GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Bir girişimci aşağıda verilenlerden hangisini yapmaz?

 • A) Mal üretir
 • B) Hizmet üretir
 • C) Riskten kaçınır
 • D) Pazarlama yapar
SORU 2

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin elde ettikleri gelirlerden ödeyecekleri vergi türleri ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Gelir vergisini, tüzel kişi tacirler öder.
 • B) Tacirler, katma değer vergisi öderler.
 • C) Gerçek kişi tacirler, kurumlar vergisi öderler.
 • D) Tacirler, gelir vergisi stopajı ödemezler.
SORU 3

Aşağıda verilenlerden hangisi, lidere ait bir özelliktir?

 • A) Koruyucudur.
 • B) İşi doğru yapar.
 • C) Kuralları izler uygular.
 • D) Mevcut durumu sorgular.
SORU 4

“ Özgür olma” ihtiyacı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre hangi sınıflama içinde yer almaktadır?

 • A) Ait olma
 • B) Statü ve saygınlık
 • C) Fizyolojik ve güvenlik
 • D) Kendini gerçekleştirme
SORU 5

Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak, verimlilik ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Uygunluk
 • B) Doğruluk
 • C) Ekonomiklik
 • D) Ziyan etmeme
SORU 6

Bir üretim faktörü olarak “Sermaye”nin payı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ücret
 • B) Kâr
 • C) Faiz
 • D) Rant
SORU 7

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mallar -- > Hizmetler

 • A) Devredilebilir. -- > Devredilemez.
 • B) Müşteri sürecin bir parçasıdır. -- > Müşteri süreçten ayrıdır.
 • C) Sermaye yoğundur. -- > Emek yoğundur.
 • D) Tekniktir. --- > İnsan odaklıdır.
SORU 8

İşletme biliminin davranış bilimleri ile ilişkisi kapsamında, insanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Psikoloji
 • B) Antropoloji
 • C) Sosyoloji
 • D) Sosyal psikoloji
SORU 9

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • B) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • C) Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • D) Avrupaya Uygunluk
SORU 10

Sanayi işletmelerinin özellikleri esas alınarak üretim sürecine yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlış açıklamadır?

 • A) Seri imalat söz konusudur.
 • B) Gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • C) Standardizasyon olmadığı için denetim zordur.
 • D) Hammaddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrar.
SORU 11

Bankacılık hizmetleri, hangi hizmet işletme türleri arasında yer alır?

 • A) Kamu hizmetleri
 • B) Finans hizmetleri
 • C) Kişisel hizmetler
 • D) Danışmanlık hizmetleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

 • A) Ülkede istihdamın artırılması
 • B) Ekonomik etkinliğin sağlanması
 • C) Piyasa başarısızlıklarının önlenmesi
 • D) Tekellerin özel sektör eliyle işletilmesi
SORU 13

Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve meyve aromalı içecek üreten COCA-COLA İçecek A.Ş. adlı işletme hangi ülkeye aittir?

 • A) A.B.D
 • B) İsviçre
 • C) Japonya
 • D) İngiltere
SORU 14

Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi, tek kişi işletmelerin sakıncalarından biri olarak değerlendirilemez?

 • A) Kredi temin olanaklarının sınırlı olması.
 • B) İşletmenin büyüme olanaklarının sınırlı olması.
 • C) İşletme örgütünün esnek bir yapıya sahip olması.
 • D) İşletme sahibinin tüm mal varlığı ile risk alması
SORU 15

Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen ortaklıklarla ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Tüzel kişilikleri vardır.
 • B) Prosedürleri sözleşme ile belirlenir.
 • C) İflasa tabi olma özellikleri vardır.
 • D) Ticaret siciline kayıt olma zorunluluğu vardır.
SORU 16

Kollektif şirketin özelliklerine yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmaz.
 • B) Ortakların üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları yoktur.
 • C) Kollektif şirket bir ticaret unvanı kullanamaz.
 • D) Tüzel kişiler kollektif şirket kuramaz.
SORU 17

Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet etme ve kooperatifcilik hareketini güçlendirme, aşağıda verilen kooperatifcilik ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Özerklik ve bağımsızlık
 • B) Topluma karşı sorumlu olma
 • C) Kooperatifler arasında işbirliği
 • D) Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme
SORU 18

Tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir evrak değildir?

 • A) Fotoğraf
 • B) İlan gazetesi
 • C) İmza sürküleri
 • D) Ana sözleşme
SORU 19

Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • A) Sigortalı
 • B) Alt İşveren
 • C) İşveren Vekili
 • D) İşveren
SORU 20

İnşaat iş yerlerinde işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?

 • A) İşe başlatılmadan önce
 • B) İşe başlatıldığı gün
 • C) 10 gün içinde
 • D) 1 ay içinde
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDBACBBACBDACBDCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?