GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Tevrat hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. Musa’ya kırk yıllık bir sürede vahyedildi.
 • B) Orjinal nüshalar uzun süren savaşlar sonucu kaybolmuştur.
 • C) Kanun Kitabı, Nebiler Kitabı, Yazılar Kitabı olarak üç bölümden oluşmaktadır.
 • D) Ahdi Atik (Eski Ahit) diye de isimlendirilir.
SORU 2

İlahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Kur’an Tevrat Zebur İncil
 • B) İncil Tevrat Zebur Kur’an
 • C) Zebur İncil Tevrat Kur’an
 • D) Tevrat Zebur İncil Kur’an
SORU 3

Hz. Ebu Bekir’in emriyle Kur’an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Zeyd b. Sabit
 • D) Abdullah b. Ömer
SORU 4

Kur’anı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 5

Vahyin ilk gelişinden sonra bir süre kesilmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Vahyi metluv
 • B) Fetretül vahiy
 • C) Esbabı nüzül
 • D) Tenzilül vahiy 44
SORU 6

“Kur’an’ı güzel bir şekilde tane tane oku.”
(Müzzemmil suresi, 4 . ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Tertîl
 • B) Aşîr
 • C) Mukabele
 • D) Hatim
SORU 7

Kur’anı Kerim’in, Hz. Peygamberin ve sahabilerin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesine ne denir?

 • A) İlmî Tefsir
 • B) Fikhî Tefsir
 • C) Rivayet Tefsiri
 • D) Dirayet Tefsiri
SORU 8

“Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret…”
Bu ayette oğluna nasihatte bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Üzeyir
 • B) Hz. İsa
 • C) Hz. Lokman
 • D) Hz. Musa
SORU 9

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de _________ götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında Doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötülüğe götürür. Kötülük de __________ götürür...”
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) Hayra Şerre
 • B) İyiliğe Kötülüğe
 • C) Doğruluğa Dalalete
 • D) Cennete Cehenneme
SORU 10

Kelime olarak haber getiren anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tanrı
 • B) Peygamber
 • C) Vahiy
 • D) Melek
SORU 11

Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber kimdir?

 • A) Hz. İbrahim
 • B) Hz. Zekeriya
 • C) Hz. İsa
 • D) Hz. Salih
SORU 12

Bütün peygamberlerin üstün bir anlama ve anlatma kabiliyetine sahip olmalarına ne denir?

 • A) İsmet
 • B) Sıdk
 • C) Emanet
 • D) Fetanet
SORU 13

Hz. Muhammed ilk vahyi nerede ve kaç yaşında aldı?

 • A) Arafat 40
 • B) Sevr 30
 • C) Hira 40
 • D) Uhud 30
SORU 14

Hz. Muhammed’in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taif
 • B) Habeşistan
 • C) Tebük
 • D) Medine
SORU 15

Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde Medineli Yahudiler, Müslümanlar ve diğer gruplar arasında toplumsal barışa yönelik bir anlaşma yaptı.
Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Akabe biatı
 • B) Medine Vesikası
 • C) Hudeybiye Sözleşmesi
 • D) Kardeşlik Antlaşması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye barış antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

 • A) On yıl süreyle taraflar birbiriyle savaşmayacaklar.
 • B) Mekke’den birisi Müslüman olarak Medine’ye sığınırsa iade edilecek.
 • C) Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapmakta serbest olacak.
 • D) Her iki taraf birbirinin inanç ve ibadetine saygı duyacak.
SORU 17

Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme gibi anlamlara gelen, İslam’ın hoş görmediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haset
 • B) Kibir
 • C) Gıybet
 • D) İftira
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Kelam biliminin amaçlarından biridir?

 • A) Kur’anı Kerim’i indiği tarihi zemin içinde anlatmak
 • B) Hz. Muhammed’in sünnetinin yerel ve evrensel boyutunu kavratmak
 • C) İslam dininin inanç esaslarını kavratmak
 • D) İnsanın temel hak ve hürriyetlerini farkettirmek
SORU 19

Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hadis
 • B) Tefsir
 • C) Tasavvuf
 • D) Fıkıh
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf biliminin amaçlarından biri değildir?

 • A) Kişinin iman ve itaat etmesini sağlamak
 • B) Her sözünde, her işinde dine sarılmak
 • C) Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak
 • D) Dinin anlaşılmasında hadis ve sünnetin önemini fark ettirmek
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCCBACCDBADCABDBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler