GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Türklerle Araplar, askerî anlamda tarihte ilk defa, aşağıdaki hangi dönemde karşılaşmışlardır?

 • A) Cahiliye Dönemi
 • B) Emeviler Dönemi
 • C) Abbasiler Dönemi
 • D) Dört Halife Dönemi
SORU 2

Hz. Muhammed’e elçilik görevinin verildiği dönemde Orta Asya’da hüküm süren Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uygur
 • B) Hazar
 • C) Göktürk
 • D) Asya Hun
SORU 3

Nihavent ve Talas savaşlarının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türklerin, Balkanlardaki ilerlemelerini kolaylaştırmaları
 • B) İslam ordularıyla Haçlılar arasında yapılmaları
 • C) Sasani Devleti’nin yıkılmasına neden olmaları
 • D) Türk – Arap ilişkilerine olanak sağlamaları
SORU 4

Müslüman ülkelerde orta ve yükseköğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vâkıf
 • B) Medrese
 • C) Nizamiye
 • D) Rasathane
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasındaki faaliyetlerinden biri değildir?

 • A) Abbasi halifeliğini korumaları
 • B) Haçlı Seferleri’ne karşı koymaları
 • C) Mezhep savaşlarına son vermeleri
 • D) Anadolu’yu Türkleştirip, İslamlaştırmaları
SORU 6

Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından olan Haçlı Seferleri’ne “Haçlı” adının verilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Askerlerinin çoğunun erkek olması
 • B) Ordunun hareket noktasının Avrupa kıtası olması
 • C) Askerlerin giysilerinin üzerinde haç işareti taşımaları
 • D) Ordunun savaş malzemelerinin Batılı ülkelerden karşılanması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

 • A) Ahiret anlayışının var olması
 • B) Tek tanrı inancının bulunması
 • C) Ahlaki değer yargılarının örtüşmesi
 • D) Yönetimde dinî kuralların etkili olması
SORU 8

“Endülüs’teki Müslümanların, Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine Sultan II. Bayezid, Kemal Reis’i İspanya’ya göndermiştir. Kemal Reis 1492’de İspanya’daki Müslümanları ---I---’ya, Yahudileri de ---II--- ve ---III--- şehirlerine getirerek yerleştirmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinde numaralandırılarak boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • A) Kuzey Afrika -- > Selanik -- > İstanbul
 • B) Romanya -- > Selanik -- > Sofya
 • C) Avusturya -- > Ankara -- > Sivas
 • D) İtalya -- > Trabzon -- > İstanbul
SORU 9

İslam kültüründe “Mekke” ve “Medine” şehirleri için, aşağıdaki isimlerden hangisi kullanılır?

 • A) Muhkem
 • B) Harameyn
 • C) Mükerrem
 • D) Ravza-i Mutahhara
SORU 10

• Yıldırım Bayezit devri âlimlerindendir.
• Aslen Aydınlı olan âlim, Hanefî mezhebi fıkıh bilginlerindendir.
• Doktorların çare bulmakta âciz kaldığı bir hastalığa yakalanınca tıp tahsiline başlamış ve kısa zamanda döneminin en ünlü doktorlarından biri olmuştur.
• Kahire Hastanesinin baştabibi olan bilim adamı, ilaçlar ve hastalıklar üzerine ihtisasını ilerletmiştir. Daha sonra memleketine dönerek Aydınoğulları beylerinden İsa Bey’in teveccühüne mazhar olmuştur.
• İsa Bey için “Şifâ-ül-eskâm ve devâ-ül-elâm” adlı eserini, Türkçe olarak da “Teshil” adlı muhtasar bir tıp kitabı yazmıştır.

Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hacı Paşa
 • B) Ali Kuşçu
 • C) Emir Çelebi
 • D) İsmail Gelenbevi
SORU 11

Sözlükte “yün ve aba giyen”, tasavvufta ise; “gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, Hak ile baki” anlamlarına gelen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Musikişinas
 • B) Zimmî
 • C) Ümmî
 • D) Sufi
SORU 12

Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerinde Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen Mostar Köprüsü, günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır?

 • A) Bulgaristan
 • B) Arnavutluk
 • C) Bosna-Hersek
 • D) Romanya
SORU 13

Karahanlılar Devleti, aşağıdaki bölgelerin hangisinde kurulmuş olan ilk Müslüman Türk devletidir?

 • A) Kirman
 • B) Orta Asya
 • C) Balkanlar
 • D) Mezopotamya
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, ehl-i sünnet içinde yer alan inanç alanındaki mezheplerden biridir?

 • A) Selefilik
 • B) Hanefilik
 • C) Şafiilik
 • D) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 15

Aşağıdaki Müslüman bilim insanlarından hangisi ilk kez küçük kan dolaşımını tanımlamıştır?

 • A) Harezmî
 • B) Zehravi
 • C) İbnü’n-Nefis
 • D) Gıyasettin el-Kaşi
SORU 16

Müslümanlar, bilimler tarihindeki önderliğini, aşağıdaki yüzyılların hangisinde Batı dünyasına bırakmak zorunda kalmışlardır?

 • A) 20. yy
 • B) 19. yy
 • C) 18. yy
 • D) 17. yy
SORU 17

Nizamülmülk veya tam adıyla Ebu Ali el-Hasan et-Tusi Nizamülmülk, aşağıdaki hangi Türk devletinin yaklaşık 28 yıl vezirliğini yapmıştır?

 • A) Anadolu Selçuklu Devleti
 • B) Büyük Selçuklu Devleti
 • C) Karahanlı Devleti
 • D) Osmanlı Devleti
SORU 18

• Doğu Akdeniz’in en önemli adalarından biridir.
• Ada halkının yüzde 99’u Müslüman’dır.
• 1571 yılında Osmanlı yönetimine giren ada, 1878 yılında “Ruslara karşı yardım” vaadiyle yıllık yaklaşık 92.000 altın karşılığında Birleşik Krallık tarafından kiralanmıştır.
• Daha sonra 1914 yılında, I. Dünya Savaşı vesilesiyle Birleşik Krallık tarafından ilhak edilmiştir.

Hakkında kısa bilgi verilen ada, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kıbrıs
 • B) Başlangıç maliyetlerinin artmasını sağlar.
 • C) Rodos
 • D) Midilli
SORU 19

Dış politikamızdaki çok boyutluluğun bir gereği olarak Afrika ülkeleriyle siyasi, askerî, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak amacıyla hangi yıl “Afrika’ya Açılım Eylem Planı” oluşturulmuştur?

 • A) 1990
 • B) 1998
 • C) 2002
 • D) 2005
SORU 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, üç büyük semavi dinin kutsal kabul ettikleri bir bölgede yer almaktadır?

 • A) Yemen
 • B) Mısır
 • C) Filistin
 • D) Pakistan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDBCCDABADCBACDBABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?