Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • İran – Almanya – İngiltere
 • İngiltere – Fransa – Rusya
 • Fransa – Kanada – İsveç
 • Rusya – Almanya – İspanya
Soru 2

Balkan Savaşları sonrasında, aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

 • Kıbrıs sorunu
 • Arnavutluk Sorunu
 • Balkan Türkleri Sorunu
 • Bosna – Hersek Sorunu 7
Soru 3

“20.yüzyılın başlarında kalkındırma görünümü altında Osmanlı Devleti üzerinde etkisini giderek artıran devlet _________ olmuştur.” Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Fransa
 • Rusya
Soru 4

İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onaylayan ve işgalin bir ilhaka dönüştüğünü dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmî belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wilson Bildirisi
 • Petrograd Protokolü
 • Sevr Antlaşma Metni
 • Amiral Bristol Raporu
Soru 5

Amerikan manda yönetimini isteyenler tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teali İslam Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • İngiliz Muhipler Cemiyeti
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin paylaşılması tasarıları sırasında Yunanistan’a da pay verilmesi, aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?

 • Paris Konferansı’nda
 • Petrograd Protokolü’nde
 • Lozan Barış Görüşmeleri’nde
 • Sen Jan dö Moren Antlaşması’nda
Soru 7

I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak ayrılan İttifak Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • Bulgaristan
 • Osmanlı Devleti
 • Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
Soru 8

Mustafa Kemal’in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Düzenli Ordu
 • Hareket Ordusu
 • Hilâfet Ordusu
 • Yıldırım Orduları Grubu
Soru 9

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine, aşağıda verilen hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
 • Sakarya Meydan Savaşı
Soru 10

Atatürk’ün “Hakikati konuşmaktan çekinmeyiniz.” sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?

 • İyi kalpliliğini
 • Gerçekçi oluşunu
 • Vatan ve millet sevgisini
 • Birleştirme ve bütünleştirme yönünü
Soru 11

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi ve Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında sessiz kalması, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

 • Mavri Mira’nın
 • Kuvayımilliye’nin
 • Kuvayıinzibatiye’nin
 • İstiklal Mahkemelerinin
Soru 12

Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • Erzurum Kongresi’nde
 • Amasya Görüşmeleri’nde
 • Amasya Genelgesi’nde
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, “Erzurum Kongresi’nin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri değildir?

 • Meclis Hükûmeti Sistemi kabul edilmiştir.
 • Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği görüşü ortaya çıkmıştır.
 • Meclisin açılarak millî iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.
 • Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır.
REKLAM
Soru 14

İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusanın aldığı Misakımillî kararlarından vazgeçmesi için İtilaf Devletleri’nin yaptıkları baskılara dayanamayarak 3 Mart 1920 tarihinde istifa etmek zorunda kalan İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Salih Paşa Hükûmeti
 • Tevfik Paşa Hükûmeti
 • Ali Rıza Paşa Hükûmeti
 • Damat Ferit Paşa Hükûmeti
Soru 15

Düzenli ordunun ilk sınavını verdiği savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Balkan
 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Sakarya
Soru 16

Fransa, Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle TBMM’nin varlığını kabul etmiştir?

 • Kars Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 17

Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanını veren kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • TBMM
 • Millî Savunma Bakanlığı
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Türkiye Muharip Gaziler Derneği 8
Soru 18

Lozan Barış Antlaşması’na göre On İki Ada, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

 • Yunanistan
 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin bir sonucudur?

 • Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
 • Kars Antlaşması’nın imzalanması
 • Büyük Millet Meclisinin açılması
 • Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
Soru 20

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını, aşağıdaki hangi tarihe kadar sürdürmüştür?

 • 23 Nisan 1920
 • 11 Ağustos 1923
 • 29 Ekim 1923
 • 1 Ekim 1927
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADDACDCBBCACBCADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?