Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki olaylardan hangisinde Hz. Muhammed yer almıştır?

 • Bi’rimaûne Olayı
 • Habeşistan’a hicret
 • Ficar savaşları
 • Fil Olayı
Soru 2

İslam tarihinde “İfk olayı” ne anlama gelmektedir?

 • Peygamberimizin İslamı öğretmek için Necid bölgesine gönderdiği öğretmenlerin öldürülmesi
 • Münafıkların Müreysi Savaşı’ndan dönerken Hz. Ayşe’ye iftira etmesi
 • Bir ağacın altında Müslümanların herşeye rağmen Peygamberimizi koruyacaklarına söz vermesi
 • Müslümanların müşrikler tarafında üç yıl muhasaraya alınması
Soru 3

Habeşistan’a ikinci defa hicret eden kafilenin başında kim bulunuyordu?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Cafer b. Ebi Talip
Soru 4

I. Akabe Biatı’nda
Peygamberimize Medineli kaç Müslüman biat etmiştir?

 • 6
 • 12
 • 24
 • 40
Soru 5

Aşağıdaki olayların hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu yıl gerçekleşmemiştir?

 • Fil Olayı
 • Hz. Muhammed’in babasının vefatı
 • Hz. Muhammed’in annesinin vefatı
 • Hz. Muhammed’in süt anneye verilmesi
REKLAM
Soru 6

I- Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in müslüman olmaları
II- İsra ve miraç olayı
III- Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefatı
Bu olayların kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

 • II I III
 • İnsanlar istekleri dışında evliliğe zorlanmamalıdır.
 • Akrabalık ilişkilerinin geliştirilmesine önem verilmelidir.
 • Hak ve özgürlüklere saygılı olmak
Soru 7

Aşağıdaki olaylardan hangisi hicretten sonra gerçekleşmiştir?

 • Taif yolculuğu
 • II. Akabe biatı
 • Oruç ibadetinin farz kılınması
 • Erdemliler Sözleşmesinin (Hılf’ul Fudû’l) yapılması
Soru 8

Uhud Savaşı’ndan sonra Müşriklerin, Medineli Müslümanlar tarafından tekrar geri dönüp Medine’ye saldırmamaları için takip edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevik Savaşı
 • Hendek Savaşı
 • Hamrâülesed Savaşı
 • Beni Müstalik Savaşı
Soru 9

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir?

 • Veda Haccı
 • Rıdvan biatı
 • Tebük Seferi
 • Hayber Savaşı
Soru 10

Sahabeden biri anlatıyor: Ben dağınık bir kıyafetle Peygamberimizi ziyarete gitmiştim. Efendimiz; “Malın mülkün var mı?” diye sordu. Ben de “Allah bana bir çok mal ihsan etmiştir.” dedim. Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: _________
Peygamberimizin bu sahabiye verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah sana cömert olmayı nasip etsin
 • Allah sana daha çok mal ihsan etsin
 • Allah sana ancak hesabını verebileceğin kadar mal nasib etsin
 • Allah’ın sana verdiği malın eseri üzerinde görünsün
Soru 11

“(Ey Muhammed!) Rabb’inin yoluna, hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et …”
(Nahl suresi, 125 . ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Güzel söz söylemenin insanlar üzerindeki etkisi
 • İnsanları İslam’a davette ısrarcı olmanın gereği
 • Güzel söz söylemenin tebliğdeki önemi
 • İnsanlarla mücadele etmenin yöntemi
Soru 12

Peygamberlerimizin “hakkı inkâr ve insanları tahkir (aşağılamak)” olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gıybet
 • Haset
 • Kibir
 • Cehalet
Soru 13

“Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi fırçalayınız. Temiz olmaya çalışınız …”
(Hadisi Şerif)
Peygamberimizin bu hadisinde dikkat çektiği husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manevi temizlik
 • Çevre temizliği
 • Kişisel bakım
 • İş disiplini
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bütün peygamberlerin sünnetlerinden olduğunu söylediği dört şeyden biri değildir?

 • Örf ve adetleri korumak
 • Güzel koku sürmek
 • Dişleri temizlemek
 • Utanmak
Soru 15

Sözlükte temiz olmak, ar, namus gibi anlamlara gelen, terim olarak ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden nefsi alıkoymak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet
 • Ahlâk
 • İnfak
 • İffet
Soru 16

“(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. …”
(Bakara suresi, 273 . ayet)
Bu ayette övülen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhtiyacı olduğu halde dilenmemek
 • İffetli olup namusunu korumak
 • Zengin olmak için çalışmak
 • Doğru ve dürüst olmak
Soru 17

Müminin, Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği bilinciyle yaşamasına ne denir?

 • İnanç
 • İhsan
 • İffet
 • İnayet
Soru 18

“Kim başkalarına muhtaç olmak istemezse Allah o kimseyi başkalarına muhtaç etmez. İfettli kalmak isteyeni de Allah iffetli kılar. Kim ihtiyacına yetecek biçimde bir yaşantı isterse Allah da onu kimseye muhtaç etmez. Kırk dirhemi olduğu hâlde kim dilenirse o ihtiyacı olmadığı halde dilenmiş olur”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Kanatkarlık
 • İffetli olmak
 • Dilenmemek
 • Cömertlik
Soru 19

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ihsan şuuruna ulaşmış bir kişide bulunmaz?

 • Davranışlarında Allah’ın rızasını gözetmek
 • Bütün söz ve işlerinde duyarlı davranmak
 • İşlerini insanların beğenisine göre yapmak
 • İşleri sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde yapmak
Soru 20

“İnsanlar bize iyi davranırsa onlara iyilik yaparız, şayet kötü davranırsa onlara kötülük yaparız diyen kimselerden olmayın. Kendinizi, insanlar iyi davranırsa onlara iyilikle mukabele etmeye, şayet kötülük yaparlarsa onlara aynıyla karşılık vermemeye alıştırın.”
(Hadisi şerif)
Bu hadiste verilen mesaja en yakın anlamı içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır.
 • İyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir.
 • Hayır dile komşuna, hayır gele başına.
 • Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDBCDCCADBCCADABDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?