Türk Edebiyatı 7 Dersi 2013 - 2014 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkra (köşe yazısı) türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Gazete ve dergi yazısıdır.
 • Güncel konularda yazılır.
 • Olayların akışı karşısında çok değişik konulara değinilir.
 • Bilimsel gerçekleri ortaya koyar.
Soru 2

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Makale
 • Anı
 • Gezi yazısı
Soru 3

Türkçe yazılan ilk gezi kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Seydi Ali Reis
 • Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi 28
Soru 4

Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Serveti Fünûn, Genç Kalemler, Dergâh, Türk Yurdu gibi dergiler bu konuda etkili olmuştur. Bu yıllarda bu türün usta yazarları arasında Ahmet Rasim, Refik Halit Karay ve Ahmet Haşim ilk akla gelenlerdir.
Bu parçada anlatılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Roman
 • Tiyatro
 • Deneme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir?

 • Anlatım yalın ve yoğun olmalıdır.
 • Söz oyunlarına başvurulmalıdır.
 • Öne sürülen düşünce inandırıcı biçimde geliştirilmeli ve kanıtlanmalıdır.
 • Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilmelidir.
REKLAM
Soru 6

Sayısız neden insanları yazmaya yöneltir. Bu sebeple anı türü, romandan şiire, yaşam öyküsüne, zaman zaman eleştiriye kaynaklık eder.
Anıyla günlük arasında ortak olmayan yön, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir kişinin hayatıyla sınırlı olmak
 • Bir hayat ya da dönem için belge oluşturmak
 • Gözlemlerle birlikte başka verilerden yararlanmak
 • Geçmişe sıkı sıkıya bağlanmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarından biridir?

 • Bir Demet Pasifik (Nadir Paksoy)
 • Seyir Defteri (Nedim Gürsel)
 • Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
 • Hind (Falih Rıfkı Atay)
Soru 8

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Hüsn ü Aşk Şeyhi
 • Yusuf ve Züleyha Şeyyad Hamza
 • Mesnevi Mevlâna
Soru 9

Haldun Taner’in oyunlarının ayırıcı özelliği, hayata felsefi olgun bir bakışla bakması ve tarih bilincine sahip olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in oyunlarından biri değildir?

 • Zilli Zarife
 • Bekçi Murtaza
 • Keşanlı Ali Destanı
 • Fazilet Eczanesi
Soru 10

Meddah, Karagöz, orta oyunu gibi gösterilerle gelişen geleneksel Türk tiyatrosu hangi dönemden itibaren Batı tiyatrosundan gelen etkilerle zenginleşmiştir?

 • Tanzimat Dönemi
 • Serveti Fünun Dönemi
 • Fecri Âti Dönemi
 • Millî Edebiyat Dönemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 • Durum öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Anton Çehov’dur.
 • Olay öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Aristo’dur.
 • Olay öyküsünün Türk edebiyatındaki önemli bir temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
 • Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal, durum öyküsünün önemli temsilcilerindendir.
Soru 12

Cumhuriyet döneminde mizah edebiyatı, güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlayışıyla yeni boyutlara ulaştı. Aşağıdakilerden hangisi bu alanda eser veren yazarlardan biri değildir?

 • Aziz Nesin
 • Rıfat Ilgaz
 • Muzaffer İzgü
 • Feyzi Halıcı
Soru 13

1950’den sonra yeni arayışlara yönelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar gibi şairlerin başlattığı bir akımdır. Anlamda kapalılığın, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışının savunulduğu ve 1965’e kadar süren bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkinci Yeni
 • Sembolistler
 • Toplumcular
 • Mavi Akımcılar
REKLAM
Soru 14

• Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin yalınlığından faydalandılar.
• Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattılar.
• Yaşama sevincini, günlük hayatı, küçük adamın dertlerini konu edindiler.
Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Fecri Âticiler
 • Yedi Meşaleciler
 • Garipçiler
 • II. Yeni Grubu
Soru 15

Genç Osman, Cem Sultan gibi konusunu tarihten alan çok sayıda oyunuyla tiyatromuzun en verimli yazarlarından biri olan isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necati Cumalı
 • Turan Oflazoğlu
 • Orhan Kemal
 • Ahmet Hamdi Tanpınar 29
Soru 16

Hecenin beş şairinden biri olan şair Anadolucu edebiyatın en öne çıkan adıdır, Millî ve yerli sanat anlayışına göre kaleme aldığı “Han Duvarları” en tanınmış şiirlerindendir.
Bu parçada bahsedilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enis Behiç Koryürek
 • Turgut Uyar
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Orhan Seyfi Orhon
Soru 17

Cumhuriyet Dönemi’nde özellikle Türk şiirinde büyük değişiklikler görüldü. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ömer Bedrettin Uşaklı şiirlerinde en çok deniz temasını işledi.
 • Cahit Sıtkı Tarancı iyimser umut dolu, mücadeleci şiirleri edebiyatımıza armağan etti.
 • Necip Fazıl Kısakürek içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini verdi.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar ölüm, sonsuzluk, zaman, rüya, hülya gibi konuları şiirlerinde işledi.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra giren deneme türünün ilk yazarlarından biri değildir?

 • Garip hareketi
 • Ahmet Rasim
 • Cenap Şehabettin
 • Cahit Sıtkı Tarancı
Soru 19

GÜNAYDIN
Günaydın tavuklar, horozlar
Artık memnunum yaşamaktan
Sabah erkenden kalktığım zaman
Siz varsınız;
Gündüz, işim var, arkadaşlarım.
Gece yıldızlar var, karım var,
Günaydın tavuklar, horozlar!

şiirinde olduğu gibi eserlerinde yaşama sevincini öne çıkaran şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necati Cumalı
 • Cemal Süreya
 • İlhan Berk
 • Oktay Rifat
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan grupta yer almaz?

 • Cevdet Kudret
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Ziya Osman Saba
 • Necip Fazıl Kısakürek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACABDCBBABDACBCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler