GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Bizans valilerine verilen isimdir?

 • A) Derebey
 • B) Tekfur
 • C) Subaşı
 • D) Sancak Beyi
SORU 2

I- Sırbistan ve Eflak ile antlaşmaları yenilemesi
II- İstanbul Boğazı’na Rumeli Hisarını yaptırması
III- İstanbul surlarını tamir ettirmesi
IV- Haliç’in ağzını zincir ve gemilerle kapatması
Yukarıdakilerden hangileri Fatih’in İstanbul’u kuşatmadan önce yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) III ve IV
 • D) I, II ve IV
SORU 3

Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyaz (ayrıcalık) alan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Venedik
 • B) Malta
 • C) Napoli
 • D) Akkoyunlu
SORU 4

Kanuni, Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak için aşağıdaki devletlerden hangisinden yararlanmıştır?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) İtalya
 • D) Fransa
SORU 5

Kayılar, I. Alaeddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki _________ yöresine yerleştirilmişlerdir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken coğrafi mekân, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karacadağ
 • B) Eskişehir
 • C) Kırıkkale
 • D) Konya
SORU 6

Yıldırım Bayezit tarafından Niğbolu Zaferi sonrasında Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımları engellemek amacıyla yapılan Anadolu Hisarı’nın diğer adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yarhisar
 • B) Karacahisar
 • C) Güzelcehisar
 • D) Rumeli Hisarı
SORU 7

Osmanlı tarihinde 1402 yılından 1413 yılına kadar süren şehzadeler arası taht mücadelesi dönemine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

 • A) Yükselme Devri
 • B) Fetret Devri
 • C) Cahiliye Devri
 • D) Kurtuluş Devri
SORU 8

Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

 • A) I. Mehmet
 • B) II. Mustafa
 • C) II. Selim
 • D) III. Murat
SORU 9

Coğrafi keşiflerin;
I- Hristiyanlığı yeni ülkelere yayması
II- Reform hareketlerini başlatması
III- Ticaret yollarını değiştirmesi
sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 10

Türklerin, Avrupalılar karşısındaki geri çekilişi hangi savaşla sona ermiştir?

 • A) Sakarya
 • B) I. İnönü
 • C) Çanakkale
 • D) Sarıkamış
SORU 11

Celali isyanlarının çıkmasında;
I- Tımar sisteminin bozulması
II- Yeniçerilere maaşlarının geç ödenmesi
III- Halktan alınan vergilerin yükseltilmesi
nedenlerinden hangileri etkili olmamıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Napolyon Bonapart’ın, Cezzar Ahmet Paşa’ya karşı yenildiği ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir Hz. Osman Hz. Ali
 • B) Tımarlı Sipahiler
 • C) Sekbanı Cedit
 • D) Nizamı Cedit
SORU 13

Milliyetçilik fikri, aşağıdaki hangi olay sonrası dünyaya yayılmıştır?

 • A) Viyana Kongresi
 • B) Paris Barış Konferansı
 • C) Fransız ihtilali
 • D) 1830 İhtilali
SORU 14

I- Osmanlı Devleti’nin bütün topraklarının paylaşılması
II- Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması
III- Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarının paylaşılması
Yukarıda tarihî gelişim seyri karışık olarak verilen Şark Meselesi’nin doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) I, III ve II
 • B) III, II ve I
 • C) I, II ve III
 • D) II, III ve I 10
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin savaştığı devletler arasında değildir?

 • A) Bizans
 • B) Memlûk
 • C) Roma
 • D) Safevi
SORU 16

Osmanlı Devleti, ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

 • A) İngiltere
 • B) Rusya
 • C) Fransa
 • D) Prusya
SORU 17

İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ayastefanos
 • B) Belgrad
 • C) Berlin
 • D) Bükreş
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?

 • A) Emperyalizm
 • B) İslamcılık
 • C) Turancılık
 • D) Osmanlıcılık
SORU 19

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki hangi antlaşmayı imzalayarak ayrılmıştır?

 • A) Mondros
 • B) Lozan
 • C) Mudanya
 • D) Versay
SORU 20

Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • A) Fransa
 • B) İngiltere
 • C) Almanya
 • D) Rusya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADACBDBABDCDCACAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?