Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Hunlar hakkındaki ilk bilgileri __________ kaynaklarından öğrenmekteyiz.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Çin
 • Rus
 • Hindu
 • Bizans
Soru 2

Orta Asya Türklerinin eşya ve hayvanlarıyla gömüldükleri mezarlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stuko
 • Höyük
 • Kurgan
 • Zaviye
Soru 3

I. Budizm
II. Zerdüştlük
III. Maniheizm
IV. Hristiyanlık
Verilen inanışlardan hangileri, Uygur minyatür ve fresklerini etkilemiştir?

 • ağzımda
 • I ve III
 • III ve IV
 • I, II ve IV
Soru 4

İslam tarihinde “Medine Camisi” olarak bilinen yapı, aşağıdakilerden hangisinin zaman içinde geliştirilerek camiye çevrilmiş şeklidir?

 • Hz. Muhammed’in evi
 • Kubbetü’s Sahra Camisi
 • Ürdün’deki Hırbet’ül Mefcer Sarayı
 • Samarra’daki Kubbet’üs Süleybiye Türbesi
Soru 5

Emevilerin, mimari süslemede tercih ettikleri mozaik ve freskonun yerini Abbasilerde, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • Taş
 • Ahşap
 • Mermer
 • Alçı ve tuğla
REKLAM
Soru 6

Karahanlı hükümdarı Nasr bin İbrahim, “Ribatı Melik” adı verilen kervansarayı, aşağıdaki yol güzergâhlarının hangisi üzerinde yaptırmıştır?

 • Merv Amul
 • Nişabur Merv
 • Buhara Semerkant
 • Semerkant Hocent
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklu mimarisinde kabartma olarak kullanılan motif ve figürlerden biri değildir?

 • Kartal
 • ikona
 • Ejder
 • Koyun
Soru 8

Anadolu’nun, aşağıdaki hangi yüzyıllar arasındaki dönemi “Beylikler Dönemi” olarak isimlendirilir?

 • 10 . yy başı ile 12 . yy sonu
 • 12 . yy sonu ile 14 . yy başı
 • 13 . yy sonu ile 15 . yy başı
 • 15 . yy başı ile 16 . yy ortası
Soru 9

Adını, firuze renkli sırlı tuğla minaresinden alan “Yivli Minare Camisi”, günümüzde aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunmaktadır?

 • Konya
 • Antalya
 • Kayseri
 • İstanbul
Soru 10

Lale Devri’nin Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Ahmet
 • III. Osman
 • III. Selim
 • III. Murat
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’da bulunan Ortaköy Camisi’nin özelliklerinden biri değildir?

 • Sultan Abdülmecit tarafından mimar Amira Balyan’a yaptırılmıştır.
 • Yapı tek kubbeli, yivli gövdeli ve iki minarelidir.
 • Cami, harim ve hünkâr bölümlerinden oluşur.
 • Eklektik Dönemin özelliklerini yansıtır.
Soru 12

Büyük Selçukluların geliştirdiği çini tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lüster Tekniği
 • Minai Tekniği
 • Sır Altı Tekniği
 • Renkli Sır Tekniği
Soru 13

Süleymaniye Camisi’nin avlusunda bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin mimarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa
 • Mimar Dalgıç Ahmet Ağa
 • Mimar Davut Ağa
 • Mimar Sinan
REKLAM
Soru 14

Bursa’daki Yeşil Türbe, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin adına yapılmıştır?

 • Orhan Bey
 • I. Bayezit
 • Çelebi Mehmet
 • Murat Hüdavendigar
Soru 15

Turfan, Hoça, Bezeklik ve Sorçuk bölgelerinde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçen minyatür örnekleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

 • Uygur
 • Osmanlı
 • Büyük Selçuklu
 • Anadolu Selçuklu
Soru 16

Kanuni Sultan Süleyman’ın, 1534 1536 yıllarında yaptığı Irak Seferi’ni “Beyanı Menazili Seferî Irakeyn” adlı eserinde anlatan ünlü Osmanlı minyatürcü, hattat ve tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Levni
 • Matrakçı Nasuh
 • Mehmet Siyah Kalem
 • Şehnameci Seyyid Lokman
Soru 17

Minbersiz İslam ibadet yapısına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cami
 • Külliye
 • Mescit
 • Kümbet
Soru 18

Aşağıdaki garlardan hangisi, Mimar Kemalettin’in eseridir?

 • İstanbul Haydarpaşa Garı
 • İstanbul Sirkeci Garı
 • Ankara Garı
 • Edirne Garı
Soru 19

Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi heykeltıraşlarından hangisi, Atatürk ile tanışarak onun bir maskını yapmıştır?

 • Kenan Yontuç
 • Ali Hadi Bara
 • Zühdü Müridoğlu
 • Ratip Aşir Acudoğlu
Soru 20

• Bu grup, Türk resim sanatında “Sanayii Nefise Çıkışlı Sanatçılar” olarak da bilinir.
• Bu grubun sanatçılarının çoğu, Sanayii Nefise Mektebinin 1910 yılında açtığı sınavı kazanarak başta Fransa olmak üzere Almanya ve İtalya’ya resim öğrenimi için gönderilmişler fakat I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İstanbul’a geri dönmüşlerdir.
• Bu ressamların çoğunluğu Türkiye’ye izlenimci etkilerle dönmüşlerdir.
• Akımın sanatçıları doğayı hiç değiştirmeden kopya etmek yerine, kişisel duygularını ve yorumlarını tuvale aktarmalarıyla kendilerinden önceki ressamlardan ayrılırlar.
• Bu grubun başlıca üyeleri İbrahim Çallı, Ruhi Arel, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Namık İsmail, Sami Yetik ve Ali Sami Boyar’dır.

Türk resim tarihinde “1914 Kuşağı” olarak da tanınan ve hakkında kısa bilgi verilen sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • D Grubu
 • Çallı Kuşağı
 • Yeniler Grubu
 • Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADCBCBADBDCABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?