GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılabilen ve tüm değerleri kapsayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sermaye
 • B) Emek
 • C) Tabiat
 • D) Müteşebbis
SORU 2

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 • A) Üretim
 • B) Personel
 • C) İş gücü
 • D) Finans
SORU 3

Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir?

 • A) İstihdam yaratır.
 • B) Yer ve zaman faydası sağlar.
 • C) Ürün kalitesini artırmaya çalışır.
 • D) Üretimi organize eder ve yürütür.
SORU 4

Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

 • A) Fizibilite
 • B) Ön proje
 • C) Deneme üretimi
 • D) Yatırım kararı verme
SORU 5

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik araştırma
 • B) Teknik araştırma
 • C) Mali araştırma
 • D) Yasal araştırma
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 • A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
 • C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • D) Dengeli olmalıdır.
SORU 7

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın “sevgi ve ait olma” ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Saygı
 • B) Güvenlik
 • C) Başarma
 • D) Fizyolojik
SORU 8

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Hizmetler
 • D) Girişimci
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

 • A) Gerileme
 • B) Tanıma süreci
 • C) Üretilme süreci
 • D) Doygunluk dönemi
SORU 10

“Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yardımcı araçlar
 • B) İşletme gereçleri
 • C) Yatırım donatım malları
 • D) Üretim gereçleri ve parçaları
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Satın alma gücü
 • B) Piyasanın olması
 • C) Satın alma isteğinin var olması
 • D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması
SORU 12

Talep ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) İstek her zaman talebe dönüşür.
 • B) Kişinin araba alması bir taleptir.
 • C) İstek, para ile talebe dönüşebilir.
 • D) Alım gücü, talebi belirleyicidir.
SORU 13

Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

 • A) Kâr sağlamak
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • D) Tüketicide iyi izlenim bırakmak
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?

 • A) Ortak bir amaç olmalıdır.
 • B) Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
 • C) Şirket kuranların sayısı en az bir olmalıdır.
 • D) Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.
SORU 15

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “ İleri Görüşlülük” niteliğini göstermektedir?

 • A) Kişisel güveni ifade etme
 • B) Büyük hedefler koyma
 • C) Kişisel desteğini ifade etme
 • D) Başarıyı arama, bulma ve kullanma 78
SORU 16

Aynı konuda çalışan iki işletmenin ortak çıkar doğrultusunda alanlarında tekel oluşturmak için bir araya gelmesi, işletmeler arası antlaşmalar bakımından hangi tür sınıflamadır?

 • A) Konsorsiyumlar
 • B) Tröstler
 • C) Karteller
 • D) Holdingler
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

 • A) Türkiye Kömür İşletmeleri
 • B) Devlet Malzeme Ofis
 • C) Toprak Mahsulleri Ofisi
 • D) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bir reklam mesajının, taşıması gerekli özelliklerden biri değildir?

 • A) Üreticiye bilgi vermeli
 • B) İnandırıcı olmalı
 • C) Mesaj açık olmalı
 • D) Olumlu bir imaj oluşturmalı
SORU 19

“Talebi artırmayı sağlamak yada en azından, olan talebi korumak.” amacı, satış ve reklam politikası kapsamında yapılacak hangi amaçlar sınıflaması içerisinde yer alır?

 • A) Özel
 • B) İkna etme
 • C) Anımsatma
 • D) Bilgilendirme
SORU 20

“İlginin isteğe, isteğin ise talebe dönüşmesi” etkileri, satış sürecinin hangi aşamasında oluşur?

 • A) Satışa hazırlık
 • B) Alıcıları belirleme
 • C) Alıcıları yakından tanıma
 • D) Satış görüşmesi ve sunuş
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBABBACCBDADCBCDABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?