GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki destanlardan hangisi İskitlere aittir?

 • A) Türeyiş Destanı
 • B) Ergenekon Destanı
 • C) Oğuz Kağan Destanı
 • D) Alp Er Tunga Destanı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında gösterilemez?

 • A) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
 • B) İpek Yolu’nun Türklerin eline geçmesi
 • C) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi
 • D) Barbar kavimleri arasında Hristiyanlık dininin yayılmaya başlaması
SORU 3

Göktürk Devleti’nin batı kanadının yöneticisi olan İstemi Yabgu’nun izlediği batı siyasetinin amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anadolu’yu ele geçirmek
 • B) Bizans İmparatorluğu’nu yıkmak
 • C) İpek Yolu’nun kontrolünü ele geçirmek
 • D) Bütün Türk boylarını bir yönetim altında toplamak
SORU 4

840 yılında başkent Ordubalık’a girip son Uygur hakanını öldürerek Uygur Devleti’ne son veren Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırgızlar
 • B) Karluklar
 • C) Kumanlar
 • D) Peçenekler
SORU 5

Memlûkler zamanında aşağıdaki yerlerden hangisi “Türkiye” adı ile tanınırdı?

 • A) Balkanlar
 • B) Suriye ve Mısır
 • C) Kuzey Afrika
 • D) Arap Yarımadası
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, eski Türklerde görülen dinî bir inanış / gelenek değildir?

 • A) Ölen kişi için “yuğ” adı verilen törenlerin yapılması
 • B) Uçmağ ve tamu inancının bulunması
 • C) Cesetlerin yakılma töreni
 • D) Balbal dikme geleneği
SORU 7

Avrupa Hun hükümdarı Attila’nın I. Balkan Seferi’ne çıkma nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bizans’ın Margos Antlaşması’nın hükümlerine uymaması
 • B) Bizans’ın Hunlara karşı gizli ittifaklar oluşturması
 • C) Bizans’ta taht kavgalarının çıkması
 • D) Kavimler Göçü’nün başlaması
SORU 8

Orta Asya’dan Doğu Roma’ya ilk resmî heyet, aşağıdaki hangi Türk devleti döneminde gönderilmiştir?

 • A) Uygur
 • B) Kutluk
 • C) Göktürk
 • D) Türgeş
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’daki Türklerin konargöçer olarak yaşamalarında doğrudan etkili olmuştur?

 • A) Dinî inaçları
 • B) Kağanın kararları
 • C) Sözlü edebiyatları
 • D) Yaşadıkları coğrafyanın yapısı
SORU 10

Karluklar, aşağıdaki devletlerden hangisinin kuruluşunda önemli rol oynamışlardır?

 • A) Gazne
 • B) Uygur
 • C) Osmanlı
 • D) Karahanlı
SORU 11

Sarı Uygurlar bugün aşağıdaki bölgelerden hangisinde yaşamaktadırlar?

 • A) Sina Yarımadası’nda
 • B) Çin’in batısında
 • C) Anadolu’da
 • D) Japonya’da 7
SORU 12

Türk milletinin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancını, adına dikilen kitabesinde, “Ey Türk Milleti! Üstte gök yıkılmaz, altta yer delinmezse devletini, töreni kim bozabilir?” sözleriyle ifade eden Göktürk Kağanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilge Kağan
 • B) Kapgan Kağan
 • C) Kutluk Kağan
 • D) Tengri Han
SORU 13

İtil Bulgarlarına 1237 yılında son veren Moğol hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hülagû Han
 • B) Cengiz Han
 • C) Orda Han
 • D) Batu Han
SORU 14

Orta Macaristan’da ele geçen ünlü Nagyszentmiklos Hazineleri, aşağıdaki Türk topluluklarının hangisinden kalmadır?

 • A) Avarlar
 • B) Karluklar
 • C) Peçenekler
 • D) Bulgarlar
SORU 15

İlk Türk devletlerinde mahkemelerin başında bulunan kişilere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yargan
 • B) Tarkan
 • C) Ataman
 • D) Ozan
SORU 16

“İlk Türk devletlerinde hükümdar çocukları olan tiginler, devleti yönetme konusunda deneyim kazanmaları için ülkenin çeşitli yerlerine ________ unvanıyla yönetici olarak gönderilirlerdi.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Çor
 • B) Şad
 • C) Apa
 • D) Kül
SORU 17

Uygurlarda görülen sanat dalları arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Pandomim
 • B) Tiyatro
 • C) Opera
 • D) Bale
SORU 18

Büyük Hun Devleti’nin MS 48 yılında “Kuzey Hun Devleti” ve “Güney Hun Devleti” olarak ikiye bölünmesine sebep olan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Peçenekler
 • B) Abbasiler
 • C) Emeviler
 • D) Çin
SORU 19

Emevilerin Horasan valisi olan Kuteybe bin Müslim’in 715 yılındaki ölümü sonrasında Müslüman Araplar, aşağıdaki bölgelerin hangisinde Türkler karşısında üstünlüğü kaybetmişlerdir?

 • A) Maveraünnehir
 • B) Mezopotamya
 • C) Kuzey Afrika
 • D) Balkanlar
SORU 20

İran edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Firdevsi’nin, uzun süren İran Turan savaşlarını anlattığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Balbal
 • B) Şehname
 • C) Altun Yaruk
 • D) İki Kardeş Hikâyesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCABCACDDBADCABCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?