Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

TBMM tarafından halife olarak seçilen Abdülmecit Efendi’nin yetkilerini aşarak padişah gibi davranması, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasına gerekçe olmuştur?

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Tekke ve türbelerin kapatılması
 • Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması
Soru 2

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından kaç gün sonra cumhuriyet ilan edilmiştir?

 • 1095
 • 1280
 • 1284
 • 1320
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, meclis hükûmeti sisteminin ortaya çıkardığı sorunları çözümleyerek hükûmet bunalımlarını önlemek amacıyla yapılmıştır?

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Medreselerin kapatılması
 • Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması
Soru 4

Menemen Olayı, aşağıdaki siyasi fırkalardan (partilerden) hangisinin kapanması sonrasında çıkmıştır?

 • Halk Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde şeri davalara bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadı
 • Sipahi
 • Emiri Dad
 • Yiğitbaşı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
 • İstiklal Mahkemelerinin yeniden kurulması
 • İsmet Paşa Hükûmetinin istifası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
Soru 7

Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Türk kadınlarına dilediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır?

 • Soyadı Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • Türk dilini yabancı sözcüklerden kurtarmak
 • Türkçeyi millî ve çağdaş bir dil hâline getirmek
 • Türkçenin bilim ve kültür dili olmasını sağlamak
 • Türk tarihini Türkçe olarak yeniden yazmak
Soru 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “ekonomi andı” anlamında da kullanılmaktadır?

 • Ahd-i millî
 • Misakımillî
 • Kuvayımillî
 • Misakıiktisadi
Soru 10

Sözlükte, “Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur” şeklinde geçen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seciye
 • Mümtaz
 • Bayındır
 • İzmihlal
Soru 11

Aşağıdaki Türk büyüklerinden hangisi ilk Türk donanmasını kuran kişi olarak tanınır?

 • Atilla
 • Mete Han
 • Çağrı Bey
 • Çaka Bey
Soru 12

Yeni Türk Devleti’nde görülen;
• Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
• Düyunu Umumiye İdaresinin kaldırılması
• Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin satın alınması
gibi uygulamalarla, aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • Millî iradeyi gerçekleştirmek
 • Ülkeye yabancı sermayeyi çekmek
 • Devlet eliyle sanayiyi geliştirmek
 • Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
Soru 13

Atatürk dış politikada, bağımsızlığa saygı ve devletlerin eşitliği ilkesinden hiç taviz vermemiştir. O, “Yurtta barış, dünyada barış” anlayışının bir gereği olarak Türkiye’nin, komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını siyasetinin temeli yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi parçada verilen bilgiyi destekleyici gelişmelerden biri değildir?

 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
 • Balkanlarda bölgesel barışın kuvvetlendirilmesi
 • Türkiye’nin, dünyadaki silahlanma yarışına katılması
 • Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışması
REKLAM
Soru 14

Türkiye, 8 Temmuz 1937 günü aşağıdakilerden hangisinin katılım belgesini imzalamıştır?

 • NATO’nun
 • Balkan Antantı’nın
 • Sadabat Paktı’nın
 • Milletler Cemiyetinin
Soru 15

Türkiye’nin hangi komşusuyla olan sınırı en son kesinleşmiştir?

 • Bulgaristan
 • Gürcistan
 • Yunanistan
 • Suriye
Soru 16

Halkçılık ilkesine göre;
• Türk toplumunda sınıflaşma yoktur, meslek ve çalışma grupları vardır.
• halk, emeğinin karşılığını hak ve adalete dayanan bir düzen içinde elde eder.
• herkes yasalar önünde eşittir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesine uygun düşmez?

 • Sosyal barışın sağlanması
 • Ekonomik kalkınmada sanayi kesimine öncelik verilmesi
 • Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmanın olması
 • Vatandaşların devlet hizmetinden eşit şekilde yararlanması
Soru 17

“Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.”
Atatürk’ün bu sözü ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilemez?

 • Laiklik
 • Din ve mezhep özgürlüğü
 • Din işleri ile siyasetin birbirinden ayrılması
 • Devlet düzeninin din kurallarına göre şekillendirilmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinin İstanbul’dan Ankara’ya götürülme yöntemi doğru verilmiştir?

 • Yavuz zırhlısı ile İstanbul’dan İzmit’e, oradan da trenle Ankara’ya
 • Nusret mayın gemisiyle İstanbul’dan İzmir’e, oradan da kara yoluyla Ankara’ya
 • İstanbul’dan Ankara’ya uçakla
 • İstanbul’dan Ankara’ya trenle
Soru 19

II. Dünya Savaşı’nda Kuzey Afrika cephesi, aşağıdaki devletlerden hangilerini karşı karşıya getirmiştir?

 • İtalya – İngiltere
 • İngiltere – Fransa
 • SSCB – ABD
 • SSCB – Almanya
Soru 20

NATO’nun askerî kanadından 1974 yılında ayrılan ancak 1980 yılında ittifakın askerî kanadına yeniden giren NATO ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lüksemburg
 • Yunanistan
 • Türkiye
 • Kanada
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBACBDDCDDCCDBDAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?