Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Peygamberimiz; “Allah, birbirinize karşı alçak gönüllülük ediniz, kimse kimseye üstünlük taslamasın, diye bana vahyetti.” buyurdu.
Bu hadiste sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haset
 • Kibir
 • Nefret
 • Gıybet
Soru 2

“Gerçekten şeytanın tuzakları vardır. Şeytanın tuzakları ile ağları: Allah’ın nimeteriyle azgınlık etmek, Allah’ın verdiği şeyle övünüp büyüklük iddia etmek, Allah’ın kullarına ululuk ve üstünlük taslamak ve Allah’ın rızası dışında nefsin arzusuna uymaktır.”
(Hadisi Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste sayılan şeytanın tuzaklarından biri değildir?

 • Kibirlenmek
 • Zulüm yapmak
 • Haset etmek
 • Günah işlemek
Soru 3

Peygamberimiz aile bireylerine eşit davranır ve şöyle dua ederdi: “Ey Allah’ım benim elimden gelen paylaştırma budur. Senin gücünün yetip de benim gücümün yetmediği hususlarda beni hesaba çekme.”
(Hadisi Şerif)
Peygamberimizin bu duası onun aşağıdakilerden hangisine verdiği öneme kanıt oluşturur?

 • Hoşgörülü olmasına
 • Adaletli davranmasına
 • Şefkat ve merhametine
 • Özel hayatı korumasına
Soru 4

“Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız birdir, Âdem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arabın yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takva iledir.”
(Hadisii Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Allah’ın bir ve tek olduğu
 • Üstünlüğün Allah’a itaatte olduğu
 • İnsanların Allah katında eşit olduğu
 • Allah’ın mutlak adalet sahibi olduğu
Soru 5

“Allah’a yemin ederim ki hiçbir müslüman kendisi için istediğini komşusu için yahut kardeşi için de istemedikçe tam anlamı ile iman etmiş olmaz.”
(Hadisii Şerif)
Bu hadiste tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gıpta
 • Tevekkül
 • Empati
 • Samimiyet
REKLAM
Soru 6

“Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.”
(Hucurat suresi, 13. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eşitlik
 • Kabilecilik
 • Yaratılışın safhaları
 • Din ve vicdan özgürlüğü
Soru 7

Peygamberimiz âmâ olan Abdullah b. Ümmi Mektum’u, Medine dışına çıktığında çok defa yerine imamlık yapmak için görevlendirmiştir.
Peygamberimizin bu davranışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Engelli kimselere merhametli davranmak
 • Engelli kimseleri topluma kazandırmak
 • Toplumun bir kesimine ayrıcalık tanımak
 • Medine halkının onu seçmesi
Soru 8

“Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisa suresi, 124. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

 • Kullukta müminlerin eşit olduğu
 • Salih amel işleyenlerin cennete gideceği
 • Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu
 • Cennete müminlerin gidebileceği
Soru 9

“Eğer karar verirsen aralarında adaletle karar ver. Çünkü Allah adil olanları sever.”
(Maide suresi 42. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir?

 • Hakkaniyetli davranmak
 • Merhametli davranmak
 • Yaratılışa uygun davranmak
 • Sabırlı davranmak 62
Soru 10

“Kim ________ kalmış bir çocuğu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Hasta
 • Miskin
 • Yetim
 • Garib
Soru 11

“Kimsesizlerin ve fakirlerin yardımına koşan Müslüman, Allah için gece nafile namaz kılan ve gündüz oruç tutan abid gibidir.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Namazın önemli bir ibadet olduğuna
 • İbadetlerin Allah rızası için yapıldığına
 • Muhtaç kimselere yardım edilmesi gerektiğine
 • İbadetlerin devamlı yapılması gerektiğine
Soru 12

“Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!”
Bu hadiste verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güzel söz söylemenin önemi
 • Sadakanın dinimizdeki yeri
 • Yapılan iyiliklerin kişiyi cehennemden kurtaracağı
 • Kişinin kötü sözden uzak durması gerektiği
Soru 13

“Küçüğümüze acımayan ve büyüğümüzün hakkını tanımayan, bizden değildir.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisine değinilmektedir?

 • Şefkat ve merhamet
 • Haya ve iffet
 • Sabır ve kararlılık
 • Cesaret ve şecaat
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye ilk hicret eden iki kişiden biridir?

 • Hz. Ömer
 • Ayrımsal kristallendirme
 • Hz. Ebubekir
 • Abdullah b. Ümmi Mektum
Soru 15

Peygamberimiz bir kadınla üç özelliğinden dolayı evlenilir buyurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin saydığı bu üç özellikten biri değildir?

 • Dinî
 • Malı
 • Yaşı
 • Güzelliği
Soru 16

Bir işe başlamadan önce, bilgisine, tecrübesine ve aklına güvenilen kimselerle fikir alışverişinde bulunmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhsan
 • İstişare
 • İffet
 • İrfan
Soru 17

“Müslüman’ın Müslüman üzerinde hakkı altıdır: Bunlar; Ona rastladığında selam ver, davet edilince icabet et, nasihat isterse nasihat et, aksırır da Allah’a hamdederse ona yerhamu kellah de, hastalanırsa onu ziyaret et, öldüğü vakit de arkasından git.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste tavsiye edilen davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Helalleşme
 • Selam verme
 • Hasta ziyareti
 • Cenaze törenine katılma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biri değildir?

 • Özgürlükleri kısıtlar.
 • Bencilliğe engel olur.
 • Hata payını en aza indirir.
 • Birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi istişare edilecek kişide bulunması gereken hususlardan biridir?

 • Hatasız bir insan olması
 • Her konuda bilgi sahibi olması
 • Yaşça kendinden büyük olması
 • Bilgi ve tecrübesine güvenilmesi
Soru 20

Müslüman’da bulunması gereken önemli bir vasıf da işlerini danışarak yapmaktır.Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi buna kanıt olur?

 • “… Onların işleri, kendi aralarında istişare iledir…” (Şura suresi, 38. ayet)
 • “Ümmetim hata ile, unutarak ya da zorlanarak yaptıklarından dolayı, affedilmiştir. (Hadisi Şerif)
 • “… İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 29. ayet)
 • “Sen af yolunu tut, iyiliği emret cahillerden yüz çevir.” (Araf suresi, 199. ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBDCABCACDCADCBAADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?