GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Bizans valilerine verilen isimdir?

 • Derebey
 • Tekfur
 • Subaşı
 • Sancak Beyi
SORU 2

I- Sırbistan ve Eflak ile antlaşmaları yenilemesi
II- İstanbul Boğazı’na Rumeli Hisarını yaptırması
III- İstanbul surlarını tamir ettirmesi
IV- Haliç’in ağzını zincir ve gemilerle kapatması
Yukarıdakilerden hangileri Fatih’in İstanbul’u kuşatmadan önce yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • III ve IV
 • I, II ve IV
SORU 3

Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyaz (ayrıcalık) alan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Venedik
 • Malta
 • Napoli
 • Akkoyunlu
SORU 4

Kanuni, Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak için aşağıdaki devletlerden hangisinden yararlanmıştır?

 • Almanya
 • İngiltere
 • İtalya
 • Fransa
SORU 5

Kayılar, I. Alaeddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki _________ yöresine yerleştirilmişlerdir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken coğrafi mekân, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karacadağ
 • Eskişehir
 • Kırıkkale
 • Konya
SORU 6

Yıldırım Bayezit tarafından Niğbolu Zaferi sonrasında Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımları engellemek amacıyla yapılan Anadolu Hisarı’nın diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yarhisar
 • Karacahisar
 • Güzelcehisar
 • Rumeli Hisarı
SORU 7

Osmanlı tarihinde 1402 yılından 1413 yılına kadar süren şehzadeler arası taht mücadelesi dönemine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

 • Yükselme Devri
 • Fetret Devri
 • Cahiliye Devri
 • Kurtuluş Devri
SORU 8

Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

 • I. Mehmet
 • II. Mustafa
 • II. Selim
 • III. Murat
SORU 9

Coğrafi keşiflerin;
I- Hristiyanlığı yeni ülkelere yayması
II- Reform hareketlerini başlatması
III- Ticaret yollarını değiştirmesi
sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
SORU 10

Türklerin, Avrupalılar karşısındaki geri çekilişi hangi savaşla sona ermiştir?

 • Sakarya
 • I. İnönü
 • Çanakkale
 • Sarıkamış
SORU 11

Celali isyanlarının çıkmasında;
I- Tımar sisteminin bozulması
II- Yeniçerilere maaşlarının geç ödenmesi
III- Halktan alınan vergilerin yükseltilmesi
nedenlerinden hangileri etkili olmamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU 12

Napolyon Bonapart’ın, Cezzar Ahmet Paşa’ya karşı yenildiği ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ali
 • Tımarlı Sipahiler
 • Sekbanı Cedit
 • Nizamı Cedit
SORU 13

Milliyetçilik fikri, aşağıdaki hangi olay sonrası dünyaya yayılmıştır?

 • Viyana Kongresi
 • Paris Barış Konferansı
 • Fransız ihtilali
 • 1830 İhtilali
SORU 14

I- Osmanlı Devleti’nin bütün topraklarının paylaşılması
II- Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması
III- Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarının paylaşılması
Yukarıda tarihî gelişim seyri karışık olarak verilen Şark Meselesi’nin doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • I, III ve II
 • III, II ve I
 • I, II ve III
 • II, III ve I 10
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin savaştığı devletler arasında değildir?

 • Bizans
 • Memlûk
 • Roma
 • Safevi
SORU 16

Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

 • İngiltere
 • Rusya
 • Fransa
 • Prusya
SORU 17

İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayastefanos
 • Belgrad
 • Berlin
 • Bükreş
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?

 • Emperyalizm
 • İslamcılık
 • Turancılık
 • Osmanlıcılık
SORU 19

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki hangi antlaşmayı imzalayarak ayrılmıştır?

 • Mondros
 • Lozan
 • Mudanya
 • Versay
SORU 20

Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
 • Rusya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADACBDBABDCDCACAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler