GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili bilgiler aşağıdaki ilim dallarının hangisinde diğerlerine göre daha azdır?

 • Kelam
 • Siyer
 • Hadis
 • Tefsir
SORU 2

“Asabiyet” durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kabile sisteminin esasıdır.
 • Baba tarafından akrabaları ifade eder.
 • Kabile içi dayanışmayı sağlayan ruhtur.
 • Örf ve adetlere bağlılığı azaltmıştır.
SORU 3

İslam öncesi Mekke şehir meclisinin toplandığı mekan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâbe
 • Daru’l Erkam
 • Darünnedve
 • Makam-ı İbrahim
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumu hakkında doğru bir bilgidir?

 • Kadın ve erkekler eşit haklara sahipti.
 • Evlatlıklar, evlat edinenin vârisi olurdu.
 • Azat edilen köle hürler gibi muamele görürdü.
 • Okuma-yazma oranı oldukça yüksekti.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan iki Arap kabilesidir?

 • Evs – Hazreç
 • Ensar – Muhacir
 • Benu Nadir – Benu Kaynuka
 • Benu Kureyza – Benu Nadir
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in amcalarından biri değildir?

 • Ebu Talip
 • Hamza
 • Haşim
 • Abbas
SORU 7

Arabistan’nın Güneyinde Necran bölgesinde az sayıda , kuzeyinde Gassaniler ve Hireliler arasında yaygın olarak yaşayan dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Putperestler
 • Hristiyanlar
 • Yahudiler
 • Mecusiler
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Haniflerin özelliklerinden değildir?

 • Cahiliyye inanç ve adetlerini benimsemişlerdir.
 • Putlara tapmayı kabul etmemişlerdir.
 • Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inancı yaşatmaya çalışmışlardır.
 • Topluca bir birlik oluşturamamışlardır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisinin Hz. Muhammed’in büyütülmesinde hizmeti bulunmamıştır?

 • Fatıma binti Esed
 • Ümmü Eymen
 • Hz. Halime
 • Hz. Mariye
SORU 10

Hz. Muhammed’in peygamberliğine karşı müşriklerin gösterdiği tepkiler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Alaya alma
 • İftira atma
 • Hoşgörülü olma
 • İlişkileri kesme
SORU 11

Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice onu amcasının oğlu Varaka b. Nevfele götürdü. Varaka, Hz. Muhammed’i dinledikten sonra ona; “Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracak. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.”
Varaka’nın bu şekilde cevap vermesi onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • İlahi dinleri tanıyan, bilge bir kişi olmasından
 • Yardımsever ve hoşgörülü bir kişi olmasından
 • Geleceği bilen kâhin bir kişi olmasından
 • Peygamberlik beklentisi içinde olmasından
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinin ticari hayatta Hz. Muhammed ile beraberliği yoktur?

 • Zübeyr
 • Ebu Talip
 • Hz. Hatice
 • Abdülmuttalip
SORU 13

Hz. Muhammed Taif dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

 • Ebu Talip
 • Mutim b. Adiy
 • Zeyd b. Harise
 • Esad b. Zürare
SORU 14

“Ve dediler ki: Bu Kur’an iki şehirden bir büyük adama indirilseydi olmazmıydı?”
(Zuhruf suresi, 31. ayet)
Yukarıdaki ayette ifade edildiği gibi Hz. Muhammed’e peygamberlik verilmesine şaşıranlar onun hangi vasfını yetersiz görmekteydiler?

 • Yaşını
 • Kabilesini
 • Maddi imkanını
 • Ahlaki özelliğini
SORU 15

Habeşistan’a ilk hicret edenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Cafer b. Ebi Talip
 • Zübeyr b. Avvam
 • Rukiye binti Muhammed
 • Osman b. Affan
SORU 16

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

 • Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu
 • Akabe görüşmelerinin başlaması
 • Müslümanlara uygulanan boykotun sona ermesi
 • Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın müslüman olması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatında söz verilen konulardan değildir?

 • Çocukları öldürmeme
 • İçki içmeme
 • Zina etmeme
 • İftira atmama
SORU 18

Hz. Muhammed’in gençliğinde üyesi olduğu Hılfu’l Fudul’la ilgili peygamberlik döneminde “Bugün de böyle bir teklif alsam yine katılırım.” diyerek desteğini sürdüreceğini belirtmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haksızlıklara karşı durmak
 • Mekke’de iyi bir konum elde etmek
 • Mekke ticaretinin devamını sağlamak
 • Mekke’nin güvenliğini devam ettirmek
SORU 19

Hz. Muhammed’in hicreti esnasında aşağıdakilerden hangisinin ona katkısı olmamıştır?

 • Amir
 • Ebu Bekir
 • Musab b. Umeyr
 • Abdullah b. Ebi Bekir
SORU 20

Hz. Muhammed’in hicreti öncesi toplanan Mekke’liler onun sürgün edilmesi, hapsedilmesi ve öldürülmesini tartıştılar. Sonunda öldürülmesinde görüş birliğine vardılar.
Bu kararı almalarındaki asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sürgün edecek bir yer bulamamaları
 • İslamı tamamen ortadan kaldırmak istemeleri
 • Müslümanlarla savaşı göze alamamaları
 • Hapsedilmesi konusunda görüş ayrılığına düşmeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBACBADCADBCADBACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler