GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Osmanlı hükümdarları, aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmamışlardır?

 • A) Gazi
 • B) Kağan
 • C) Han
 • D) Sultan
SORU 2

Enderunda eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oda
 • B) Sınıf
 • C) Medrese
 • D) Okul
SORU 3

Osmanlı Devleti’nde Sadrazam sefere gittiği zaman İstanbul’da yerine, aşağıdakilerden hangisini bırakırdı?

 • A) Nişancı
 • B) Kazasker
 • C) Yeniçeri Ağası
 • D) Sadâret Kaymakamı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, Divanıhümayûn’a bağlı çalışan kollardan biridir?

 • A) Rüştiye
 • B) İdadi
 • C) Birun
 • D) Seyfiye
SORU 5

Osmanlı Devleti’nde, devletin iç ve dış işlerini yürüten en üst yönetim kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kurultay
 • B) Divan
 • C) Dersaadet
 • D) Darülmülk
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra gelen ve onun mutlak vekili olan kişidir?

 • A) Nişancı
 • B) Kazasker
 • C) Veziriazam
 • D) Şeyhülislam
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, eyaletlerdeki en yüksek rütbeli komutandır?

 • A) Sancak Beyi
 • B) Beylerbeyi
 • C) Yeniçeri Ağası
 • D) Cebeci
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilk defa<8u> öğrenciler, aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde gönderilmiştir?

 • A) III. Selim
 • B) II. Mahmut
 • C) II. Abdülhamit
 • D) Vahdettin
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfındaki en üst dereceli kalem şefleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Reisülküttab
 • B) Nişancı
 • C) Defterdar
 • D) Hacegan
SORU 10

1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnâmesine göre oluşturulan;
I- Liva (sancak)
II- Köy
III- Kaza
IV- Vilayet
gibi taşra yönetim birimlerinin büyükten-küçüğe doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) I III IV II
 • B) IV I III II
 • C) II III IV I
 • D) Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Lonca teşkilatı içindeki Ehli hibre’nin görevleri arasında değildir?

 • A) Pazarı denetlemek
 • B) Fiyat tespiti yapmak
 • C) Anlaşmazlıkları çözümlemek
 • D) Ürünlerin niteliğini kontrol etmek 11
SORU 12

Tanzimat’tan sonra Osmanlı sarayında padişah çocuklarına;
I- İspanyolca
II- Rusça
III- Fransızca
IV- İngilizce
dillerinden hangileri öğretilmeye başlanmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 13

Ortodoks Hristiyanları’nın din merkezi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Havra
 • B) Kilise
 • C) Sinagog
 • D) Patrikhane
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde büyük çoğunluğu ticaretle uğraşan gruptur?

 • A) SırpRumMusevi
 • B) BoşnakArnavutSırp
 • C) RumMuseviErmeni
 • D) TürkErmeniArnavut
SORU 15

Duyunu Umumiye İdaresi (Genel Borçlar İdaresi), aşağıdakilerden hangisi sonrası kurulmuştur?

 • A) Muharrem Kararnamesi
 • B) Arazi Kanunnamesi
 • C) Niyabet Rüsûmu
 • D) İhtisab Kanunnamesi
SORU 16

Osmanlı Devleti’nin resmî yazışma dili Türkçe iken; din ve bilim dili, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Farsça
 • B) Arapça
 • C) Rumca
 • D) Boşnakça
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı musikisinin öncüsü olarak kabul edilir?

 • A) Ahmet Karahisarî
 • B) Hafız Osman
 • C) Abdülkadir Meragi
 • D) Nigari
SORU 18

Enderun Mektebi, aşağıdakilerden hangisi döneminde tam anlamıyla kurulmuştur?

 • A) II. Murat
 • B) Orhan Bey
 • C) II. Bayezid
 • D) Fatih Sultan Mehmet
SORU 19

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı sonrası da varlığını sürdüren medreseler, aşağıdaki tarihlerin hangisinde kapatılmıştır?

 • A) 1921
 • B) 1923
 • C) 1924
 • D) 1935
SORU 20

II. Mahmut, mehterhaneyi kaldırarak yerine _________ örgütünü kurdurmuştur.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Askeri Mızıka
 • B) Humbarahane
 • C) Kılıçhane
 • D) Tophane
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDBCBBDBABDCABCDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?