GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 4 – Test 32014-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi edebiyat anlayışının dışında kalan bir şairdir?

 • Hacı Bektaş Velî
 • Kaygusuz Abdal
 • Âşık Ömer
 • Ahmet Yesevî
SORU 2

Türk edebiyatında gezi türünde en önemli eser ona aittir. “Seyahatname” adlı büyük ve eşsiz eserinde bize 17.yüzyıl Türkiye’sinin sanatını, coğrafyasını, geleneklerini, göreneklerini, tarihini, folklorunu ayrıntılarıyla tanıtır.
Parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mercimek Ahmet
 • Seydi Ali Reis
 • Evliya Çelebi
 • Naima
SORU 3

Kerem ile Aslı hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kahramanlık hikâyesidir.
 • Kimin tarafından düzenlendiği belli değildir.
 • Nazım ve nesir karışık olarak düzenlenmiştir.
 • 1850 yılından bu yana pek çok kez yayımlanmıştır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi “öğretici metin” grubunda değildir?

 • Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip
 • Mesnevi Mevlâna
 • Risâletün Nushiye Yunus Emre
 • Hüsn ü Aşk Şeyh Galip
SORU 5

“Tezkire” için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

 • Yazarın gezip gördüğü yerlerin tarihini, medeniyetini anlatan yazıdır.
 • Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin kısaca hayatlarından ve eserlerinden söz eden kitaplardır.
 • Sünnet, düğün, şenlik gibi sevinçli olayları anlatan eserlerdir.
 • Bir şehrin güzelliklerinden söz eden manzum eserdir.
SORU 6

Gerçekleştirdiği başarılı sözlük tercümeleri nedeniyle “Mütercim” adıyla tanınan tarihçi yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Kaygusuz Abdal
 • Mütercim Âsım
SORU 7

Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Şarkı
 • Kaside
 • Rubai
 • Gazel
SORU 8

• Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
• Nazım birimi dörtlüktür.
• Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır.
• Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi her zaman insanların ilgisini çekecek konular işlenmiştir.
Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Divan şiiri
 • Anonim halk şiiri
 • Dinî şiirler
 • Tasavvufi Türk şiiri 27
SORU 9

Aşağıdaki yargılardan hangisi “gazel” için yanlıştır?

 • İlk beytine matla, son beytine makta denir.
 • En güzel beytine beytü’lgazel denir.
 • aa bb cc dd … biçiminde uyaklanır.
 • Düz gazel ve musammat gazel olmak üzere biçim bakımından iki çeşittir.
SORU 10

Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimlerindendir. Her beytinin birbiriyle uyaklı olması yazma kolaylığı sağlamıştır. Modern öykü ve roman yerini tutan bu tür aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik ve mizah temalarını içerir.
Bu parçada hangi nazım biçimi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Mesnevi
 • Gazel
 • Kaside
 • Rubai
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

 • Nesîb
 • Mesnevi
 • Medhiye
 • Fahriye
SORU 12

Halk şiirimizin yakın dönemde yetişen en güçlü, en duyarlı seslerindendir. Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini yitiren şair “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece” gibi akıllarda kalan pek çok şiirin sahibidir. Şiirlerini çok sevdiği sazıyla paylaşan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Erzurumlu Emrah
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Âşık Veysel
 • Bayburtlu Zihnî
SORU 13

Aklın karmakarışık
Ol düşmanla barışık
Falın pek aydın çıktı
Yollarında var ışık

Bu dörtlük söyleyiş özellikleri bakımından hangi nazım türünü örneklendirir?

 • Semai
 • Rubai
 • Koşma
 • Mâni
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi aruzla yazılan ilk eserlerdendir?

 • Garipnâme
 • Kutadgu Bilig
 • Divanı Hikmet
 • Battalname
SORU 15

Aladır gözlerin siyahtır kaşın
Aradım cihanı bulunmaz eşin
Yaylanın karından beyazdır döşün
Uzanıp üstüne ölesim geldi

(Karacaoğlan)
Bu şiirin durak ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6+5=11
 • 4+7=11
 • 4+4+3=11
 • 5+6=11
SORU 16

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Hüsn ü Aşk Şeyhi
 • Yusuf ve Züleyha Şeyyad Hamza
 • Mesnevi Mevlâna
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinin bir özelliği değildir?

 • 15.yüzyılda yazıya geçirilen, destanhikâye özelliği taşıyan metinlerden oluşmaktadır.
 • Dede Korkut adlı bilge kişinin ve çocuklarının hayatı anlatılmaktadır.
 • Eserin içinde, her biri ayrı bir bütün oluşturan 12 hikâye yer almaktadır.
 • Eserin geniş adı Oğuz Boyu’nun dili ile Dede Korkut Kitabı’dır.
SORU 18

Sana ibret gerek ise
Gel, göresin bu sinleri!
Ger taş isen eriyesin
Bakıp göricek bunları!

dizeleriyle 13.yüzyıldan günümüz insanına seslenen; düşünceleri sanat gücü, dil ve anlatımıyla Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaygusuz Abdal
 • Ahmedî
 • Yunus Emre
 • Sultan Velet
SORU 19

Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk dilinin zenginliğini kanıtlamak için yazılmıştır. 7500 Türkçe sözcüğün Arapça olarak açıklandığı sözlükte Türk boylarını gösteren bir de harita yer almaktadır.
Bu eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanı Lügati’t Türk
 • Muhakemetü’lHakayık
 • Şecerei Türki
 • Muhakemetü’lLügateyn
SORU 20

“Kutadgu Bilig” adlı eser için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
 • 6645 beyitten oluşan alegorik bir eserdir.
 • Hakaniye (Doğu) Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
 • Aşk ve tabiat sevgisi konularını işlemektedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCADBDABCABCDBABBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler