GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir?

 • A) Toplumsal gruplar
 • B) Kültür ve işlevleri
 • C) Kişiliğin oluşumu
 • D) Aile kurumu
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde sosyal olgular birlikte verilmiştir?

 • A) Kentleşme Enflasyon
 • B) Savaş Dünya Savaşı
 • C) Tarık’ın mezun olması Gece kondulaşma
 • D) 1453 İstanbul’un fethi Ayla’nın boşanması
SORU 3

• Belli bir toprak parçasında yerleşmiş olmak
• Bireylerin birlikte yaşama isteği
• Ortak bir kültürü paylaşmak
• Değişmeye rağmen süreklilik göstermek
Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

 • A) Grup
 • B) Kategori
 • C) Yığın
 • D) Toplum
SORU 4

Sosyoloji toplumu incelerken diğer bilim dallarının verilerinden yararlanmak zorundadır. Bu anlamda bireyi grup içinde ele alan, bireyin grup ile etkileşimini inceleyen sosyolojinin yararlandığı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyal psikoloji
 • B) Psikoloji
 • C) Antropoloji
 • D) Hukuk
SORU 5

Sosyolog bir yörede yaşayan insanların yaşayışını etkileyen arazinin ova ya da dağlık olmasını inceleyecektir.
Bu durumda araştırma yapan sosyoloğun öncelikle hangi bilim dalından yararlanması gerekir?

 • A) Ekonomi
 • B) Psikoloji
 • C) Siyaset
 • D) Coğrafya 18
SORU 6

Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olmayan, kanıtlanmak üzere ortaya atılmış, araştırmacının geçici açıklamasıdır.
Yukarıda verilen bilimsel yöntemin hangi aşamasıdır?

 • A) Gözlem
 • B) Deneyleme
 • C) Teori
 • D) Hipotez
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi monografiye ait bir özellik değildir?

 • A) Bir konu tüm yönleriyle incelenir.
 • B) Konunun derinlemesine incelenmesine imkan verir.
 • C) Sadece küçük grupların incelenmesinde kullanılır.
 • D) Bir konu üzerinde hazırlanmış yazılı sorularla ya da görüşme yoluyla uygulanır.
SORU 8

I. Nüfus
II. Yerleşim tarzı
III. Toplumsal kurumlar
IV. Toplumsal gruplar
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal yapıyı oluşturan ögelerdendir?

 • A) II ve III
 • B) I ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bireyin, grupla olan ilişkisine örnek verilebilir?

 • A) Zeynep’le Hatice’nin arkadaş olması
 • B) Öğretmenin sınıftaki öğrencilerle ilişkisi
 • C) İki ailenin birbirleriyle görüşmesi
 • D) Öğrencinin müdürle konuşması
SORU 10

Verilmiş statüler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Öğretmen Tüccar
 • B) Gençlik Erkek olmak
 • C) Yaşlılık Öğrenci
 • D) Anne olmak Lise mezunu olmak
SORU 11

Bir futbol maçını seyretmeye gelenler ile futbol oynayan takımları aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi tanımlar?

 • A) Toplumsal yığınToplumsal grup
 • B) Toplumsal kategoriToplumsal grup
 • C) Toplumsal sınıfToplumsal yığın
 • D) Toplumsal grupToplumsal azınlık
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal kontrol” mekanizmasının işlevlerinden birisi değildir?

 • A) Toplumun varlığını ve bütünlüğünü sağlamak
 • B) Toplumu oluşturan bireylerin davranışlarını denetleme
 • C) Toplumsal yapının sürekliliğini sağlamak
 • D) Toplumsal gelişmeyi önleme
SORU 13

Aile, arkadaşlık, komşuluk gibi gruplarda görülen ilişkilere birincil ilişkiler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkinin özelliklerinden değildir?

 • A) İlişkiler uzun sürelidir.
 • B) Küçük gruplarda görülür.
 • C) Grup üyelerinde “ben “ bilinci hakimdir.
 • D) İlişkiler yüz yüze ve samimidir.
SORU 14

Toplulukların göçebelikten toprağa yerleşerek toplumsal düzene geçmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ticaretin gelişmesi
 • B) Tarımsal faaliyetin başlaması
 • C) İnsanların tek tanrılı dinlere inanmaya başlamaları
 • D) Savaşların sona ermesiyle barış ortamının ortaya çıkması
SORU 15

Ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler neticesinde önemli birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin doğurduğu bu sorunlardan değildir?

 • A) Teknolojik gelişmelerin artması
 • B) Bölgeler arası dengesizlik
 • C) Çevre kirliliği
 • D) Kültürel çözülme
SORU 16

• Bir konuda araştırma yapan araştırmacılar
• Her yıl düzenlenen kitap fuarına katılan yayıncılar
• Bir köyde yaşayan insanlar
Sürekliliğine göre bir sınıflama yapıldığında yukarıda verilenler sırasıyla hangi toplumsal gruplara örnek olur?

 • A) Sürekli Devirli Geçici
 • B) Geçici Sürekli Sürekli
 • C) Geçici Devirli Sürekli
 • D) Devirli Devirli Sürekli
SORU 17

Bir toplumda maddi varlık, siyasi güç, eğitim, toplumsal saygınlık gibi ölçütler çerçevesinde bir arada düşünülen insanların oluşturduğu kategori aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Toplumsal grup
 • B) Toplumsal tabaka
 • C) Toplumsal hareketlilik
 • D) Toplumsal prestij
SORU 18

Toplumsal tabakalaşma piramidi toplumların gelişmişliği hakkında bilgiler verir.
Tabakalaşma piramidine bakarak bir ülkenin gelişmişliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Gelişmiş ülkelere ait piramitte üst tabaka en geniş yeri tutar.
 • B) Az gelişmiş ülkelere ait tabaka piramidinde orta tabaka bulunmaz.
 • C) Az gelişmiş ülkelere ait tabaka piramidinde en az yeri alt tabaka kaplamaktadır.
 • D) Toplumun refah seviyesi orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısının fazlalığı ile doğru orantılıdır. 19
SORU 19

Manavlık yapan bir kişinin manavlığı bırakıp kasaplık yapmaya başlaması, toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Toplumsal yapıda yatay hareketlilik
 • B) Coğrafi alanda yatay hareketlilik
 • C) Yukarıya doğru dikey hareketlilik
 • D) Aşağıya doğru dikey hareketlilik
SORU 20

Tabakalar arası geçişin mümkün olmadığı, bireylerin hangi tabakada yer alacaklarının doğumla belirlendiği tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açık sınıf tabakalaşması
 • B) Yarı kapalı tabakalaşma
 • C) Kapalı tabakalaşma
 • D) Toplumsal hareketlilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADADDCDBBADCBACBDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?