulması
 • B) Hüküm gerektiren bir olayın gerçekleşmesi
 • C) Herhangi bir soru vaya durum olmaksızın doğrudan hüküm koyulması
 • D) Sahabenin, hakkında hüküm olmayan bir durumu, hakkında hüküm bulunan bir konuya kıyas etmesi
SORU 7

Mezheplerin oluşumu fıkhın hangi döneminde başlamıştır?

 • A) Peygamber dönemi
 • B) Sahabe dönemi
 • C) Tabiin dönemi
 • D) Taklit dönemi
SORU 8

Fıkıh ile ilgili görüşleri “el-Ümm” adlı eserde toplanan müçtehid aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmam Züfer
 • B) İmam Malik
 • C) İmam Şafii
 • D) İmam Cafer
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi fıkıhta Rey Ekolü’nün özelliklerinden biridir?

 • A) Hüküm verirken daha çok hadisler esas alınmıştır.
 • B) Sorunlar içtihatla halledilmeye çalışılmıştır.
 • C) Sahabe fetvalarına büyük önem verilmiştir.
 • D) Çoğunlukla Hicaz bölgesi alimleri tarafından benimsenmiştir.
SORU 10

Medine halkının uygulamasını (amel-i ehl-i Medine) fıkhî delil olarak kabul eden alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Malik b. Enes
 • B) Cafer b. Sadık
 • C) Ahmet b. Hanbel
 • D) Muhammed b. İdris eş-Şafii
SORU 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet b. Hanbel’e aittir?

 • A) Muvatta
 • B) Müsned
 • C) Zahirur’r-Rivaye
 • D) Fıkh-ı Ekber
SORU 12

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye adlı eser ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.
 • B) Fıkhın kanunlaştırıldığı döneme ait bir örnektir.
 • C) Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştır.
 • D) Osmanlı döneminde hazırlanmış, Cumhuriyet döneminde uygulanmıştır.
SORU 13

Mükellef kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • A) Şerî delillerden hüküm çıkarma yeterliliğine sahip olma
 • B) Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse
 • C) Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin davranışlarıyla ilgili hükümler
 • D) Müçtehidin ibadet ve ameli konularla ilgili hükümleri kaynaklarından çıkarma yöntemi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi engellerden biridir?

 • A) Cehalet
 • B) Zorlama
 • C) Unutkanlık
 • D) Sarhoşluk
SORU 15

Farzlar yapılış vaktine göre mutlak ve mukayyed olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak farza örnektir?

 • A) Hac
 • B) Zekat
 • C) Ramazan Orucu
 • D) Beş vakit namaz
SORU 16

Hanefiler ravi sayısı bakımından sünneti üçe ayırmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • A) Ahad sünnet
 • B) Hasen Sünnet
 • C) Meşhur sünnet
 • D) Mütevatir sünnet
SORU 17

Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını emrettiği fiillere ne denir?

 • A) Farz
 • B) Vacip
 • C) Mübah
 • D) Mekruh
SORU 18

Dinî hükümlerin çıkarıldığı deliller asli deliller ve fer’i deliller olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi fer-i delillerdendir?

 • A) İcma
 • B) Kıyas
 • C) Sünnet
 • D) İstishab
SORU 19

Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan davranışın hükmü nedir?

 • A) Mübah
 • B) Haram
 • C) Mekruh
 • D) Sünnet
SORU 20

İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dinin yaşanmasını kolaylaştırır.
 • B) Yeni sorunlara çözüm bulmayı sağlar.
 • C) Fıkhi faaliyetlerin durmasına sebep olur.
 • D) İslam’ın aklı kullanmayı teşvik etmesinin bir sonucudur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCAADCCBABDBCBBADCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?