GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali için ortak doğru bilgi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed’in akrabalarıdır.
 • B) Hz. Muhammed’in damatlarıdır.
 • C) İslam Devleti’nin ilk şehitleridir.
 • D) İslam Devleti’nin ilk halifeleridir.
SORU 2

■ = Halifenin onayını belirten fermandır.
▲ = Allah’ın varlık ve birliğinden bahseden dinîfelsefi bilimdir.
★ = Abbasiler Dönemi’nde Bizans tehlikesine karşı İslam Devleti’ni korumak amacıyla Türklerin yerleş tirildiği sınır şehirleridir.
Yukarıda şekillerle birlikte verilen tanımların “Menşur”, “Avasım” ve “Kelam” kavramları ile eşleştirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

■ -- > ▲ -- > ★

 • A) Avasım -- > Menşur -- > Kelam
 • B) Menşur -- > Kelam -- > Avasım
 • C) Kelam -- > Menşur -- > Avasım
 • D) Menşur -- > Avasım -- > Kelam
SORU 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, İslamiyet’in gelişip yayılmasında Türklerin bir rolü olmamıştır?

 • A) İspanya
 • B) Hindistan
 • C) Arnavutluk
 • D) Aydın
SORU 4

İlk Müslüman Türk devletlerinin bazıları, büyük devletlerin merkezî otoritesini kaybetmesi sonucu, bağlı devlette görevli olan Türk vali veya komutanlar tarafından kurulmuşlardır.
Aşağıdaki devletlerden hangisinde bu durum görülmez?

 • A) İhşidoğulları
 • B) Tolunoğulları
 • C) Karahanlılar
 • D) Gazneliler
SORU 5

Karahanlıların bilinen ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Satuk Buğra Han
 • B) Arslan Han Bazir
 • C) Kadır Han Oğulcak
 • D) Bilge Kül Kadir Han
SORU 6

Gazneli Mahmut, Büveyhoğullarını yenerek Bağdat’ta oturan Abbasi halifesini Büveyh baskısından kurtarmıştır.
Bu hizmetine karşılık halifenin Gazneli Mahmut’a verdiği unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Han
 • B) Sultan
 • C) Kağan
 • D) Hakan
SORU 7

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında yaşanmamıştır?

 • A) Nesa
 • B) Serahs
 • C) Katvan
 • D) Dandanakan
SORU 8

Oğuzların sağ koluna verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üçoklar
 • B) Bozoklar
 • C) Kayılar
 • D) Salurlar 11
SORU 9

Büyük Selçuklu Devleti’nin haritasını çizmek istesek, aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisi bu haritamızda yer alamaz?

 • A) Kırım
 • B) Hicaz
 • C) Kirman
 • D) Mezopotamya
SORU 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey Dönemi’nde meydana gelmiştir?

 • A) İslam dininin ortaya çıkması
 • B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması
 • C) Samanoğulları Devleti’nin yıkılması
 • D) Başkentin Nişabur’dan Rey’e taşınması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türkİslam devletlerindeki taşra yönetim birimlerinden biri değildir?

 • A) Köyler
 • B) Nahiyeler
 • C) Eyaletler
 • D) Vilayetler
SORU 12

İlk Türkİslam devletlerinde “kadıaskerler”in başkanlık ettiği mahkemelerin görev alanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maliye
 • B) Saray güvenliği
 • C) Ordu içindeki anlaşmazlıklar
 • D) Ordunun savaşa hazırlanması
SORU 13

Haracî arazi; _________ .
Verilen kavram, aşağıdaki açıklamalardan hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • A) Selçuklu sultanlarının miri araziden bir kısım toprakları, çeşitli sosyal ve dinî yapılar inşa etmeleri için yararlılıkları görülen kişilere verdikleri topraklardır.
 • B) Selçuklu Devleti sınırları içinde yaşayan ve Müslüman olmayan halkın elinde bulundurduğu arazilerdir.
 • C) Büyük Selçuklularda hükümdar ve ailesine ait olan tarla, bağ, bahçe ve otlak gibi topraklara verilen isimdir.
 • D) devlete hizmet eden meliklere, emirlere, komutanlara ve hassa ordusunun mensuplarına yaptıkları hizmetlerin karşılığı olarak verilen topraklardır.
SORU 14

“Divanı Lügatit Türk” adlı eserle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) İlk Türkçe ansiklopedik sözlüktür.
 • B) Devlet yönetimine ilişkin öğütler verir.
 • C) Mesnevi tarzında yazılmış bir ahlak kitabıdır.
 • D) Türklerle Çinlilerin askerî mücadelelerini anlatır.
SORU 15

Selçuklularda, kervanların soyulması hâlinde tüccarın zararını devlet karşılamıştır.Selçuklular bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

 • A) Ticareti geliştirmeyi
 • B) Mimaride ileri gitmeyi
 • C) Kültürel yapıyı güçlendirmeyi
 • D) İslamiyet’in yayılmasını sağlamayı
SORU 16

Selâhaddin Eyyubi, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Eyyubi Devleti’ni kurmuştur?

 • A) Tolunoğulları
 • B) Uygur
 • C) Gazne
 • D) Fatımî
SORU 17

I. İrgen
II. Obog
III. Millet
IV. Yasun
V. Aymağ
Moğollardaki sosyal yapıyı oluşturan yukarıdaki birimlerin küçükten büyüğe sıralanışı, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) III II V IV I
 • B) II IV V I III
 • C) IV V II I III
 • D) IV II I III V
SORU 18

Babür Devleti’nin resmî dili, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Moğolca
 • B) Arapça
 • C) Farsça
 • D) Çince
SORU 19

“İslam dünyasında resim sanatı ________, _______ ve _______ okullarında geliştirilmişti. Timur bu kentleri ele geçirince buradaki sanatkârları Semerkant’a götürmüştür.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken “üç şehir”, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Şiraz Tebriz Bağdat
 • B) Belh Buhara Taşkent
 • C) Musul İsfahan Kandehar
 • D) Hürmüz Yarkent Nişabur
SORU 20

Memlûk sultanlarının yazılı buyruklarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sultaniyet
 • B) Devaddar
 • C) Nevbet
 • D) Ceyş
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACDBCBADBCBAADCCAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?