GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Tor topoğrafyasının oluşumunda aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi etkili olmuştur?

 • A) Kimyasal tortul kayaçlar
 • B) İç püskürük kayaçlar
 • C) Fiziksel tortul kayaçlar
 • D) Dış püskürük kayaçlar
SORU 2

Kayaç döngüsü ile kayaçlar milyonlarca yıl içerisinde birbirine dönüşebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüşümün evreleri arasında gösterilemez?

 • A) Buharlaşma
 • B) Erime
 • C) Aşınma
 • D) Soğuma
SORU 3

İki okyanusal levhanın birbirine yaklaştığı yerlerde hangi yeryüzü şekli oluşur?

 • A) Kırık dağlar
 • B) Kıvrım dağlar
 • C) Okyanus hendekleri
 • D) Okyanus ortası sırtlar
SORU 4

Depremler ve volkanizma gibi olayların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Biyolojik atıklar
 • B) Küresel ısınma
 • C) Konveksiyonel akıntılar
 • D) Dünya’nın hareketleri
SORU 5

Levha sınırları ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında paralellik yoktur?

 • A) Depremler
 • B) Dağlık alanlar
 • C) Volkanik alanlar
 • D) Sıcak su kaynakları
SORU 6

Şekilde gösterilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gayzer
 • B) Fay kaynağı
 • C) Karstik kaynak
 • D) Artezyen
SORU 7

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin humus oranı daha azdır?

 • A) Kahverengi orman toprakların
 • B) Çernezyom toprakların
 • C) Çöl topraklarının
 • D) Laterit toprakların
SORU 8

Herhangi bir toprak türünün tarımsal verimliliği üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Toprağın renginin
 • B) Toprağın yıkanma oranının
 • C) İçerisindeki mineral maddelerin
 • D) Toprak üzerindeki bitki örtüsünün
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bitki örtüsünün dağılışına etki eden doğal faktörler arasında gösterilemez?

 • A) İklim
 • B) Yozgat
 • C) Toprak özellikleri
 • D) Tarım faaliyetleri
SORU 10

Sıcaklık ortalaması yüksek, yağışın az olduğu bir iklim tipinde aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişebilir?

 • A) Maki
 • B) Tundra
 • C) Muson ormanları
 • D) İğne yapraklı ormanlar
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi ot toplulukları arasında gösterilemez?

 • A) Step
 • B) Tundra
 • C) Psödomaki
 • D) Çayır
SORU 12

Düzgün üçgene benzeyen nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • A) Doğum oranı yüksektir.
 • B) Ortalama ömür uzundur.
 • C) Kişi başına düşen milli gelir azdır.
 • D) Tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır.
SORU 13

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli noktaların hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında ulaşım faaliyetleri daha etkili olmuştur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) II ve IV
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan siyasi bir faktördür?

 • A) İş imkanı
 • B) Eğitim
 • C) Sağlık
 • D) Mübadele
SORU 15

I. Güçlü imparatorluklar kuruldu.
II. Yerleşik hayata geçildi.
III. Takas yoluyla ticari faaliyetler başladı.
Yukarıdakilerden hangisi Kalkolitik çağda gerçekleşen bir gelişmedir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
SORU 16

Yoğun göç alan şehirlerde fabrikaların yerleşim alanlarının içerisinde kalmasının sebebi nedir?

 • A) Doğal afetler
 • B) Sağlık hizmetleri
 • C) Doğal kaynaklar
 • D) Gecekondulaşma
SORU 17

I. Tarım
II. Eğitim
III. Balıkçılık
IV. Makine sanayi
Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerinde çalışanların oranı daha yüksektir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) II ve IV
SORU 18

Ülkemizde ardışık iki meridyen arası yaklaşık 8586 km. dir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Kuzey Yarım Küre’de olması
 • B) 36° – 42° Kuzey paralelleri arasında bulunması
 • C) Mevsimlerin belirgin olarak yaşanması
 • D) Kış mevsiminde cephesel yağışların görülmesi
SORU 19

• Kuzey Anadolu ve Toros kıvrım dağları oluşmuştur.
• Anadolu’daki linyit, petrol ve kayatuzu yatakları oluşmuştur.
Yukarıdaki olaylar hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • A) Paleozolik
 • B) Mezozoik
 • C) Tersiyer
 • D) Kuaterner
SORU 20

Ülkemiz genelinde kıyı kesimler ile iç kesimler arasında yağış farkı vardır. Bu durumun sebebi nedir?

 • A) Bitki örtüsü
 • B) Yozgat
 • C) Matematik konum
 • D) Toprak özellikleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACCBDCADACBADADDBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?