GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “zeka”yı tanımlayan ifadelerden birisi değildir?

 • A) Çabuk anlama ve kavrama gücü
 • B) Yeni karşılaşılan durumlara uyabilme gücü
 • C) Bir insanın kendine özgü özelliklerin bütünü
 • D) Soyut düşünebilme yeteneği
SORU 2

Ellili yaşlardan itibaren zihin gücü zayıflamaya başlar. Fakat zekayı kullanma bu yaş sınırını çok ilerilere götürebilmekte doksanında bile dinamik bir zihin gücüne sahip insanlara rastlanmaktadır. Ellili yaşlardan öncede zekayı kullanmama durumuna bağlı olarak zihin gücünde zayıflamalar olabilmektedir.
Buna göre zeka ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

 • A) Zihin gücü aktivitesinde bireysel çabaların önemli bir etkisi vardır.
 • B) Yaşlanmayla birlikte zihin gücünde zayıflamalar başlar.
 • C) Yaşlı olup ta hala dinamik bir zihne sahip insanlar vardır.
 • D) Ellili yaşlardan önce zihin gücü zayıflamaya başlamaz.
SORU 3

Bir test neyi ölçmek amacıyla hazırlanmışsa o niteliği ölçmelidir. Test zeka testi olarak hazırlanmışsa zekayı, kişilik testi olarak hazırlanmışsa kişiliği ölçmelidir.Yukarıda verilen bilgi bir testte bulunması gereken hangi özelliği anlatmaktadır?

 • A) Testin geçerliliği
 • B) Testin güvenilirliği
 • C) Testin standardizasyonu
 • D) Testin norm grubuna göre oluşturulması
SORU 4

I. Eğitilebilir zeka geriliğidir.
II. Zeka bölümü 024 arasındadır.
III. Çok basit bazı işleri öğrenebilirler.
IV. Sürekli bakıma muhtaçtırlar.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri zeka yönünden özel gruplar içinde sayılan embesillere ait özelliklerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisinde kişiliği meydana getiren unsurlar birlikte verilmiştir?

 • A) Mizaç – Karakter
 • B) Yetenek – Duyum
 • C) Kalıtım – Huy
 • D) Huy – Mizaç
SORU 6

İnsanın kişiliği toplumsal ve kültürel yapıdan etkilenir. Aile başta olmak üzere insanın ilişki içinde bulunduğu bütün gruplar, aldığı eğitim, kişisel yaşantısı kişiliği oluşturur.
Buna göre kişilik üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

 • A) Kalıtımın
 • B) Çevrenin
 • C) Bilinçaltının
 • D) Biyolojik etmenlerin
SORU 7

Biliçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve isteklerin kişiliğin oluşumunda belirleyici olduğunu, kişiliğin id, ego ve süper ego olmak üzere üç temel yapıdan oluştuğunu söyleyen kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öğrenme kuramı
 • B) Temel eğilim kuramı
 • C) Psikodinamik kuram
 • D) Hümanistik ve varoluşçu kuram
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin iç dünyasını dışa yansıtmak amacıyla hazırlanan kişilik testlerinden değildir?

 • A) Binet Simon testi
 • B) Hikaye yorumlama testi
 • C) Resim yorumlama testi
 • D) Rorschach testi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi kişilik ölçeklerinin hazırlanma amaçlarından değildir?

 • A) Kişiliğin subjektif yansımalarını yorumlamak
 • B) Bireylerin kişilik yapısını değiştirmek
 • C) Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptamak
 • D) Farklı kişilik özelliklerinin analizini yapmak
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir insandan beklenen davranışlardandır?

 • A) Hayatın gerçeklerinden kopuktur.
 • B) Karşılaştığı sorunları çözecek güçten yoksundur.
 • C) Zaman zaman korku ve kaygılar duyar.
 • D) Çevresiyle uyumlu ve tutarlı ilişkiler kuramaz.
SORU 11

“Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık” diyen birinin içine düştüğü kararsızlık hali aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Kaçınma – Kaçınma çatışmasına
 • B) Yaklaşma – Kaçınma çatışmasına
 • C) Karşıt tepki geliştirme mekanizmasına
 • D) Hayal kırıklığına 17
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi stres karşısında bireylerde ortaya çıkan psikolojik tepkilerden biri değildir?

 • A) Kalp hastalıkları
 • B) İçe kapanma
 • C) Suçluluk duygusu
 • D) Kaygı ve gerilimin artması
SORU 13

İyi olarak kabul edilen, aşırı şiddet ve yoğunlukta olmayan stresler, insana yaşam enerjisi verir, vücudun direnme gücünü artırır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür streslere örnek olarak verilebilir?

 • A) Trafik kazasında yakınını kaybeden birisinin duyduğu stres
 • B) Üniversite sınavında istediği bölümü kazanan bir gencin duyduğu stres
 • C) Anne ve babası boşanan bir çocuğun duyduğu stres
 • D) İşsiz kalan bir babanın duyduğu stres
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bir savunma mekanizması değildir?

 • A) Bastırma
 • B) Ödünleme
 • C) Rasyonalizasyon
 • D) Obsesyon
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri olan yansıtma mekanizmasına örnek olur?

 • A) Gitmek istemediğimiz bir davetin saatinin unutulması
 • B) Eşekten düşen Nasrettin Hoca’nın “zaten inecektim” demesi
 • C) Yalan söyleyen birinin başkalarını yalancılıkla suçlaması
 • D) İstediği eğitimi alamamış bir babanın çocuklarını okutmak istemesi
SORU 16

I. Ağır ruh hastalıklarıdır.
II. Hasta olduklarını kabul etmezler.
III. Hastalar sanrı ve hezeyanlar görürler.
IV. Çevresiyle uyumu zorlaşır fakat hayatla bağları tamamen kopmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri psikotik bozuklukların özelliklerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
SORU 17

Bireyin saçma ve yanlış olduğunu bildiği halde belli nesneler ve durumlar karşısında duyduğu olağan dışı korkular aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Obsesyon
 • B) Melankoli
 • C) Nevroz
 • D) Fobi
SORU 18

Bireylerin davranışlarını toplum ile ilişkisi bağlamında ele alan ve bireylerin birbirlerinden nasıl etkilendiklerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyoloji
 • B) Psikoloji
 • C) Sosyal psikoloji
 • D) Antropoloji
SORU 19

Bir arkadaş grubu içerisinde bir fıkra anlatıldığında fıkrayı anlamasak da ya da komik bulmasak da başkaları güldüğü için güleriz. Bireyi böyle bir tepkiyi vermeye zorlayan durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Kültürel farklılık
 • B) Sosyal etki
 • C) Sosyal statü
 • D) Engellenme
SORU 20

Kimlik duygusu gelişmiş bir bireyde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

 • A) Sürekli birilerini taklit eder.
 • B) Potansiyeline uygun olmayan işlerde çalışır.
 • C) Aile ve toplumun beklentilerine aykırı davranışlarda bulunur.
 • D) Hayatına hakim olan değer yargıları ve bir dünya görüşü vardır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABABCABCAABDCBDCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?