GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  • İran – Almanya – İngiltere
  • İngiltere – Fransa – Rusya
  • Fransa – Kanada – İsveç
  • Rusya – Almanya – İspanya
SORU 2

Balkan Savaşları sonrasında, aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

  • Kıbrıs sorunu
  • Arnavutluk Sorunu
  • Balkan Türkleri Sorunu
  • Bosna – Hersek Sorunu 7
SORU 3

“20.yüzyılın başlarında kalkındırma görünümü altında Osmanlı Devleti üzerinde etkisini giderek artıran devlet _________ olmuştur.” Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır?

  • Almanya
  • İngiltere
  • Fransa
  • Rusya
SORU 4

İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onaylayan ve işgalin bir ilhaka dönüştüğünü dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmî belge, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Wilson Bildirisi
  • Petrograd Protokolü
  • Sevr Antlaşma Metni
  • Amiral Bristol Raporu
SORU 5

Amerikan manda yönetimini isteyenler tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Teali İslam Cemiyeti
  • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  • İngiliz Muhipler Cemiyeti
  • Wilson Prensipleri Cemiyeti
SORU 6

Osmanlı Devleti’nin paylaşılması tasarıları sırasında Yunanistan’a da pay verilmesi, aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?

  • Paris Konferansı’nda
  • Petrograd Protokolü’nde
  • Lozan Barış Görüşmeleri’nde
  • Sen Jan dö Moren Antlaşması’nda
SORU 7

I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak ayrılan İttifak Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Almanya
  • Bulgaristan
  • Osmanlı Devleti
  • Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
SORU 8

Mustafa Kemal’in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  • Düzenli Ordu
  • Hareket Ordusu
  • Hilâfet Ordusu
  • Yıldırım Orduları Grubu
SORU 9

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine, aşağıda verilen hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

  • I. Balkan Savaşı
  • II. Balkan Savaşı
  • Trablusgarp Savaşı
  • Sakarya Meydan Savaşı
SORU 10

Atatürk’ün “Hakikati konuşmaktan çekinmeyiniz.” sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?

  • İyi kalpliliğini
  • Gerçekçi oluşunu
  • Vatan ve millet sevgisini
  • Birleştirme ve bütünleştirme yönünü
SORU 11

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi ve Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında sessiz kalması, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

  • Mavri Mira’nın
  • Kuvayımilliye’nin
  • Kuvayıinzibatiye’nin
  • İstiklal Mahkemelerinin
SORU 12

Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

  • Erzurum Kongresi’nde
  • Amasya Görüşmeleri’nde
  • Amasya Genelgesi’nde
  • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, “Erzurum Kongresi’nin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri değildir?

  • Meclis Hükûmeti Sistemi kabul edilmiştir.
  • Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği görüşü ortaya çıkmıştır.
  • Meclisin açılarak millî iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.
  • Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır.
SORU 14

İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusanın aldığı Misakımillî kararlarından vazgeçmesi için İtilaf Devletleri’nin yaptıkları baskılara dayanamayarak 3 Mart 1920 tarihinde istifa etmek zorunda kalan İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

  • Salih Paşa Hükûmeti
  • Tevfik Paşa Hükûmeti
  • Ali Rıza Paşa Hükûmeti
  • Damat Ferit Paşa Hükûmeti
SORU 15

Düzenli ordunun ilk sınavını verdiği savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

  • II. Balkan
  • I. İnönü
  • II. İnönü
  • Sakarya
SORU 16

Fransa, Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle TBMM’nin varlığını kabul etmiştir?

  • Kars Antlaşması
  • Moskova Antlaşması
  • Ankara Antlaşması
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması
SORU 17

Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanını veren kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

  • TBMM
  • Millî Savunma Bakanlığı
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Türkiye Muharip Gaziler Derneği 8
SORU 18

Lozan Barış Antlaşması’na göre On İki Ada, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

  • Yunanistan
  • İngiltere
  • Fransa
  • İtalya
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin bir sonucudur?

  • Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
  • Kars Antlaşması’nın imzalanması
  • Büyük Millet Meclisinin açılması
  • Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
SORU 20

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını, aşağıdaki hangi tarihe kadar sürdürmüştür?

  • 23 Nisan 1920
  • 11 Ağustos 1923
  • 29 Ekim 1923
  • 1 Ekim 1927
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADDACDCBBCACBCADBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler