GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Müteşebbisin işlevlerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Yeni pazarları keşfedebilmek.
 • B) Yeni girdi kaynakları keşfedebilmek.
 • C) Yeniliklere açık ve yaratıcı olmak.
 • D) Amaç, sadece daha ucuza üretmeyi hedeflemek.
SORU 2

Yurdumuzda ticaretin ve sermayenin gelişmesi çoğunlukla baba mesleğinin devamı şeklinde olduğundan, ticaret ve memurluk şeklinde iki hedefin dışına pek çıkılamamıştır. Ayrıca güvence arayışı insanları devlet işlerine yönlendirmiştir.
Müteşebbisliğin gelişimine yönelik yukarıda verilen açıklama, aşağıdakilerden hangisi esas alınarak yapılmıştır?

 • A) Eğitim
 • B) Sosyal etkenler
 • C) Sermaye yetersizliği
 • D) Ekonomide kamunun ağırlıklı olması
SORU 3

Bir işletmenin kurulma sürecinde fizibilite etütü yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

 • A) Üretilecek mal
 • B) Malın kimlere satılacağı
 • C) Finansmanın nasıl sağlanacağı
 • D) Üretim elemanlarının harekete geçirilmesi
SORU 4

Maslow’un ihtiyaçalar hiyerarşisine göre, bir insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Başarma
 • B) Güvenlik
 • C) Saygı
 • D) Sevgi ve ait olma 79
SORU 5

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Girişimci
 • D) Hizmetler
SORU 6

“ Yüksek fırın, torna tezğahı, tekstil tezğahı” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hammaddeler
 • B) Yardımcı araçlar
 • C) Üretim gereçleri ve parçaları
 • D) Yatırım donatım malları
SORU 7

Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ne denir?

 • A) Tüketim
 • B) Tüketici
 • C) Arz
 • D) Talep
SORU 8

Üretici ya da satıcıların belli bir zaman aralığında ve bir fiyat karşılığı piyasaya sürdükleri mal ve hizmet miktarına ne denir?

 • A) Arz
 • B) Talep
 • C) Emek
 • D) Fayda
SORU 9

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Destekleyicilik” niteliği kapsamında değerlendirilemez?

 • A) Kişisel desteğini ifade etme
 • B) Görüşlerini rahatça ifade edebilme.
 • C) Kişilere karşı güvenini gösterme
 • D) Etkileme ve duygularını anlayabilme
SORU 10

İki yada daha çok işletmenin finansal yada teknik yönden bir araya gelmesine ne ad verilir?

 • A) Merger
 • B) Füzyon
 • C) Konsernler
 • D) Kornerler
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

 • A) Karar verme bir planın yapılmasıdır.
 • B) Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
 • C) Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
 • D) Karar verme sorun çözme sürecidir.
SORU 12

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Denetleme gizli olmalıdır.
 • B) Denetleme esnek olmalıdır.
 • C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
SORU 13

Limitet şirketler en az kaç ortak tarafından kurulabilir?

 • A) 2
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
SORU 14

Mal ve hizmet elde etmek için kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir?

 • A) Sermaye
 • B) Emek
 • C) Doğal kaynak
 • D) Teknoloji
SORU 15

“Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler“, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • A) Ortaklıklar
 • B) Kooperatifler
 • C) Tek Kişi İşletmeleri
 • D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri 79
SORU 16

Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ISO 8000
 • B) ISO 9000
 • C) ISO 14000
 • D) ISO 22000
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir?

 • A) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
 • B) Türkiye Kömür İşletmeleri
 • C) Devlet Malzeme Ofisi
 • D) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
SORU 18

“ Kurum ve Düşünce Reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamında değerlendirilmelidir?

 • A) Hedef kitle açısından
 • B) Reklam içeriği açısından
 • C) Amaçlar açısından
 • D) Yapanlar açısından
SORU 19

“ Ürün yada marka hakkında olumlu imaj oluşturmak.” amacı, satış ve reklam politikası kapsamında yapılacak hangi amaçlar sınıflaması içerisinde yer alır?

 • A) Reklamın başlıca özel amaçları
 • B) Reklamın ikna etmeye yönelik amaçları
 • C) Reklamın bilgilendirmeye yönelik amaçları
 • D) Reklamın anımsatmaya yönelik amaçları
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi reklamın tüketim için yararlarına yönelik bir açıklamadır?

 • A) Sürümden dolayı fiyat düşer.
 • B) Üretim arttıkça maliyet düşer.
 • C) İstihdam yaratır.
 • D) Rekabeti artırır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDBDDAABCAAADACDBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?