GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Fotosentezde klorofilin soğurduğu ve organik madde yapımında kullanılan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ATP
 • B) Isı
 • C) Işık
 • D) Kimyasal bağ
SORU 2

I. ATP’deki enerjinin tamamı yaşamsal faaliyetlerde kullanılır.
II. ATP canlıların solunumu sırasında, organik moleküllerin yapı birimlerine parçalanması ile oluşur.
ATP ile ilgili verilenler için ne söylenir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 3

I. Orman yangınları
II. Bitki örtüsünün yok olması
III. Yeşil alanların artırılması
Yukarıdakilerden hangileri, ekosistemdeki fotosentez ve solunum olaylarının enerji dönüşümünü sağlamadaki dengesini olumsuz yönde bozan nedenlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Canlıda endotermik bir reaksiyonun gerçekleşmesi sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • A) ATP’den fosfat ayrılır.
 • B) Ortamdaki ATP miktarı artar.
 • C) Ortamdaki ADP miktarı sabit kalır.
 • D) ATP’nin dehidrasyon reaksiyonu gerçekleşir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi klorofilin görevlerinden değildir?

 • A) Işığı soğurması
 • B) Bitkiye yeşil renk vermesi
 • C) Işık reaksiyonlarında ATP sentezinde görev alması
 • D) Karbon tutma reaksiyonlarında karbon dioksiti bağlaması
SORU 6

Fotosentezin, karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • A) Uygun ışık
 • B) Uygun sıcaklık
 • C) ATP
 • D) NADPH2
SORU 7

Grafiğe göre fotosentez hızının düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Işığın dalga boyu
 • B) Kuvvetli ışık
 • C) Zayıf ışık
 • D) Sıcaklık
SORU 8

Oksijenli solunumun, krebs çemberi (sitrik asit) reaksiyonlarında hangisi oluşmaz?

 • A) H2O
 • B) CO2
 • C) NADH+H+
 • D) FADH2
SORU 9

Yukarıda denklemi verilen olayın hücrede gerçekleşebilmesi için ortamda aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gerekir?

 • A) Refleks
 • B) Karbon
 • C) Oksijen
 • D) Su
SORU 10

Işık enerjisi ile suyun iyonize olarak H+(hidrojen iyonu) ve OH- (hidroksil iyonu) oluşturmasına ne denir?

 • A) Fotoliz
 • B) Hidroliz
 • C) Fotosentez
 • D) Fotofosforilasyon
SORU 11

Bilim adamı Friedrich MIESHER DNA ve RNA moleküllerinin;
I. Çekirdekte bulunmaları
II. Asit özelliği göstermeleri
III. Bütün canlılarda bulunmaları
özelliklerinin hangilerinden dolayı “nükleik asit” adını vermiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Şekildeki nükleotit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sadece RNA’nın yapısına katılır.
 • B) Sadece DNA’nın yapısına katılır.
 • C) ATP’nin yapısına katılır.
 • D) Hem DNA hem de RNA’nın yapısına katılır. 42
SORU 13

DNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Fosforca zengin organik moleküldür.
 • B) Riboz şekeri içeren bir nükleik asittir.
 • C) Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur.
 • D) Binlerce nükleotit’den oluşan polinükleotitdir.
SORU 14

DNA’nın iki polinükleotit zincirinin birbirine bağlanması, aşağıdaki moleküllerden hangileri arasındaki hidrojen bağları ile olur?

 • A) Deoksiriboz ile fosfat
 • B) Fosfat ile azotlu organik baz
 • C) Deoksiriboz ile deoksiriboz
 • D) Azotlu organik baz ile azotlu organik baz
SORU 15

Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşması sırasında DNA’nın kendini eşlemesi görülmez?

 • A) Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşerek zigot oluşturmasında
 • B) Yıpranan doku ve organların onarımı durumunda
 • C) Canlının boy ve kilosunun artması sırasında
 • D) Büyüme ve gelişme dönemi boyunca
SORU 16

Hem prokaryot hem de ökaryot hücrede RNA’nın bulunduğu kısımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Sitoplazma, çekirdek
 • B) Çekirdek, kloroplast
 • C) Ribozom, mitokondri
 • D) Sitoplazma, ribozom
SORU 17

Sitoplazmada serbest olarak bulunan, amino asitleri tanıyarak ribozoma taşıyan molekül hangisidir?

 • A) ATP
 • B) mRNA
 • C) tRNA
 • D) rRNA
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın RNA ile ortak olan bir özelliğidir?

 • A) Çift ipliklidir.
 • B) Kendini eşleyebilir.
 • C) Yapısında guanin bazı bulundurur.
 • D) Yapısında deoksiriboz şekeri bulundurur.
SORU 19

Aşağıdaki canlılardan hangisinde DNA molekülü, hücrenin çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur?

 • A) Siyanobakteriler
 • B) Kükürt bakterileri
 • C) Bakteriler
 • D) Yeşil bitkiler
SORU 20

Proteinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Proteinlerin yapı birimleri amino asitlerdir.
 • B) Protein sentezinin oluşması için DNA’nın replikasyonuna gerek vardır.
 • C) Proteinler, bir canlının bütün yapısını ortaya çıkaran organik moleküllerdir.
 • D) Proteini oluşturan amino asitlerin dizilişindeki farklılık DNA’daki genetik bilgi tarafından oluşturulur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBADADACABABDADCCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?