GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 1 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Yazılı edebiyatımızın elimizdeki en eski örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Göktürk Yazıtları
 • B) Yunus Emre Divanı
 • C) Divanı Hikmet
 • D) Kutadgu Bilig
SORU 2

Halk edebiyatında yiğitlik ve savaş duygularını coşturmak amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir?

 • A) Ağıt
 • B) Koçaklama
 • C) Taşlama
 • D) Güzelleme
SORU 3

Ninni derim beşiğe
Hızır gelsin işine
Ulu devlet başına
Uyusun yavrum ninni

(Kastamonu)
Bu ninni aşağıdaki edebiyat kollarından hangisine aittir?

 • A) Âşık edebiyatı
 • B) Divan edebiyatı
 • C) Anonim halk edebiyatı
 • D) Serveti Fünûn edebiyatı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden biri değildir?

 • A) İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
 • B) Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları tanımlar.
 • C) Yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışlarını yansıtır.
 • D) Kurmaca değildir, yaşanmış olaylardan meydana getirilir.
SORU 5

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana.
Tozlu yollarından geçtiğim uzak,
İklimden şarkılar getirdim sana.

(Ahmet Muhip Dranas)
Yukarıdaki dizeler, konusu bakımından hangi şiir türüne girer?

 • A) Pastoral
 • B) Lirik
 • C) Satirik
 • D) Epik
SORU 6

Bir şeyin oluşunu, gerçek oluş nedeni dışında daha güzel bir nedene bağlama sanatına ne ad verilir?

 • A) Teşbih
 • B) Tezat
 • C) Abartma
 • D) Hüsni ta’lil
SORU 7

Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi
Beni sana kul eden

Bu manide aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 • A) Cinas
 • B) Kinaye
 • C) Abartma
 • D) Benzetme
SORU 8

Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Bu dizelerde aşağıdaki uyak çeşitlerinden hangisi vardır?

 • A) Zengin
 • B) Yarım
 • C) tam
 • D) Tunç
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sözlü ve yazılı anlatım arasındaki benzerliklerinden biri değildir?

 • A) Dili kullanırlar.
 • B) Duygu ve düşüncenin güzel söylenmesine önem verirler.
 • C) Düşünce ve duyguların etkili söylenmesini önemserler.
 • D) Vurgu, tonlama, jest ve mimiklere yer verirler. 24
SORU 10

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

(Orhan Veli Kanık)
Bu şiirin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aruz ölçüsü
 • B) Serbest ölçü
 • C) Hece ölçüsü
 • D) Müseddes (altılık)
SORU 11

Bir metnin en küçük anlamlı ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) paragraf
 • B) Hece
 • C) Cümle
 • D) Deyim
SORU 12

Bir edebî eserin yazıldığı dönem incelenirken hangi bilim dalından yararlanılır?

 • A) Felsefe
 • B) Sosyoloji
 • C) Psikoloji
 • D) Tarih
SORU 13

Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar;
Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar.

(Mehmet Emin Yurdakul)
Bu dörtlüğün hece ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 7’li
 • B) 8’li
 • C) 11’li
 • D) 14’lü
SORU 14

Bir şiirin kapalı olan yönlerini açıklamaya, onu anlaşılır hâle getirmeye ne denir?

 • A) Yorumlama
 • B) Okuma
 • C) Düzenleme
 • D) Seslendirme
SORU 15

Şiirde herhangi bir konunun şairler tarafından farklı ele alınış tarzına ne denir?

 • A) Olgu
 • B) Uyak
 • C) TEMA
 • D) Konu
SORU 16

Bilim, sanat, felsefe vb. alanlarda özel anlamda kullanılan sözlere ne denir?

 • A) Terim
 • B) Deyim
 • C) Atasözü
 • D) İleti
SORU 17

Bir cümlede düşünce ve duygunun gerektiği kadar sözcükle anlatılması, gereksiz sözcük ve ögelere yer verilmemesi hangi özelliği gösterir?

 • A) Akıcılık
 • B) Duruluk
 • C) Yalınlık
 • D) Açıklık
SORU 18

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın.

Bu dörtlük aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

 • A) Âşık Daimi
 • B) Âşık Veysel
 • C) Köroğlu
 • D) Oktay Rifat
SORU 19

Gazelin en güzel beytine ne ad verilir?

 • A) Beytü’lgazel
 • B) Matla
 • C) Makta
 • D) Müzeyyel gazel
SORU 20

Savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi gibi konular ile tarihsel olayları coşkulu bir anlatımla dile getiren şiirlere ne denir?

 • A) Satirik
 • B) Pastoral
 • C) Didaktik
 • D) Epik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDBDACDBCDCACABBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?