GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Cenaze namazının şartları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Kıyam – Kıraat
 • Kıyam – Tekbirler
 • Ruku – Secde
 • Kıyam – Selam
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ölmüş bir insan için yapılması gereken görevlerden biri değildir?

 • Ölüyü yıkamak.
 • Cenaze namazına katılmak.
 • Onun için dua etmek.
 • Terk ettiği ibadetleri yerine getirmek.
SORU 3

Aşağıdaki meleklerin hangisi Sur’a üflemekle görevlidir?

 • Azrail
 • İsrafil
 • Mikâil
 • Cebrail
SORU 4

Kur’anı Kerim’de kıyamet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

 • Varlığı
 • Tanımı
 • Zamanı
 • Oluş biçimi
SORU 5

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal Suresi, 7 ve 8.ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan hangisinden bahsedilmektedir?

 • Hesap
 • Sırat
 • Haşir
 • Sur
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın tövbe ve bağışlanmayla ilgili bir ismidir?

 • Hakim
 • Cemil
 • Tevvab
 • Halim
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi tövbede aranan şartlardan değildir?

 • Günahtan uzaklaşmak.
 • Hatasından pişman olmak.
 • Günahı işlememeye kararlı olmak.
 • Hatalarını başkalarıyla paylaşmak.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Kur’an’ı açıklama konusundaki görevlerinden biri değildir?

 • Te’kid
 • Tezat
 • Teşrî
 • Tefsir
SORU 9

Sahihi Müslim ve Sahihi Buhari adlı eserler aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgilidir?

 • Hadis
 • Kelam
 • Tefsir
 • Fıkıh
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü Sitte” diye bilinen altı hadis kitabından birisidir?

 • Müsned
 • Muvatta
 • Sünen*i Tirmizi
 • Sünen-i Darimi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında meşhur sufilerden değildir?

 • İmam Eşari
 • Hasan Basrî
 • Ahmet Rifai
 • Beyazıd Bistami
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya manevi fetihler için yolladığı halifelerindendir?

 • Ahmet Rifai – Yunus Emre
 • Hasan Basri – Rabia Adeviyye
 • Zinnun Mısri – Beyazıd Bistami
 • Hacı Bektaş Veli – Sarı Saltuk
SORU 13

İmam Rabbani ve Mevlana Halid’in temsil ettiği tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yesevilik
 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Kâdirîlik
SORU 14

Sultan Veled’in sistemleştirdiği ve yaymaya çalıştığı tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bektaşilik
 • Rifailik
 • Yesevilik
 • Mevlevîlik
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi Alevi – Bektaşi klasikleri arasında yer alır?

 • Mesnevi
 • Makalat
 • Divan-ı Hikmet
 • Kitâbu’t-Tevhid
SORU 16

Alevi – Bektaşi kültüründe, ölen bir kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılarak yapılan cem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkrar
 • Abdal Musa
 • Dardan İndirme
 • Düşkünlükten Kaldırma
SORU 17

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

(Yunus Emre)
Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barış
 • Edep
 • Marifet
 • Kanaat
SORU 18

İslam’ın tasavvufi yorumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Yesevilik
 • Kâdirîlik
 • Maturidilik
 • Nakşibendilik 3
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Alevilik – Bektaşilik’te yer almaz?

 • Cem
 • Sema
 • Gülbeng
 • Musahip
SORU 20

Kalbini manevi kirlerden temizleyen, Allah’dan başka herşeyi gönlünden çıkaran, ruhunu Allah’ın zikri ile süsleyen kişi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Mutasavvıf
 • Mütefekkir
 • Müfessir
 • Muhaddis
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBCACDBACADCDBCACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler