GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Cenaze namazının şartları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Kıyam – Kıraat
 • B) Kıyam – Tekbirler
 • C) Ruku – Secde
 • D) Kıyam – Selam
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ölmüş bir insan için yapılması gereken görevlerden biri değildir?

 • A) Ölüyü yıkamak.
 • B) Cenaze namazına katılmak.
 • C) Onun için dua etmek.
 • D) Terk ettiği ibadetleri yerine getirmek.
SORU 3

Aşağıdaki meleklerin hangisi Sur’a üflemekle görevlidir?

 • A) Azrail
 • B) İsrafil
 • C) Mikâil
 • D) Cebrail
SORU 4

Kur’anı Kerim’de kıyamet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

 • A) Varlığı
 • B) Tanımı
 • C) Zamanı
 • D) Oluş biçimi
SORU 5

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal Suresi, 7 ve 8.ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan hangisinden bahsedilmektedir?

 • A) Hesap
 • B) Sırat
 • C) Haşir
 • D) Sur
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın tövbe ve bağışlanmayla ilgili bir ismidir?

 • A) Hakim
 • B) Cemil
 • C) Tevvab
 • D) Halim
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi tövbede aranan şartlardan değildir?

 • A) Günahtan uzaklaşmak.
 • B) Hatasından pişman olmak.
 • C) Günahı işlememeye kararlı olmak.
 • D) Hatalarını başkalarıyla paylaşmak.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Kur’an’ı açıklama konusundaki görevlerinden biri değildir?

 • A) Te’kid
 • B) Tezat
 • C) Teşrî
 • D) Tefsir
SORU 9

Sahihi Müslim ve Sahihi Buhari adlı eserler aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgilidir?

 • A) Hadis
 • B) Kelam
 • C) Tefsir
 • D) Fıkıh
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü Sitte” diye bilinen altı hadis kitabından birisidir?

 • A) Müsned
 • B) Muvatta
 • C) Sünen*i Tirmizi
 • D) Sünen-i Darimi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında meşhur sufilerden değildir?

 • A) İmam Eşari
 • B) Hasan Basrî
 • C) Ahmet Rifai
 • D) Beyazıd Bistami
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya manevi fetihler için yolladığı halifelerindendir?

 • A) Ahmet Rifai – Yunus Emre
 • B) Hasan Basri – Rabia Adeviyye
 • C) Zinnun Mısri – Beyazıd Bistami
 • D) Hacı Bektaş Veli – Sarı Saltuk
SORU 13

İmam Rabbani ve Mevlana Halid’in temsil ettiği tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yesevilik
 • B) Mevlevîlik
 • C) Nakşibendîlik
 • D) Kâdirîlik
SORU 14

Sultan Veled’in sistemleştirdiği ve yaymaya çalıştığı tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bektaşilik
 • B) Rifailik
 • C) Yesevilik
 • D) Mevlevîlik
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Alevi – Bektaşi klasikleri arasında yer alır?

 • A) Mesnevi
 • B) Makalat
 • C) Divan-ı Hikmet
 • D) Kitâbu’t-Tevhid
SORU 16

Alevi – Bektaşi kültüründe, ölen bir kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılarak yapılan cem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İkrar
 • B) Abdal Musa
 • C) Dardan İndirme
 • D) Düşkünlükten Kaldırma
SORU 17

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

(Yunus Emre)
Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Barış
 • B) Edep
 • C) Marifet
 • D) Kanaat
SORU 18

İslam’ın tasavvufi yorumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Yesevilik
 • B) Kâdirîlik
 • C) Maturidilik
 • D) Nakşibendilik 3
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Alevilik – Bektaşilik’te yer almaz?

 • A) Cem
 • B) Sema
 • C) Gülbeng
 • D) Musahip
SORU 20

Kalbini manevi kirlerden temizleyen, Allah’dan başka herşeyi gönlünden çıkaran, ruhunu Allah’ın zikri ile süsleyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • A) Mutasavvıf
 • B) Mütefekkir
 • C) Müfessir
 • D) Muhaddis
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBCACDBACADCDBCACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?