GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi modern (sembolik) mantık ile klasik mantığın ortak özelliklerindendir?

 • A) Her ikisinin de kurucusu Aristoteles’dir.
 • B) Her ikisinin de amacı geçerli çıkarımlara ulaşmaktır.
 • C) Günlük dili kullandıklarından içeriğin etkisinden kurtulmuşlardır.
 • D) Matematik dilini kullanırlar.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi birli yüklemli bir önermedir?

 • A) 4<5
 • B) Ahmet öğrencidir.
 • C) Ayşe ve Zehra çalışkandır.
 • D) İstanbul, Asya ile Avrupa arasındadır.
SORU 3

Günlük dilde “ve” “hem” “hem de” gibi sözcüklerle ifade edilen tümel evetleme ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Λ
 • B) →
 • C) V
 • D) ↔
SORU 4

~p V q önermesinin ana bileşeni veya bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) V
 • B) ~p
 • C) ~p ve p V q
 • D) ~p ve q
SORU 5

“Öğrenci çalışırsa başarılı olur.” önermesinin önermeler mantığındaki sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kararları tek başına alır.
 • B) p V q
 • C) p Λ q
 • D) p ⇒ q
SORU 6

Aşağıda verilen önermelerden hangisinin sembolleştirilmiş biçimi “p⇔q” şeklinde olur?

 • A) Yağmur yağarsa ürün bol olur.
 • B) Hasan ancak ve ancak çalışırsa başarılı olur.
 • C) Kütüphaneye ya da gezmeye gideceğim.
 • D) Mehmet ve Mahmut öğretmendir.
SORU 7

pΛq biçimindeki tümel evetleme önermesi aşağıdaki durumlardan hangisinde doğru değeri alır?

 • A) p doğru, q doğru ise
 • B) p doğru, q yanlış ise
 • C) p yanlış, q doğru ise
 • D) p yanlış, q yanlış ise
SORU 8

Tüm yorumlamaları doğru olan önermeye “totoloji” denir. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi totolojidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 9

Çözümleyici çizelge kurallarına göre “p Λ q Λ r” önermesinin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

“Adnan öğretmen değildir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • A) Fa
 • B) p V q
 • C) ~Fa +
 • D) p
SORU 11

“∀” sembolüyle gösterilen niceleyicinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı
 • B) Kimi
 • C) Bir kısım
 • D) Bütün
SORU 12

Niceleme mantığında aşağıda verilenlerden hangisi bileşik önermedir?

 • A) ∀xFx 6
 • B) Fa Λ Fb /
 • C) Fa
 • D) ∃xFx
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi açık önermedir?

 • A) 5 + 7 > 9
 • B) X + 4 = 9
 • C) 18:2 = 9
 • D) 3 < 5
SORU 14

Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kiplik mantığı
 • B) Sembolik mantık
 • C) Özdeşik mantığı
 • D) Çok değerli mantık
SORU 15

“Zümrüdü Anka kuşu vardır.” önermesinin varlık mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ◊p
 • B) Fa
 • C) E!a
 • D) ◊q
SORU 16

Doğruluğu açıkca belli olan ispata ihtiyaç duymayan önermelere aksiyom denir.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi aksiyomdur?

 • A) Bütün insanlar konuşkandır.
 • B) Bütün öğrenciler çalışkandır.
 • C) Bir bütün parçalarından büyüktür.
 • D) Türkiye Avrupa’nın en büyük ülkesidir.
SORU 17

Aklın özelden genele, tekillerden hareketle genel sonuçlara ulaşması biçimindeki akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tümevarım
 • B) Tümdengelim
 • C) Anoloji
 • D) Kıyas
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisinde formel (biçimsel) bilimler birlikte verilmiştir?

 • A) Kimya – Fizik
 • B) Mantık – Fizik
 • C) Matematik – Kimya
 • D) Matematik – Mantık
SORU 19

“Eleştirel düşünme” ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Eleştirel düşünme, herhangi bir şeyin doğru olup olmadığını anlamak için yapılan sistemli bir düşünmedir.
 • B) Eleştirel düşünme, tartışmayı da beraberinde getirir.
 • C) Eleştirel düşünme, varolan bilgileri sorgulamadan kabul eder.
 • D) Eleştirel düşünmede kanıtlar akıl ilkelerine ve bilimsel bilgilere dayandırılır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorulardan biri değildir?

 • A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • B) Mantık ilkeleri varlığın temel ilkeleri de sayılabilir mi?
 • C) Mantık bilimin mi yoksa felsefenin mi alt dalıdır?
 • D) Bilgi doğrusuna uygun dediğimiz önermeler gerçekliğe ne kadar uygundur?
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBADDBADBCDBBDCCADCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?