GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?

 • A) Akılcı ve gerçekci davranır.
 • B) Meraklı ve iyi bir gözlemcidir.
 • C) Daha önce yapılan gözlem ve deneylerin etkisinde kalır.
 • D) Yaptığı çalışmalarda dikkatli, kararlı, şüpheci ve sabırlıdır
SORU 2

I- Eldeki verilere ters düşmemelidir.
II- Yeni tahminler yapabilmemize ve gerçekleri bulabilmemize olanak sağlamalıdır.
Yukarıda bilimsel bir hipotez ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 3

1700’lü yıllarda ilk bilimsel sınıflandırmayı yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Robert Hooke
 • B) Carolus Linnaeus
 • C) James Watson
 • D) Francis Crick
SORU 4

Bitkileri inceleyen bilim dalına ne ad verilir

 • A) Botanik
 • B) Anatomi
 • C) Genetik
 • D) Biyokimya
SORU 5

Bir araştırmacı hipotezi ile ilgili deneylerinde;
I- Boyama
II- Fiksasyon
III- Vital inceleme
gibi yöntemlerden hangilerini kullanabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, dünyadaki tüm canlılar için enerji kaynağıdır?

 • A) Algler
 • B) Güneş
 • C) Bitkiler
 • D) Mikroskobik canlılar
SORU 7

Aşağıda verilen canlı gruplarının hangisinde ototrof beslenme görülür?

 • A) Algler
 • B) Böcekler
 • C) Mantarlar
 • D) Hayvanlar
SORU 8

İki farklı türün karşılıklı olarak birbirinden yararlandığı simbiyotik yaşam birliğine ne ad verilir?

 • A) Karnivor
 • B) Mutualizm
 • C) Kommensalizm
 • D) Parazit yaşam
SORU 9

• Tilki
• Tavşan
• Havuç
• Kurt
Yukarıda verilen canlılardan, bir besin zinciri oluşturmak istersek, ilk basamağa hangisi yazılmalıdır?

 • A) Tilki
 • B) Tavşan
 • C) Kurt
 • D) Havuç
SORU 10

Bitkisel besinlerdeki karbonun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Havadaki karbon dioksit
 • B) Petroldeki karbonlu bileşikler
 • C) Yağmur suları
 • D) Topraktaki azotlu bileşikler
SORU 11

Bir popülasyonda yaşlı bireyler genç bireylerden fazla ise, bu popülasyonun zamana bağlı durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 • A) Büyümektedir.
 • B) Küçülmektedir.
 • C) Dengededir.
 • D) Önce büyüyüp sonra dengeye gelecektir.
SORU 12

Bir çam ormanında, zamanla çamların yerine çalılıklar baskın tür haline gelmişse, bu duruma ne ad verilir?

 • A) Süksesyon
 • B) Popülasyon
 • C) Komünite
 • D) Erozyon
SORU 13

Belirli bir alanda yaşayan farklı popülasyonların hepsine birden ne ad verilir?

 • A) Tür
 • B) Ekosistem
 • C) Biyosfer
 • D) Komünite
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki fizyolojik etkilerindendir?

 • A) Stres
 • B) Sinirlilik
 • C) Yüksek tansiyon
 • D) Uyku düzensizliği
SORU 15

I- Plansız kentleşme
II- Tarımda kullanılan ilaçlar
III- Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğine neden olan etmenlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınması gereken tedbirlerden değildir?

 • A) Toprağın yanlış kullanımı önlenmeli
 • B) Tarımda aşırı ilaç kullanımı önlenmeli
 • C) Ormanların ve bitki örtüsünün tahribi engellenmeli
 • D) İnsanlar erozyon konusunda bilinçlendirilmeli
SORU 17

Bitki köklerinin yer çekimine doğru yönelmesine ne denir?

 • A) Fotonasti
 • B) Termonasti
 • C) Jeotropizma
 • D) Kemotropizma
SORU 18

İnsanda;
I- Vücut sıcaklığı
II- Nabız sayısı
III- Hormon salgısı
verilerinin hangilerinde biyolojik saate göre değişiklik gözlenir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Aşağıdaki hayvanların hangisinde grup lideri bulunmaz?

 • A) Kartal
 • B) Kaplan
 • C) Maymun
 • D) Aslan
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi canlıların oluşumu ile ilgili biyogenez görüşünü ortaya atan bilim adamlarından birisidir?

 • A) Aristo
 • B) Darwin
 • C) Louis Pasteur
 • D) Stanley Miller
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCBADBABDABADCDBCDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?