GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) İran – Almanya – İngiltere
 • B) İngiltere – Fransa – Rusya
 • C) Fransa – Kanada – İsveç
 • D) Rusya – Almanya – İspanya
SORU 2

Balkan Savaşları sonrasında, aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

 • A) Kıbrıs sorunu
 • B) Arnavutluk Sorunu
 • C) Balkan Türkleri Sorunu
 • D) Bosna – Hersek Sorunu 7
SORU 3

“20.yüzyılın başlarında kalkındırma görünümü altında Osmanlı Devleti üzerinde etkisini giderek artıran devlet _________ olmuştur.” Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) Rusya
SORU 4

İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onaylayan ve işgalin bir ilhaka dönüştüğünü dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmî belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Wilson Bildirisi
 • B) Petrograd Protokolü
 • C) Sevr Antlaşma Metni
 • D) Amiral Bristol Raporu
SORU 5

Amerikan manda yönetimini isteyenler tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teali İslam Cemiyeti
 • B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
 • D) Wilson Prensipleri Cemiyeti
SORU 6

Osmanlı Devleti’nin paylaşılması tasarıları sırasında Yunanistan’a da pay verilmesi, aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?

 • A) Paris Konferansı’nda
 • B) Petrograd Protokolü’nde
 • C) Lozan Barış Görüşmeleri’nde
 • D) Sen Jan dö Moren Antlaşması’nda
SORU 7

I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak ayrılan İttifak Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almanya
 • B) Bulgaristan
 • C) Osmanlı Devleti
 • D) Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
SORU 8

Mustafa Kemal’in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • A) Düzenli Ordu
 • B) Hareket Ordusu
 • C) Hilâfet Ordusu
 • D) Yıldırım Orduları Grubu
SORU 9

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine, aşağıda verilen hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

 • A) I. Balkan Savaşı
 • B) II. Balkan Savaşı
 • C) Trablusgarp Savaşı
 • D) Sakarya Meydan Savaşı
SORU 10

Atatürk’ün “Hakikati konuşmaktan çekinmeyiniz.” sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?

 • A) İyi kalpliliğini
 • B) Gerçekçi oluşunu
 • C) Vatan ve millet sevgisini
 • D) Birleştirme ve bütünleştirme yönünü
SORU 11

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi ve Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında sessiz kalması, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

 • A) Mavri Mira’nın
 • B) Kuvayımilliye’nin
 • C) Kuvayıinzibatiye’nin
 • D) İstiklal Mahkemelerinin
SORU 12

Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • A) Erzurum Kongresi’nde
 • B) Amasya Görüşmeleri’nde
 • C) Amasya Genelgesi’nde
 • D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, “Erzurum Kongresi’nin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri değildir?

 • A) Meclis Hükûmeti Sistemi kabul edilmiştir.
 • B) Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği görüşü ortaya çıkmıştır.
 • C) Meclisin açılarak millî iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.
 • D) Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır.
SORU 14

İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusanın aldığı Misakımillî kararlarından vazgeçmesi için İtilaf Devletleri’nin yaptıkları baskılara dayanamayarak 3 Mart 1920 tarihinde istifa etmek zorunda kalan İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Salih Paşa Hükûmeti
 • B) Tevfik Paşa Hükûmeti
 • C) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
 • D) Damat Ferit Paşa Hükûmeti
SORU 15

Düzenli ordunun ilk sınavını verdiği savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Balkan
 • B) I. İnönü
 • C) II. İnönü
 • D) Sakarya
SORU 16

Fransa, Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle TBMM’nin varlığını kabul etmiştir?

 • A) Kars Antlaşması
 • B) Moskova Antlaşması
 • C) Ankara Antlaşması
 • D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
SORU 17

Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanını veren kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) TBMM
 • B) Millî Savunma Bakanlığı
 • C) Jandarma Genel Komutanlığı
 • D) Türkiye Muharip Gaziler Derneği 8
SORU 18

Lozan Barış Antlaşması’na göre On İki Ada, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

 • A) Yunanistan
 • B) İngiltere
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin bir sonucudur?

 • A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
 • B) Kars Antlaşması’nın imzalanması
 • C) Büyük Millet Meclisinin açılması
 • D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
SORU 20

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını, aşağıdaki hangi tarihe kadar sürdürmüştür?

 • A) 23 Nisan 1920
 • B) 11 Ağustos 1923
 • C) 29 Ekim 1923
 • D) 1 Ekim 1927
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADDACDCBBCACBCADBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?