Coğrafya 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Tor topoğrafyasının oluşumunda aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi etkili olmuştur?

 • Kimyasal tortul kayaçlar
 • İç püskürük kayaçlar
 • Fiziksel tortul kayaçlar
 • Dış püskürük kayaçlar
Soru 2

Kayaç döngüsü ile kayaçlar milyonlarca yıl içerisinde birbirine dönüşebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüşümün evreleri arasında gösterilemez?

 • Buharlaşma
 • Erime
 • Aşınma
 • Soğuma
Soru 3

İki okyanusal levhanın birbirine yaklaştığı yerlerde hangi yeryüzü şekli oluşur?

 • Kırık dağlar
 • Kıvrım dağlar
 • Okyanus hendekleri
 • Okyanus ortası sırtlar
Soru 4

Depremler ve volkanizma gibi olayların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Biyolojik atıklar
 • Küresel ısınma
 • Konveksiyonel akıntılar
 • Dünya’nın hareketleri
Soru 5

Levha sınırları ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında paralellik yoktur?

 • Depremler
 • Dağlık alanlar
 • Volkanik alanlar
 • Sıcak su kaynakları
REKLAM
Soru 6

Şekilde gösterilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gayzer
 • Fay kaynağı
 • Karstik kaynak
 • Artezyen
Soru 7

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin humus oranı daha azdır?

 • Kahverengi orman toprakların
 • Çernezyom toprakların
 • Çöl topraklarının
 • Laterit toprakların
Soru 8

Herhangi bir toprak türünün tarımsal verimliliği üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Toprağın renginin
 • Toprağın yıkanma oranının
 • İçerisindeki mineral maddelerin
 • Toprak üzerindeki bitki örtüsünün
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bitki örtüsünün dağılışına etki eden doğal faktörler arasında gösterilemez?

 • İklim
 • Yozgat
 • Toprak özellikleri
 • Tarım faaliyetleri
Soru 10

Sıcaklık ortalaması yüksek, yağışın az olduğu bir iklim tipinde aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişebilir?

 • Maki
 • Tundra
 • Muson ormanları
 • İğne yapraklı ormanlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ot toplulukları arasında gösterilemez?

 • Step
 • Tundra
 • Psödomaki
 • Çayır
Soru 12

Düzgün üçgene benzeyen nüfus piramidine sahip bir ülke için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

 • Doğum oranı yüksektir.
 • Ortalama ömür uzundur.
 • Kişi başına düşen milli gelir azdır.
 • Tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır.
Soru 13

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli noktaların hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında ulaşım faaliyetleri daha etkili olmuştur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve IV
 • II ve IV
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan siyasi bir faktördür?

 • İş imkanı
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Mübadele
Soru 15

I. Güçlü imparatorluklar kuruldu.
II. Yerleşik hayata geçildi.
III. Takas yoluyla ticari faaliyetler başladı.
Yukarıdakilerden hangisi Kalkolitik çağda gerçekleşen bir gelişmedir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
Soru 16

Yoğun göç alan şehirlerde fabrikaların yerleşim alanlarının içerisinde kalmasının sebebi nedir?

 • Doğal afetler
 • Sağlık hizmetleri
 • Doğal kaynaklar
 • Gecekondulaşma
Soru 17

I. Tarım
II. Eğitim
III. Balıkçılık
IV. Makine sanayi
Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerinde çalışanların oranı daha yüksektir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve IV
 • II ve IV
Soru 18

Ülkemizde ardışık iki meridyen arası yaklaşık 8586 km. dir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Kuzey Yarım Küre’de olması
 • 36° – 42° Kuzey paralelleri arasında bulunması
 • Mevsimlerin belirgin olarak yaşanması
 • Kış mevsiminde cephesel yağışların görülmesi
Soru 19

• Kuzey Anadolu ve Toros kıvrım dağları oluşmuştur.
• Anadolu’daki linyit, petrol ve kayatuzu yatakları oluşmuştur.
Yukarıdaki olaylar hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

 • Paleozolik
 • Mezozoik
 • Tersiyer
 • Kuaterner
Soru 20

Ülkemiz genelinde kıyı kesimler ile iç kesimler arasında yağış farkı vardır. Bu durumun sebebi nedir?

 • Bitki örtüsü
 • Yozgat
 • Matematik konum
 • Toprak özellikleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACCBDCADACBADADDBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?