GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, tarih biliminin kullandığı yazılı kaynaklardan değildir?

 • A) Yıllıklar
 • B) Kitabeler
 • C) Mektuplar
 • D) Efsaneler
SORU 2

Tarihte Ay takvimini ilk bulan uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lidyalılar
 • B) Mısırlılar
 • C) Sümerler
 • D) Medler
SORU 3

Hicri takvimin başlangıcı da kabul edilen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi
 • B) Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi
 • C) Müslümanların Müşrikler ile Hudeybiye Antlaşması’nı imzalaması
 • D) Hz. Muhammed’in Veda Haccı’na gitmesi
SORU 4

Türklerin tarihte kullanmış olduğu;
I Celali
II Hicri
III Miladi
takvimlerden hangileri ay yılı esas alınarak hazırlanmıştır?

 • A) Yalnız III
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 5

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü kaç tarihinde olmuştur?

 • A) 622
 • B) 619
 • C) 617
 • D) 610
SORU 6

Atatürk Dönemi’nde;
• “Türk Tarihinin Ana Hatları” eserinin yazılması
• “Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin” kurulması
• Liseler için IV ciltlik bir genel tarih serisinin yazılması
faaliyetleri ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • A) Ekonomik istihdamı artırmak
 • B) Türkiye’de sanatın gelişmesini sağlamak
 • C) Türk dilinin yabancı dillerden arındırılmasını sağlamak
 • D) Türk gençlerinin tarihlerini daha iyi öğrenmelerini sağlamak
SORU 7

“UNESCO’nun Dünya Tarihi” adlı eserinin yazılmasında görev almış olan dünyaca ünlü Türk tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbrahim Artuk
 • B) Halil İnalcık
 • C) İlhan Bardakçı
 • D) İlber Ortaylı
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müderris
 • B) Şehnameci
 • C) Vakanüvis
 • D) Reisülküttab
SORU 9

Tarih Öncesi Devirleri inceleyen bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanmaz?

 • A) Arkeoloji
 • B) Coğrafya
 • C) Nümizmatik
 • D) Antropoloji
SORU 10

Demirden zırh yaparak giyen ilk peygamber, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Âdem
 • B) Hz. İbrahim
 • C) Hz. İsa
 • D) Hz. Davut
SORU 11

İstanbul’un fethinden Fransız İhtilali’ne kadar geçen dönem, aşağıdaki tarih çağlarından hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • A) Yakın Çağ
 • B) İlk Çağ
 • C) Yeni Çağ
 • D) Orta Çağ
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

 • A) Hititler
 • B) Babiller
 • C) Elamlar
 • D) Akadlar
SORU 13

Tarihte “bozkırların kuyumcuları” olarak anılan toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İskitler
 • B) Urartular
 • C) Asurlular
 • D) Persler
SORU 14

Mısırlıların Sümerlerden yazıyı öğrenmesini sağlayan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Göç
 • B) Ticaret
 • C) Savaş
 • D) Diplomasi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi 12 Levha Kanunları’nın ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • A) Kavimler Göçü
 • B) Roma’nın ikiye ayrılması
 • C) Patrici Pleb mücadelesi
 • D) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
SORU 16

Latin Alfabesi’nin oluşturulmasında;
I Roma
II Lidya
III Fenike
IV Yunan
uygarlıklarından hangilerinin katkısı olmuştur?

 • A) I ve IV
 • B) I, III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I, II, III ve IV 6
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde uygulanan savaş yöntemidir?

 • A) Yıldız
 • B) Turan
 • C) Töre
 • D) Sav
SORU 18

Orta Asya Türk devletlerinde emirnameler _________ ve hakanın imzası olmazsa yürürlüğe konulmazdı.
Yukarıda verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Yabgu
 • B) Tutug
 • C) Boy beyi
 • D) Hatun
SORU 19

Matbaanın ilk kurucuları arasında sayılan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Köktürkler
 • B) Avrupa Hunları
 • C) Uygurlar
 • D) Macarlar
SORU 20

Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen Manas Destanı, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir?

 • A) Kırgızlar
 • B) Hazarlar
 • C) Bulgarlar
 • D) Kimekler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABADBCCDCAABCBBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?