Tarih 4 - 2014 3. Dönem

Soru 1

Osmanlı hükümdarları, aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmamışlardır?

 • Gazi
 • Kağan
 • Han
 • Sultan
Soru 2

Enderunda eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oda
 • Sınıf
 • Medrese
 • Okul
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde Sadrazam sefere gittiği zaman İstanbul’da yerine, aşağıdakilerden hangisini bırakırdı?

 • Nişancı
 • Kazasker
 • Yeniçeri Ağası
 • Sadâret Kaymakamı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Divanıhümayûn’a bağlı çalışan kollardan biridir?

 • Rüştiye
 • İdadi
 • Birun
 • Seyfiye
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde, devletin iç ve dış işlerini yürüten en üst yönetim kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurultay
 • Divan
 • Dersaadet
 • Darülmülk
SORU R
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra gelen ve onun mutlak vekili olan kişidir?

 • Nişancı
 • Kazasker
 • Veziriazam
 • Şeyhülislam
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, eyaletlerdeki en yüksek rütbeli komutandır?

 • Sancak Beyi
 • Beylerbeyi
 • Yeniçeri Ağası
 • Cebeci
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilk defa<8u> öğrenciler, aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde gönderilmiştir?

 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
 • Vahdettin
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfındaki en üst dereceli kalem şefleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reisülküttab
 • Nişancı
 • Defterdar
 • Hacegan
Soru 10

1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnâmesine göre oluşturulan;
I- Liva (sancak)
II- Köy
III- Kaza
IV- Vilayet
gibi taşra yönetim birimlerinin büyükten-küçüğe doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • I III IV II
 • IV I III II
 • II III IV I
 • Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Lonca teşkilatı içindeki Ehli hibre’nin görevleri arasında değildir?

 • Pazarı denetlemek
 • Fiyat tespiti yapmak
 • Anlaşmazlıkları çözümlemek
 • Ürünlerin niteliğini kontrol etmek 11
Soru 12

Tanzimat’tan sonra Osmanlı sarayında padişah çocuklarına;
I- İspanyolca
II- Rusça
III- Fransızca
IV- İngilizce
dillerinden hangileri öğretilmeye başlanmıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II, III ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 13

Ortodoks Hristiyanları’nın din merkezi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havra
 • Kilise
 • Sinagog
 • Patrikhane
SORU R
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde büyük çoğunluğu ticaretle uğraşan gruptur?

 • SırpRumMusevi
 • BoşnakArnavutSırp
 • RumMuseviErmeni
 • TürkErmeniArnavut
Soru 15

Duyunu Umumiye İdaresi (Genel Borçlar İdaresi), aşağıdakilerden hangisi sonrası kurulmuştur?

 • Muharrem Kararnamesi
 • Arazi Kanunnamesi
 • Niyabet Rüsûmu
 • İhtisab Kanunnamesi
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin resmî yazışma dili Türkçe iken; din ve bilim dili, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farsça
 • Arapça
 • Rumca
 • Boşnakça
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı musikisinin öncüsü olarak kabul edilir?

 • Ahmet Karahisarî
 • Hafız Osman
 • Abdülkadir Meragi
 • Nigari
Soru 18

Enderun Mektebi, aşağıdakilerden hangisi döneminde tam anlamıyla kurulmuştur?

 • II. Murat
 • Orhan Bey
 • II. Bayezid
 • Fatih Sultan Mehmet
Soru 19

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı sonrası da varlığını sürdüren medreseler, aşağıdaki tarihlerin hangisinde kapatılmıştır?

 • 1921
 • 1923
 • 1924
 • 1935
Soru 20

II. Mahmut, mehterhaneyi kaldırarak yerine _________ örgütünü kurdurmuştur.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Askeri Mızıka
 • Humbarahane
 • Kılıçhane
 • Tophane
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDBCBBDBABDCABCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?