GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçları arasında gösterilemez?

 • A) İnsan davranışlarını inceleyerek genel yasalara ulaşmak
 • B) Toplumsal kurumların yapısını araştırmak
 • C) İnsan davranışlarının nasıl oluştuğunu araştırmak
 • D) Bireyin içinde yaşadığı çevresine uyum sağlamasına yardımcı olmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı olarak gözlenebilen davranışlar birlikte verilmiştir?

 • A) Sevinmek – Ağlamak
 • B) Yürümek – Kitap okumak
 • C) Duygulanmak – Öğrenmek
 • D) Koşmak – Hayal kurmak 19
SORU 3

Bilincin iç gözlem yöntemi ile incelenmesine kuşku ile yaklaşan psikolojinin gözlenebilen ve ölçülebilen insan davranışlarını incelemesi gerektiğini savunan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Behaviorizm
 • B) Strukturalizm
 • C) Gestaltçı yaklaşım
 • D) Psikodinamik yaklaşım
SORU 4

1879’da ilk psikoloji laboratuvarını kurarak psikolojinin deneysel bir bilim dalı olmasını sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Jean Piaget
 • B) Sigmund Freud
 • C) İvan Pavlov
 • D) Wilhelm Wundt
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin uygulama alanlarından birisi değildir?

 • A) Yeni öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
 • B) Bir işe en uygun elemanın seçimi
 • C) Okul hayatının fiziki koşullarının düzenlenmesi
 • D) Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması
SORU 6

“Psikoloji bugünün insanının davranışlarını daha iyi anlayabilmek için bireylerin oluşturduğu toplumu, toplumun yapısını, toplumsal sistemleri bilmek zorundadır.” diyen bir psikolog hangi bilim dalından yararlanmanın önemini vurgulamaktadır?

 • A) Sosyoloji
 • B) Antropoloji
 • C) Etnoloji
 • D) Fizyoloji
SORU 7

Uzun süre aynı uyarıcı ile karşı karşıya kalan bir organizmada uyarıcının ilk etkisini ve şiddetini yitirmesi durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Güdülenme
 • B) Yetersiz uyarım
 • C) Duyarsızlaşma
 • D) Dengelenme
SORU 8

Fizik ortamda ısı, ışık, ses gibi uyarıcılar olmasına rağmen organizma tarafından bu uyarıcıların algılanması bazen mümkün olamamakta ve duyum oluşmamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bir duyumun oluşmasını engelleyen etkenlerden birisi değildir?

 • A) Uyarıcıların şiddetinin duyum eşiğinin altında olması
 • B) Organizmanın sağlıklı olmayan duyu organlarına sahip olması
 • C) Uyarıcıları iletecek duyu sinirlerinin tahrip olması
 • D) Organizmanın normalin üstünde zekaya sahip olması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı nitelikte bir güdüdür?

 • A) Dinlenme ihtiyacı
 • B) Başarılı olmak
 • C) Susuzluk
 • D) Açlık
SORU 10

“Bir arada bulunan çok uzun boylu bir kişi ile çok kısa boylu bir kişinin dikkatimizi çekmesi” dikkatin aşağıdaki özelliklerinden hangisini örneklendirir?

 • A) Hareketli uyarıcılar dikkati çeker.
 • B) Zıt boyutlu uyarıcılar dikkati çeker.
 • C) Uyarıcının kuvveti dikkati çeker.
 • D) Tekrarlar dikkati çeker.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi halüsinasyonun özelliklerinden biridir?

 • A) Var olan bir nesne veya canlı psikolojik nedenlerle yanlış algılanır.
 • B) Normal insanlarda görülen bir durumdur.
 • C) Farklı kişilerde aynı durumda aynı halüsinasyon görülür.
 • D) Çevrede duyum olmaksızın meydana gelir.
SORU 12

Duyumların anlamlı kılınarak bir şekle, bir biçime sokulmasına algıda organizasyon denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi algıda organizasyonu etkileyen faktörlerden değildir?

 • A) Dengelenme
 • B) Tamamlama
 • C) Gruplama
 • D) Şekil – zemin algısı
SORU 13

I- Bir çocuğun yemek yeme alışkanlıklarını kazanması
II- Işıkta gözbebeklerinin küçülmesi
III- Matematik problemi çözme
IV- Bir arının bal yapması
Yukarıda verilenlerden hangileri öğrenilmiş davranışlardandır?

 • A) I ve II
 • B) II ve IV
 • C) I ve III
 • D) III ve IV
SORU 14

Öğrenecek olan organizma, istenilen davranışı yapabilecek biyolojik donanıma sahip olmalıdır. Her türün öğrenme kapasitesi farklıdır. Atlara konuşmayı insanlara uçmayı öğretmek mümkün değildir.
Burada öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Öğrenmede olgunlaşma
 • B) Öğrenmede güdülenme
 • C) Öğrenmede genel uyarılmışlık hali
 • D) Öğrenmede türe özgü hazır olma
SORU 15

Çocuklar kötü alışkanlıklarda olduğu gibi iyi alışkanlıkları da büyüklerinden görerek öğrenirler. Bu yüzden ebeveynler çocukların nasıl davranmasını istiyorlarsa önce bu davranışları kendileri sergilemelidirler.
Yukarıda hangi tür öğrenmenin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
 • B) Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • C) Model alarak öğrenme
 • D) Sezgisel öğrenme 20
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmede başarıyı artıracak stratejilerden birisi değildir?

 • A) Çalışma zamanını bölmek
 • B) Elde edilen sonucu bilmemek
 • C) Konuyu yeteri kadar tekrar etmek
 • D) Öğrenilen konuyu bir başkasına anlatmak
SORU 17

Önceden öğrenilmiş, bellenmiş olan ama o anda aklımızda aktif durumda olmayan bilgilerin bir uyarı ile zihinde canlanmasıdır.
Yukarıda belleğin temel işlemlerinden hangisi açıklanmaktadır?

 • A) Çağırma
 • B) Kodlama
 • C) Saklama
 • D) Belleme
SORU 18

Öğrenilen bilgilerin bir kısmı bazı nedenlere bağlı olarak unutulmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi unutmayı kolaylaştıran nedenlerden birisi değildir?

 • A) İleriye ket vurma
 • B) Organik nedenler
 • C) Öğrenilenlerin kullanılması
 • D) Bilinç altına atma
SORU 19

I- Rüyaların görüldüğü dönemdir.
II- Uykunun ilk dönemini oluşturur.
III- Hızlı göz hareketlerinin olduğu dönemdir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uykudaki REM dönemine ait özelliklerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 20

Hipnozla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hipnoz hipnotik telkinle ortaya çıkan yapay bir uyku durumudur.
 • B) Telkine bağlı olarak acı duyumunun azalması ile küçük cerrahi müdahalelerde kullanılmaktadır.
 • C) Sigara – alkol bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıkların telkinle tedavisinde de kullanılmaktadır.
 • D) Bir insanın gerçek hayatta yapmadığı ve yapamayacağı şeyleri hipnozla yaptırmak mümkündür.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBACDBBDACDCBACBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?