GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Bir toplumda eskiden beri uygulanan, nesilden nesile aktarılan kültürel değer, bilgi ve alışkanlıklara _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Din
 • B) Örf
 • C) İbadet
 • D) Ahlâk
SORU 2

Örf ve âdetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Din ile ilişkileri yoktur.
 • B) Sosyal hayatı şekillendirir.
 • C) Yazılı olmayan kurallardır.
 • D) Toplum tarafından benimsenmiştir.
SORU 3

İslam’dan önce de var olan ve İslam’a ters düşmeyen örf ve âdetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kan davası
 • B) Tefecilik yapmak
 • C) Aşure orucu tutmak
 • D) Şans oyunları
SORU 4

Peygamberimiz’in ahlakı sorulduğunda Hz. Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sünnet
 • B) Örf ve âdetler
 • C) Kur’an
 • D) AnneBaba
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

 • A) İyiliğe yönlendirmek
 • B) Doğruluğa teşvik etmek
 • C) Kötülüklerden uzaklaştırmak
 • D) Zengin olmayı sağlamak
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in insan haklarına verdiği öneme en iyi örnektir?

 • A) Veda Hutbesi
 • B) Suffe okulunu açması
 • C) Akabe biatlarını yapması
 • D) Devlet başkanlarına mektup göndermesi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerden biri değildir?

 • A) Can
 • B) Dil
 • C) Mal
 • D) Namus
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biri değildir?

 • A) Din ve vicdan hürriyetini güvence altına almak.
 • B) Dinin istismar edilmesine müsade etmemek.
 • C) İslam dinini ön plana çıkarmak.
 • D) Ruhbanlık anlayışının oluşmasını önlemek.
SORU 9

“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, bir dini ve bir mezhebi kabul etmeye zorlanamaz.”
Bu parağrafta Atatürk aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

 • A) İnanç hürriyeti
 • B) Dinin önemi
 • C) Aile hayatı
 • D) Toplumsal değerler
SORU 10

Türkler Müslüman olmadan önce çeşitli dinlere inanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dinlerden biri değildir?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Budizm
 • C) Yahudilik
 • D) Hristiyanlık
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmadan önce benimsedikleri Gök Tanrı inancının temel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Gök Tanrı vardır ve birdir.
 • B) Gök Tanrı’nın melekleri vardır.
 • C) Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
 • D) Tanrı yaratan, yaşatan ve koruyandır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemelerinde etkili olmamıştır?

 • A) Müslüman tüccarların dürüstlüğü.
 • B) İslam dininin hoşgörü ve sevgi anlayışı.
 • C) İslam dininin Türklerin micazına uyması.
 • D) Arapların Türkleri Müslümanlığa zorlaması.
SORU 13

Türkler arasında İslam anlayışının oluşmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • A) Ebu Hanife
 • B) İmam Malik
 • C) Hacı Bektaş Velî
 • D) Ahmet Yesevi 4
SORU 14

• 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.
• Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.
• Mesnevi adlı eseri vardır.
• 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Hacı Bektaş Velî
 • B) Yunus Emre
 • C) Hacı Bayram Veli
 • D) Mevlana
SORU 15

1281 yılında Horasan’da doğmuştur. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Vaaz ve sohbetleriyle İslam dinini insanlara öğretmeye ve sevdirmeye çalışmıştır. Sohbet meclislerinde kolay anlaşılır, sade bir Türkçeyle “nefes” adı verilen beyitler söylemiştir. Manzum olarak söylediği şiirlerinin toplandığı “Makalat” adlı Arapça bir eseri vardır.
Bu parçada verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Hacı Bayram Veli
 • B) Yunus Emre
 • C) Ahmet Yesevî
 • D) Hacı Bektaş Velî
SORU 16

• 767 yılında Gazze’de doğmuştur.
• 820 yılında Mısır’da vefat etmiştir.
• er-Risale ve el-Ümm en meşhur eserleridir.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Ebu Hanife
 • B) Şafii
 • C) Maturidi
 • D) Eşari
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam sanatlarından biri değildir?

 • A) Heykel
 • B) Minyatür
 • C) Tezhip
 • D) Hüsnü Hat
SORU 18

• Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerindendir.
• Hocası Tapduk Emre’dir.
• Şiirlerini Türkçe yazmıştır.
• Divan ve Risalet’ünNushiyye adlı eserleri vardır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Hacı Bayram Veli
 • B) Hacı Bektaş Velî
 • C) Ahmet Yesevî
 • D) Yunus Emre
SORU 19

Kitap kenarlarını ve satır aralarını altın tozu, çiçek ve nakışlarla süslemek olarak adlandırılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hüsnü Hat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Minyatür
SORU 20

Nakşî, Levnî ve Nigarî gibi ünlü şahsiyetlerin eserler verdiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Minyatür
 • B) Hüsnü Hat
 • C) Tezhip
 • D) Ebru
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACCDABCACBDBDDBADCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?