Tarih 1 - 2014 3. Dönem

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, tarih biliminin kullandığı yazılı kaynaklardan değildir?

 • Yıllıklar
 • Kitabeler
 • Mektuplar
 • Efsaneler
Soru 2

Tarihte Ay takvimini ilk bulan uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidyalılar
 • Mısırlılar
 • Sümerler
 • Medler
Soru 3

Hicri takvimin başlangıcı da kabul edilen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi
 • Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi
 • Müslümanların Müşrikler ile Hudeybiye Antlaşması’nı imzalaması
 • Hz. Muhammed’in Veda Haccı’na gitmesi
Soru 4

Türklerin tarihte kullanmış olduğu;
I Celali
II Hicri
III Miladi
takvimlerden hangileri ay yılı esas alınarak hazırlanmıştır?

 • Yalnız III
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 5

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü kaç tarihinde olmuştur?

 • 622
 • 619
 • 617
 • 610
SORU R
Soru 6

Atatürk Dönemi’nde;
• “Türk Tarihinin Ana Hatları” eserinin yazılması
• “Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin” kurulması
• Liseler için IV ciltlik bir genel tarih serisinin yazılması
faaliyetleri ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • Ekonomik istihdamı artırmak
 • Türkiye’de sanatın gelişmesini sağlamak
 • Türk dilinin yabancı dillerden arındırılmasını sağlamak
 • Türk gençlerinin tarihlerini daha iyi öğrenmelerini sağlamak
Soru 7

“UNESCO’nun Dünya Tarihi” adlı eserinin yazılmasında görev almış olan dünyaca ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Artuk
 • Halil İnalcık
 • İlhan Bardakçı
 • İlber Ortaylı
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müderris
 • Şehnameci
 • Vakanüvis
 • Reisülküttab
Soru 9

Tarih Öncesi Devirleri inceleyen bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanmaz?

 • Arkeoloji
 • Coğrafya
 • Nümizmatik
 • Antropoloji
Soru 10

Demirden zırh yaparak giyen ilk peygamber, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. İbrahim
 • Hz. İsa
 • Hz. Davut
Soru 11

İstanbul’un fethinden Fransız İhtilali’ne kadar geçen dönem, aşağıdaki tarih çağlarından hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • Yakın Çağ
 • İlk Çağ
 • Yeni Çağ
 • Orta Çağ
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

 • Hititler
 • Babiller
 • Elamlar
 • Akadlar
Soru 13

Tarihte “bozkırların kuyumcuları” olarak anılan toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İskitler
 • Urartular
 • Asurlular
 • Persler
SORU R
Soru 14

Mısırlıların Sümerlerden yazıyı öğrenmesini sağlayan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göç
 • Ticaret
 • Savaş
 • Diplomasi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 12 Levha Kanunları’nın ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • Kavimler Göçü
 • Roma’nın ikiye ayrılması
 • Patrici Pleb mücadelesi
 • Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
Soru 16

Latin Alfabesi’nin oluşturulmasında;
I Roma
II Lidya
III Fenike
IV Yunan
uygarlıklarından hangilerinin katkısı olmuştur?

 • I ve IV
 • I, III ve IV
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV 6
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde uygulanan savaş yöntemidir?

 • Yıldız
 • Turan
 • Töre
 • Sav
Soru 18

Orta Asya Türk devletlerinde emirnameler _________ ve hakanın imzası olmazsa yürürlüğe konulmazdı.
Yukarıda verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Yabgu
 • Tutug
 • Boy beyi
 • Hatun
Soru 19

Matbaanın ilk kurucuları arasında sayılan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köktürkler
 • Avrupa Hunları
 • Uygurlar
 • Macarlar
Soru 20

Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?

 • Kırgızlar
 • Hazarlar
 • Bulgarlar
 • Kimekler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABADBCCDCAABCBBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?