GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Dinler tarihi biliminin kullandığı metotlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Nitelendirici metod
 • B) Karşılaştırmacı metod
 • C) Savunmacı metod
 • D) Tarih metodu
SORU 2

Özellikle Yahudi Kültüründen geçmiş mitolojik kıssa ve hâdiselerle Kur’an-ı Kerim’i tefsir etme yöntemine ne isim verilir?

 • A) Misyonerlik
 • B) İsrailiyat
 • C) Hurafe
 • D) Esatirül-Evvelin
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem dinler tarihi alimlerindendir?

 • A) Biruni
 • B) Hikmet Tanyu
 • C) Şemsettin Sami
 • D) Şemsettin Günaltay
SORU 4

İslam’a göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyü
 • B) Vahiy
 • C) Peygamber
 • D) Atalar kültü
SORU 5

Kudüs’u fethedip orayı başkent yapan ________, orada büyük mabedi inşa eden ise ________ dır.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Hz. İbrahim – Hz. Yeşu
 • B) Hz. Yeşu – Hz. Davut
 • C) Hz. Musa – Hz. Süleyman
 • D) Hz. Davut- Hz. Süleyman
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi dinin insan yaşamına katkılarından değildir?

 • A) Erdemli davranmaya yönlendirir.
 • B) Suçların azalmasına katkı sağlar.
 • C) İlkesizliğe ve başıboşluğa götürür.
 • D) Toplumu bir arada tutar.
SORU 7

Hz. Yusuf’un soyunun doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bünyamin – İshak – İbrahim
 • B) Yakup – İshak – İbrahim
 • C) İshak – Yakup – İbrahim
 • D) Bünyamin – İsmail – İbrahim
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam ve Yahudilik arasındaki ortak noktalardan değildir?

 • A) Peygamberlere bakış
 • B) Sünnet olmak
 • C) Domuz eti yememek
 • D) İbadethaneye resim sokmamak
SORU 9

Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. İsa’ya ilk inananlar Yahudiler olmuştur.
 • B) Hristiyanlara göre Hz. İsa çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilmiştir.
 • C) Ortodoks kilisesi Martin Luter’in fikirlerini benimsemiştir.
 • D) İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlara serbestlik tanınmıştır.
SORU 10

Hristiyanlıkta, hastalıkta ve özellikle ölüm halinde kişiyi rahatlatmak için yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vaftiz
 • B) Kuvvetlendirme
 • C) Günah itirafı
 • D) Son yağlama
SORU 11

• Kelime olarak “Tanrı’yla uğraşan” anlamına gelir.
• Hz. Yakup’un lakabıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yahudi
 • B) İbranî
 • C) İsrail
 • D) Musevi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Protestan mezhebinin özelliklerindendir?

 • A) Papa’nın otoritesini kabul etmezler.
 • B) Günah çıkarma kabul edilir.
 • C) Yedi sakramenti kabul ederler.
 • D) Rahipler evlenemezler.
SORU 13

• Allah, Yahudi soyunu özel bir millet yapmıştır.
• Allah Yahudileri Mısır esaretinden kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiştir.
• Allah Tevrat’ı sadece Yahudilere göndermiştir.
Yukarıda verilen bilgiler Yahudiliğin hangi özelliği ile ilgilidir?

 • A) Mabet
 • B) Seçilmişlik
 • C) Mesihçilik
 • D) Kutsal Toprak
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerindendir?

 • A) Asli günah inancı
 • B) Ruhbanlık
 • C) Seçilmişlik
 • D) Evrensellik
SORU 15

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teslis inancı
 • B) Ahlaki tutumları
 • C) Müslümanlara bakışları
 • D) Din adamlarının evlilik yasağı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın diğer ilahi dinlere bakışı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • A) Pavlus’un içtihadı Yahudi şeriatını ortadan kaldırmıştır.
 • B) Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden Yahudiler sorumludur.
 • C) Hristiyanlar İslam’a tarih içerisinde hiçbir eleştiride bulunmamışlardır.
 • D) II. Vatikan konsülünden sonra Hristiyanların Müslümanlarla ilgili söylemleri değişmiştir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

 • A) Budizm
 • B) Şintoizm
 • C) Caynizm
 • D) Sihizm
SORU 18

• 16. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
• İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir.
• Dinin kurucusu Guru Nanak’tır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Budizm
 • B) Sihizm
 • C) Caynizm
 • D) Şintoizm
SORU 19

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Zerdüştlük için söylenemez?

 • A) Belli bir ahiret inancı yoktur.
 • B) Kurucusunun adıyla anılan bir dindir.
 • C) Ferişteh adı verilen meleklere hürmet gösterilir.
 • D) Eski İran’a tevhit inancını getirmiştir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin özelliklerinden değildir?

 • A) Yoga ve Meditasyon önemlidir.
 • B) Kast sistemini benimsemektedirler.
 • C) Veda’lar kutsal metinlerindendir.
 • D) Kurucusu Konfüçyus’tur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBABDCBACDCABDACBBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?