Dil ve Anlatim 8 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

  • Yarışma havası içinde gerçekleştirilir.
  • Konuya hâkim bir başkan tarafından yönetilir.
  • Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
  • Ortaya atılan düşüncelerin, verilen örneklerin bilimsel geçerliliği olmalıdır.
Soru 2

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ne ad verilir?

  • röportaj
  • Söylev
  • Münazara
  • Sempozyum
Soru 3

Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

  • Mülakat
  • Söylev
  • Münazara
  • Konferans
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi grup halinde yapılan türlerden biri değildir?

  • Nutuk
  • Forum
  • Açık oturum
  • Panel
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir?

  • Dinleyicinin ilgisini çekecek şekilde düzenlenir.
  • Konferans konuları teknik bilimlerle sınırlıdır.
  • Dinleyicileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenir.
  • Özgün düşünceler dile getirilir.
SORU R
Soru 6

Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • Açık oturum
  • Konferans
  • Münazara
  • Forum
Soru 7

Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • Açık oturum
  • Konferans
  • Sempozyum
  • Forum 29
Soru 8

Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları eğitim amaçlı tartışma türüne ne ad verilir?

  • Sempozyum
  • Münazara
  • Açık oturum
  • Forum
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?

  • Başlangıçta konuyla ilgili kısa bir giriş yapmalı.
  • Konuşmacıların salonda hazır bulunmalarını sağlamalı.
  • Sempozyum bildirisinin basım ve dağıtımını yapmalı.
  • Konuşmalar bittikten sonra konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmalı.
Soru 10

Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?

  • Mülakat
  • Söylev
  • Konferans
  • Forum
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir?

  • Süslü söyleyişlere değil; sağlam fikirlere önem verilmeli.
  • Gerektiğinde tartışma konusunun yönünü değiştirilmeli.
  • Daha önce söylenmiş düşünceleri tekrarlanılmamalı.
  • Düşünceler açık, kısa ve anlaşılır ifade edilmeli.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

  • Tartışma konusunu iyi bilmeli.
  • Konuşmacı ve dinleyicileri iyi tanımalı.
  • Benzer toplantılarda daha önceden başkanlık yapmış olmalı.
  • Konuşmanın akışını yönetebilecek hoşgörü ve otoriteye sahip olmalı.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir?

  • Görüş ve karşı görüş bir hakem kurulu karşısında savunulur.
  • Gruplar gerektiğinde dinleyici olarak gelenlerden yardım alır.
  • Üçer ya da dörder kişilik gruplar arasında yapılır.
  • Benlik, üstün gelme duygusu değil gerçeğe varma amaçlanır.
SORU R
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun konuşmaları değerlendirme esaslarından değildir?

  • Savunmada inandırıcı olma
  • Konuyu metne bakmadan sunuş
  • Beden dilini doğru kullanabilme
  • Karşı grubun konuşmasını engelleyebilme
Soru 15

Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur?

  • Dernek toplantısı
  • Konferans
  • Münazara
  • Forum
Soru 16

Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

  • Tartışmabilgi alışverişi
  • Dinlemesorun çözümleme
  • Tanışmayönetim kurulu seçme
  • Sorun çözümlemearaştırma yapma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

  • Tarama ve değerlendirme makaleleri
  • Konferans raporu
  • Gezi yazısı
  • Toplantı özeti
Soru 18

Bilimsel yazılarda sayfa içinde geçen bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ne ad verilir?

  • Kaynakça
  • Dipnot
  • İndeks
  • Bibliyografya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazının bölümlerinden değildir?

  • (1)Mehmet Kaplan, HikâyeTahlilleri, Dergâh Yayınları,10. Baskı, İstanbul 2004, s.96.
  • (1) Hikâye Tahlilleri, MehmetKaplan, Dergâh Yayınları,10. Baskı, İstanbul 2004, s.96.
  • (1) Dergâh Yayınları, MehmetKaplan, Hikâye Tahlilleri,10. Baskı, İstanbul 2004, s.96.
  • (1) İstanbul 2004, MehmetKaplan, Hikâye Tahlilleri,Dergâh Yayınları, 10. Baskı,s.96.
Soru 20

Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur?

  • (1) Çağdaş İnsan ve Edebiyat,Alemdar Yalçın, Akçağ Yayınları,6. Baskı, Ankara 2008, s.29.
  • (1) Alemdar Yalçın, Çağdaşİnsan ve Edebiyat, AkçağYayınları, 6. Baskı, Ankara2008, s.29.
  • (1) Akçağ Yayınları, Çağdaşİnsan ve Edebiyat, AlemdarYalçın, 6. Baskı, Ankara 2008,s.29.
  • (1) 6. Baskı, Ankara 2008,Alemdar Yalçın, Çağdaş İnsanve Edebiyat, Akçağ Yayınları,s.29.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDABACBCDBCBDAACBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler