GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinin İslam düşüncesinde yeri yoktur?

 • A) Antlaşmalara sadık kalmak.
 • B) Haksızlığa aynısıyla karşılık vermek.
 • C) İnsanlara iyi ve güzeli tavsiye etmek.
 • D) Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek.
SORU 2

Bir şehirde farklı dinlere ait mabetlerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin varlığına işaret etmez?

 • A) Barış
 • B) Hoşgörü
 • C) Taassup
 • D) Birlikte yaşama kültürü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre savaşmayı haklı kılan sebeplerden değildir?

 • A) Toprakları genişletmek
 • B) Barışa katkı sağlamak.
 • C) Nefsi müdafaa etmek.
 • D) Hak ve hürriyetleri korumak.
SORU 4

“Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
(Mustafa Kemal ATATÜRK)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesiyle ilişkilendirilemez?

 • A) Din gerekli bir kurumdur.
 • B) Dil ve din, milletimizin önemli değeridir.
 • C) Milli kültür ve kimliğin oluşmasında dilin önemli etkisi vardır.
 • D) Evrensel bir dile ihtiyacımız vardır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi din öğretimiyle ilgili Atatürk’ün görüşleri arasında yer almaz?

 • A) Dinin okullarda öğretilmesi.
 • B) Din öğretiminin ehil kimseler tarafından verilmesi.
 • C) Devletin dini görevleri yerine getirecek memurlar yetiştirmesi.
 • D) Din görevlilerinin maaşlarının halk tarafından karşılanması.
SORU 6

Atatürk dönemi Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahmet Hamdi Akseki
 • B) Mehmet Rıfat Börekçi
 • C) Eyyüp Sabri HAYIRLIOĞLU
 • D) Mehmet Şerafettin YALTKAYA
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla gelen yeniliklerdendir?

 • A) Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurulması
 • B) Medreselerdeki eğitimin modernize edilmesi
 • C) Tekke ve zaviyelerin birleştirilmesi
 • D) Din öğretiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na bırakılması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ve Yahudilik arasındaki ortak noktalardan biridir?

 • A) Hac mekanları ortaktır.
 • B) Aynı kıbleye yönelirler.
 • C) Vahye dayalı dinlerdir.
 • D) Milli bir din anlayışı vardır.
SORU 9

Yahudilerin ibadet esnasında başlarına taktıkları takke’ye ne denir?

 • A) Kipa
 • B) Havra
 • C) Tanah
 • D) Mişna
SORU 10

Kitab-ı Mukaddes’in içeriği aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

 • A) Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri
 • B) Rasullerin İşleri, Mektuplar ve Vahiyler
 • C) Tevrat ve Zebur
 • D) Eski ve Yeni Ahit
SORU 11

Hristiyanlık’ta yeni doğan bebeklerin ve Hristiyanlık dinine girecek olanların kutsal su ile yıkanıp günahtan arınması için yaptıkları ayine ne denir?

 • A) Evharistiya
 • B) Vaftiz
 • C) Afaroz
 • D) Paskalya
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Tevhit inancının esasını oluşturur?

 • A) Ahiret inancı
 • B) Melek inancı
 • C) Allah inancı
 • D) Kitap inancı
SORU 13

İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Son ilahi dindir.
 • B) Mesajları bölgeseldir.
 • C) İnsanların günahsız doğduğu kabul edilir.
 • D) Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 4
SORU 14

Hinduizm’de “Kişi geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte onu görür.” şeklinde ifade edilen inanç hangisidir?

 • A) Yoga
 • B) Karma
 • C) Nirvana
 • D) Kast sistemi
SORU 15

Aşağıdaki dinlerden hangisinde din kurucusuna rastlanmaz?

 • A) Sihizm
 • B) Caynizm
 • C) Şintoizm
 • D) Taoizm
SORU 16

• Sarayda yetişip büyümesine rağmen sonraları doğada yaşamayı tercih etmiştir.
• Otuz beş yaşlarında bir incir ağacı altında ilhama kavuştuğuna inanılır.
• Kurtuluşa götüren yolun reçetesini “Sekiz dilimli yol” ilkelerine uymak olarak açıklamıştır.
Hakkında bilgi verilen din kurucu kimdir?

 • A) Guru Nanak
 • B) Vardhamana
 • C) Konfüçyüs
 • D) Buda
SORU 17

İlkel kabile dinlerinde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?

 • A) Büyücülere
 • B) Tanrı inancına
 • C) Kutsal kitaba
 • D) Din adamlarına
SORU 18

Rebiulevvel ayının 12.gecesinde kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berat
 • B) Mevlit
 • C) Miraç
 • D) Regaip
SORU 19

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hristiyanlık’ta yoktur?

 • A) Kurban
 • B) Sadaka
 • C) Oruç
 • D) Hac
SORU 20

Paskalya Bayramı aşağıdaki dinlerin hangisine aittir?

 • A) Sihizm
 • B) Hinduizm
 • C) Yahudilik
 • D) Hristiyanlık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADDBACADBCBBCDCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?