Coğrafya 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yıllık yağış miktarının 400-600 mm aralığında olduğu, organik maddece zengin olan ve ülkemizin iç kesimlerinde görülen, üzerinde ağırlıklı olarak tahıl tarımının yapıldığı toprak türü nedir?

 • Terra-Rossa topraklar
 • Kara topraklar (Çernezyom)
 • Kahverengi orman toprakları
 • Kestane renkli bozkır toprakları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi orman yan ürünüdür?

 • Reçine
 • Parke
 • Kâğıt
 • Tomruk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi alüvyal toprakların özelliklerinden biri değildir?

 • Horizonları gelişmiş, zor işlenirler.
 • Eski göl tabanlarında yaygındırlar.
 • Mineral ve organik maddece zengindirler
 • Dış kuvvetlerin taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşmuşlardır.
Soru 4

Ülkemizde endemik bitki türü aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha fazla görülür?

 • Iğdır Ovası
 • Toros Dağları
 • Kaçkar Dağları
 • Trakya Yarımadası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmeyi etkileyen beşeri faktördür?

 • Sıcaklık
 • Madencilik
 • Jeolojik yapı
 • Su kaynakları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dağınık yerleşme tipinin oluşmasına sebep olan faktörlerden biri değildir?

 • Yer şekillerinin engebeli oluşu
 • Su kaynaklarının zengin oluşu
 • Tarım arazilerinin parçalı oluşu
 • Nüfus yoğunluğunun düşük oluşu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehri olarak nitelendirilebilir?

 • Ordu
 • Muğla
 • Bursa
 • Erzincan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun, yaş gruplarına göre dağılımından belirlenebilen bir özelliğidir?

 • Doğurganlık oranı
 • Kentsel nüfus miktarı
 • Sağlığa harcanan para
 • Tarımda çalışan sayısı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “aktif nüfus” kavramını doğru açıklamaktadır?

 • Çalışma çağında olduğu halde çalışmayan nüfusa denir.
 • Genel nüfus içinde bir işte çalışan tüm nüfusa denir.
 • Çalışma çağındaki dilimde olup işi olan nüfusa denir.
 • İşi olsun olmasın çalışma çağındaki nüfusun tamamına denir.
Soru 10

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisi göç alan yerlerdir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

Tarihi İpek Yolu için aşağıda varılan yargılardan hangisi yanlıştır?

 • İpek, baharat, porselen ve kumaş çok taşınan ürünlerdir.
 • Avrupa’nın ürettiği teknolojik ürünler Asya’ya taşınmıştır.
 • Doğuda Çin’den başlayıp, batıda Avrupa’ya uzanmıştır.
 • Kıtalar arasında ırk, din ve kültürel alış verişe imkan tanımıştır.
Soru 12

Telefonun icadı aşağıda verilen tarih aralıklarının hangisinde gerçekleşmiştir?

 • 1600-1700
 • 1700-1800
 • 1800-1900
 • 1900-2000
Soru 13

Kiel Kanalı haritada numaralandırılarak verilen dairelerin hangisinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Dünya’da hava yoluyla yolcu taşınmasında en büyük paya hangi kıta sahiptir?

 • Asya
 • Afrika
 • Okyanusya
 • Avrupa
Soru 15

Doğal afetlerin en önemli zararı aşağıdakilerin hangisidir?

 • Bina ve yapıları yıkması
 • Can kayıplarına neden olması
 • Doğal yapıyı değiştirmesi
 • İnsanları göçe zorlaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yer kökenli doğal afetlerdendir?

 • Sel
 • Hortum
 • Tsunami
 • Ruhr bölgesinde yer alırlar.
Soru 17

Haritada numaralandırılarak olarak verilen taralı alanların hangisinde kuraklık daha etkili olmaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi erozyon oluşumuna neden olan aktörlerdendir?

 • Arazi yapısının eğimli oluşu
 • Tarlaların eğim yönüne dik şekilde sürülmesi
 • Arazinin zengin bitki örtüsüne sahip olması
 • Arazinin sert ve dayanıklı kayaçlardan oluşması
Soru 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde heyelan olayları daha çok yaşanır?

 • İngiltere
 • Irak
 • Brezilya
 • Almanya
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerdendir?

 • Güç kaynaklarının enerjisini kesmek
 • Panik yapmadan sakinliği korumak
 • Balkon ve merdivenlerden uzak durmak
 • Acil kurtarma ve yardım ekipleri oluşturmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAABBDCACABCBDBCDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?