GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

İbn İshak’ın “Kitabü’l – Meğazi” isimli eserini kısaltarak “Siretü’n – Nebeviyye” adı altında yeniden kaleme alan İslam tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbn Sa’d
 • B) İbn Hişam
 • C) İbn Kesir
 • D) İbn Hacer
SORU 2

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin “Mekke Devri” olarak bilinen dönemi, aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?

 • A) Hicretle
 • B) Hakem Olayı’yla
 • C) Mekke’nin Fethi’yle
 • D) İlk vahyin gelmesiyle
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ndeki yılları simgeleyen hayvanlardan biri değildir?

 • A) Fil
 • B) Tavuk
 • C) Koyun
 • D) Yılan
SORU 4

İslam tarihinde hicretin dokuzuncu yılına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hüzün yılı
 • B) Birlik Yılı
 • C) Hicret yılı
 • D) Heyetler yılı
SORU 5

Hz. Muhammed’e ilk vahiy, aşağıdaki şehirlerin hangisinde gelmiştir?

 • A) Taif
 • B) Tebük
 • C) Mekke
 • D) Medine
SORU 6

İslam tarihinin önemli savaşlarından Mute Savaşı’nın yapıldığı yere yakın olan Lut Gölü, günümüzde hangi iki ülkenin arasında bulunmaktadır?

 • A) Irak ile İran
 • B) Ürdün ile İsrail
 • C) Libya ile Tunus
 • D) Türkiye ile İran
SORU 7

Bedir Savaşı’nda esir alınan Mekkeli Müşriklerden okuryazar olanlar, Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Verilen bu durum, aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir?

 • A) Arapçanın bilim dili olduğuna
 • B) Müslümanların okuma yazmaya önem verdiğine
 • C) Bedir Savaşı’nın Müslümanların kazandığı ilk savaş olduğuna
 • D) Bedir Savaşı’nın Hz. Muhammed Dönemi’nde meydana geldiğine
SORU 8

• Asıl adı Abdullah’tır.
• Kureyş kabilesinin Teym kolundandır.
• Fil Yılı’ndan iki veya üç yıl sonra Mekke’de doğmuştur.
• Peygamberimizin eşi Hz. Aişe’nin babasıdır.
Hakkında bilgi verilen sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Ebu Ubeyde
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Zeyd bin Harise
SORU 9

“Mukavkıs kimdir?” sorusunun cevabı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed’in çağdaşı olan Kıpti lideridir.
 • B) Mekke’nin ileri gelen kabile başkanıdır.
 • C) Hz. Hamza’yı şehit eden köledir.
 • D) Son Emevi halifesidir.
SORU 10

Kâbe putlarından, aşağıdaki hangi olay sonrasında arınmıştır?

 • A) Mekke’nin fethiyle
 • B) Hendek Savaşı’nın kazanılmasıyla
 • C) Medine Şehir Devleti’nin kurulmasıyla
 • D) Hudeybiye Barış Antlaşması’nın yapılmasıyla
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Osman’a halifeliği döneminde oluşturulan muhalefetin sebeplerinden biri değildir?

 • A) Akrabalarına bağışlarda bulunması
 • B) Uygulamalarını eleştiren sahabelere karşı sert tutumu
 • C) Valiliklere genellikle yakın akrabalarını tayin etmesi
 • D) Çoğaltılan Kur’an nüshalarını vilayetlere göndermesi
SORU 12

Medine Şehir Devleti’nin başkenti, aşağıdaki hangi halife döneminde Medine’den Kûfe’ye alınmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Muaviye
SORU 13

Emeviler Dönemi’ni Dört Halife Dönemi’nden ayıran en önemli özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Geniş fetih hareketlerinin görülmesi
 • B) İslam dünyasında ilk ayrılıkların başlaması
 • C) Halifeliğin babadan oğula geçen bir saltanat hâline dönüştürülmesi
 • D) İlk İslam donanmasının kurularak denizlerde fetihlere başlanması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi’yle ilişkilendirilemez?

 • A) Avasım şehirlerinin kurulması
 • B) Puvatya Savaşı’nın kaybedilmesi
 • C) Arapçanın resmî dil olarak kabul edilmesi
 • D) İstanbul’un Müslüman Araplarca kuşatılması
SORU 15

Emeviler, Anadolu’nun Kayseri, Malatya ve Maraş gibi şehirlerini, aşağıdaki hangi halifeleri döneminde ele geçirmişlerdir?

 • A) İbrahim bin Velit
 • B) Ömer bin Abdülaziz
 • C) Abdülmelik bin Mervan
 • D) Hişam bin Abdülmelik
SORU 16

İspanya Krallığı, hangi yıl çıkardığı bir kanunla ülkedeki bütün Müslümanların Hristiyanlığı kabul ettiklerini açıklamıştır?

 • A) 1497
 • B) 1526
 • C) 1570
 • D) 1609
SORU 17

“_________, Hz. Ali ile Muaviye arasında geçen Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkmış şiddet yanlısı ve aşırı fikirli bir akımdır.”
Verilen açıklama, aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

 • A) Dürzîlik
 • B) Eş’arilik
 • C) Haricîlik
 • D) Zındıklık
SORU 18

Abbasiler, öşür vergisini Müslümanlardan, haraç ve cizye vergilerini de gayrimüslimlerden almışlardır.
Bu bilgiden, Abbasilerin adı geçen vergileri kimlerden ve nasıl alacaklarını belirlerken hangi ölçüyü dikkate aldıkları çıkarılabilir?

 • A) Halkın dinî inanışlarını
 • B) Ulusların etnik yapılarını
 • C) Fethedilen devletin ekonomik durumunu
 • D) Fethedilen ülkenin Hicaz Bölgesi’ne uzaklığını
SORU 19

Kalaycılık yaptığından dolayı “Saffar” ismini alan ve Saffariler Devleti’nin de kurucusu olan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yakup bin Leys
 • B) İsmail bin Ahmet
 • C) Abdullah bin Tahir
 • D) Muhammed bin Tuğç
SORU 20

Dört yüz bin yazma eserin bulunduğu bir kütüphaneye sahip olan ünlü Endülüs şehri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rabat
 • B) Gırnata
 • C) Mersiye
 • D) Kurtuba
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDADCBBCAADACADBCAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?