GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra meydana gelmiştir?

 • A) Namaza çağrının ezanla yapılması
 • B) Bedir Savaşı’nın yapılması
 • C) Medine’de nüfus sayımının yapılması
 • D) Mescid-i Nebevi’nin yapılması
SORU 2

Namaza çağrının ateş yakarak yapılması teklifi Hz. Muhammed tarafından niçin reddedilmiştir?

 • A) Her zaman ateş yakmanın zorluğu
 • B) Hristiyanlara ait bir adet olması
 • C) Mecusilere ait bir adet olması
 • D) Uyuyan kişilere faydasının olmaması
SORU 3

Mescid-i Nebevi’nin ilk kıblesi nereye doğru idi?

 • A) Kudüs
 • B) Yemen
 • C) Mısır
 • D) Habeşistan
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçları arasında yer almaz?

 • A) Farklı dinlere ait kişilerin bir arada yaşaması sağlanmıştır.
 • B) Müslümanların hukuki ve sosyal varlığı kabul edilmiştir.
 • C) Medine’nin savunulması noktasında görüş birliğine varılmıştır.
 • D) Taraflar bu antlaşmaya bağlı kalıp uzun yıllar birlik içinde yaşamışlardır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nda teke tek vuruşmaya (mübareze) katılan sahabilerdendir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Hamza
 • C) Sa’d b. Ebi Vakkas
 • D) Abdullah b. Cahş
SORU 6

“Eğer siz bir acıya uğradınızsa, o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Taki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez”
(Al-i İmran suresi, 140. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak sonuçlardan değildir?

 • A) İnananların çeşitli olaylarla imtihan edildiği
 • B) Ayetlerde Hz. Peygamber’in hayatından işaretler olduğu
 • C) Allah’ın Müslümanlara üzüntü yaşatmadığı
 • D) Zaferin bazen bir topluma bazen de diğer topluma nasip olduğu
SORU 7

Hudeybiye antlaşması geçerliliğini kaç yıl sürdürmüştür?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 7
 • D) 10
SORU 8

Uhud Savaşı öncesi Mekkelilerin hazırlıklarını gizlice Hz. Muhammed’e bildiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nuaym b. Mesud
 • B) Mutim b. Adiyy
 • C) Sad b. Muaz
 • D) Abbas
SORU 9

- “Ahzab Gazvesi” olarak da bilinir.
- “Mekkelilerle yapılan son savunma savaşıdır.
Hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedir
 • B) Uhud
 • C) Hendek
 • D) Huneyn
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşmasından önce gerçekleşmiştir?

 • A) Hayberin fethi
 • B) Mekkenin fethi
 • C) Huneyn Savaşı
 • D) Kaynuka oğullarının sürgünü
SORU 11

Aşağıdaki devlet başkanlarından hangisi Hz. Muhammed’in gönderdiği elçiyi öldürmüştür?

 • A) Habeşistan kralı Necaşi
 • B) Busrâ valisi Şurahbil b. Amr
 • C) Bizans imparatoru Herakliyus
 • D) Mısır kralı Mukavkıs
SORU 12

Peygamberimizin Mute Savaşında komutan olarak atadığı sahabiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Halit b. Velid
 • B) Zeyd b. Harise
 • C) Cafer b. Ebi Talip
 • D) Abdullah b. Revaha
SORU 13

Mute Savaşı ve Tebük Seferi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed’in katılması
 • B) Yahudilere karşı yapılması
 • C) Mekke’nin fethinden sonra gerçekleşmesi
 • D) Hristiyanlara karşı yapılması
SORU 14

“O, iki şey arasında tercih yapma durumunda kaldığında, günah olmadığı sürece _________ olanı seçerdi.”
Hz. Aişe’nin Hz. Muhammed ile ilgili söylediği bu sözünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Zor
 • B) Kolay
 • C) Güzel
 • D) Rahat
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaz?

 • A) Müslümanların müşrikleri Mekke’den çıkarmak istemeleri
 • B) Müşriklerin müslümanlara güçlerini göstermek istemeleri
 • C) Müslümanların, Mekkelilerin kervanına baskın yapma ihtimali
 • D) Kervanın gelirinin müslümanlara karşı yapılacak savaş için kullanılacağı düşüncesi
SORU 16

Uhud Savaşı öncesi yapılan istişarelerde Hz. Muhammed’in görüşünün aksine müslümanlar meydan savaşı istemişler, Hz. Peygamber de bu karara katılmıştı. Daha sonra bazı sahabiler Peygamberimize gelip savunma savaşı yapılmasının daha uygun olacağını ifade ettiler. Ancak Hz. Muhammed “Bir peygamber zırhını giydikten sonra savaşmadan onu çıkarmaz.” diyerek bu teklifi reddetti.
Bu olay Hz. Muhammed’in daha çok hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?

 • A) Sabrını
 • B) Cesaretini
 • C) Kararlılığını
 • D) Dürüstlülüğünü
SORU 17

Elçiler yılı (Senetül-vufut) olarak bilinen sene aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 625
 • B) 627
 • C) 629
 • D) 631
SORU 18

Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vefat ettiği yere defnedilmiştir.
 • B) Cenaze namazını Hz. Ebu Bekir kıldırmıştır.
 • C) Veda haccından yaklaşık üç ay sonra vefat etmiştir.
 • D) Kabri Ravza-i mutahhara olarak adlandırılır.
SORU 19

“İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”
(Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste ifade edilene uygun değildir?

 • A) İlim mümin için önemlidir.
 • B) İlim sadece müminlerden öğrenilmelidir.
 • C) İlim de taassup olmaz.
 • D) Müslüman ilmi gelişmelere açıktır.
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in Peygamberlik yönü ile ilgilidir?

 • A) “Biz seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe suresi, 28. ayet)
 • B) Sen de öleceksin onlar da ölecekler (Zümer suresi, 30. ayet)
 • C) “O, seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha suresi, 8. ayet)
 • D) “…De ki Ben de ancak sizin gibi bir insanım…” (Fussilet suresi, 6. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCADCDBADBACDBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?