GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Yıllık yağış miktarının 400-600 mm aralığında olduğu, organik maddece zengin olan ve ülkemizin iç kesimlerinde görülen, üzerinde ağırlıklı olarak tahıl tarımının yapıldığı toprak türü nedir?

 • A) Terra-Rossa topraklar
 • B) Kara topraklar (Çernezyom)
 • C) Kahverengi orman toprakları
 • D) Kestane renkli bozkır toprakları
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi orman yan ürünüdür?

 • A) Reçine
 • B) Parke
 • C) Kâğıt
 • D) Tomruk
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi alüvyal toprakların özelliklerinden biri değildir?

 • A) Horizonları gelişmiş, zor işlenirler.
 • B) Eski göl tabanlarında yaygındırlar.
 • C) Mineral ve organik maddece zengindirler
 • D) Dış kuvvetlerin taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşmuşlardır.
SORU 4

Ülkemizde endemik bitki türü aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha fazla görülür?

 • A) Iğdır Ovası
 • B) Toros Dağları
 • C) Kaçkar Dağları
 • D) Trakya Yarımadası
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmeyi etkileyen beşeri faktördür?

 • A) Sıcaklık
 • B) Madencilik
 • C) Jeolojik yapı
 • D) Su kaynakları
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi dağınık yerleşme tipinin oluşmasına sebep olan faktörlerden biri değildir?

 • A) Yer şekillerinin engebeli oluşu
 • B) Su kaynaklarının zengin oluşu
 • C) Tarım arazilerinin parçalı oluşu
 • D) Nüfus yoğunluğunun düşük oluşu
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehri olarak nitelendirilebilir?

 • A) Ordu
 • B) Muğla
 • C) Bursa
 • D) Erzincan
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun, yaş gruplarına göre dağılımından belirlenebilen bir özelliğidir?

 • A) Doğurganlık oranı
 • B) Kentsel nüfus miktarı
 • C) Sağlığa harcanan para
 • D) Tarımda çalışan sayısı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi “aktif nüfus” kavramını doğru açıklamaktadır?

 • A) Çalışma çağında olduğu halde çalışmayan nüfusa denir.
 • B) Genel nüfus içinde bir işte çalışan tüm nüfusa denir.
 • C) Çalışma çağındaki dilimde olup işi olan nüfusa denir.
 • D) İşi olsun olmasın çalışma çağındaki nüfusun tamamına denir.
SORU 10

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisi göç alan yerlerdir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 11

Tarihi İpek Yolu için aşağıda varılan yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) İpek, baharat, porselen ve kumaş çok taşınan ürünlerdir.
 • B) Avrupa’nın ürettiği teknolojik ürünler Asya’ya taşınmıştır.
 • C) Doğuda Çin’den başlayıp, batıda Avrupa’ya uzanmıştır.
 • D) Kıtalar arasında ırk, din ve kültürel alış verişe imkan tanımıştır.
SORU 12

Telefonun icadı aşağıda verilen tarih aralıklarının hangisinde gerçekleşmiştir?

 • A) 1600-1700
 • B) 1700-1800
 • C) 1800-1900
 • D) 1900-2000
SORU 13

Kiel Kanalı haritada numaralandırılarak verilen dairelerin hangisinde yer alır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 14

Dünya’da hava yoluyla yolcu taşınmasında en büyük paya hangi kıta sahiptir?

 • A) Asya
 • B) Afrika
 • C) Okyanusya
 • D) Avrupa
SORU 15

Doğal afetlerin en önemli zararı aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Bina ve yapıları yıkması
 • B) Can kayıplarına neden olması
 • C) Doğal yapıyı değiştirmesi
 • D) İnsanları göçe zorlaması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi yer kökenli doğal afetlerdendir?

 • A) Sel
 • B) Hortum
 • C) Tsunami
 • D) Ruhr bölgesinde yer alırlar.
SORU 17

Haritada numaralandırılarak olarak verilen taralı alanların hangisinde kuraklık daha etkili olmaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi erozyon oluşumuna neden olan aktörlerdendir?

 • A) Arazi yapısının eğimli oluşu
 • B) Tarlaların eğim yönüne dik şekilde sürülmesi
 • C) Arazinin zengin bitki örtüsüne sahip olması
 • D) Arazinin sert ve dayanıklı kayaçlardan oluşması
SORU 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde heyelan olayları daha çok yaşanır?

 • A) İngiltere
 • B) Irak
 • C) Brezilya
 • D) Almanya
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerdendir?

 • A) Güç kaynaklarının enerjisini kesmek
 • B) Panik yapmadan sakinliği korumak
 • C) Balkon ve merdivenlerden uzak durmak
 • D) Acil kurtarma ve yardım ekipleri oluşturmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABBDCACABCBDBCDACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?