GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinin İslam düşüncesinde yeri yoktur?

 • Antlaşmalara sadık kalmak.
 • Haksızlığa aynısıyla karşılık vermek.
 • İnsanlara iyi ve güzeli tavsiye etmek.
 • Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek.
SORU 2

Bir şehirde farklı dinlere ait mabetlerin bulunması aşağıdakilerden hangisinin varlığına işaret etmez?

 • Barış
 • Hoşgörü
 • Taassup
 • Birlikte yaşama kültürü
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre savaşmayı haklı kılan sebeplerden değildir?

 • Toprakları genişletmek
 • Barışa katkı sağlamak.
 • Nefsi müdafaa etmek.
 • Hak ve hürriyetleri korumak.
SORU 4

“Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
(Mustafa Kemal ATATÜRK)
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncesiyle ilişkilendirilemez?

 • Din gerekli bir kurumdur.
 • Dil ve din, milletimizin önemli değeridir.
 • Milli kültür ve kimliğin oluşmasında dilin önemli etkisi vardır.
 • Evrensel bir dile ihtiyacımız vardır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi din öğretimiyle ilgili Atatürk’ün görüşleri arasında yer almaz?

 • Dinin okullarda öğretilmesi.
 • Din öğretiminin ehil kimseler tarafından verilmesi.
 • Devletin dini görevleri yerine getirecek memurlar yetiştirmesi.
 • Din görevlilerinin maaşlarının halk tarafından karşılanması.
SORU 6

Atatürk dönemi Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Hamdi Akseki
 • Mehmet Rıfat Börekçi
 • Eyyüp Sabri HAYIRLIOĞLU
 • Mehmet Şerafettin YALTKAYA
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla gelen yeniliklerdendir?

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurulması
 • Medreselerdeki eğitimin modernize edilmesi
 • Tekke ve zaviyelerin birleştirilmesi
 • Din öğretiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na bırakılması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ve Yahudilik arasındaki ortak noktalardan biridir?

 • Hac mekanları ortaktır.
 • Aynı kıbleye yönelirler.
 • Vahye dayalı dinlerdir.
 • Milli bir din anlayışı vardır.
SORU 9

Yahudilerin ibadet esnasında başlarına taktıkları takke’ye ne denir?

 • Kipa
 • Havra
 • Tanah
 • Mişna
SORU 10

Kitab-ı Mukaddes’in içeriği aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

 • Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri
 • Rasullerin İşleri, Mektuplar ve Vahiyler
 • Tevrat ve Zebur
 • Eski ve Yeni Ahit
SORU 11

Hristiyanlık’ta yeni doğan bebeklerin ve Hristiyanlık dinine girecek olanların kutsal su ile yıkanıp günahtan arınması için yaptıkları ayine ne denir?

 • Evharistiya
 • Vaftiz
 • Afaroz
 • Paskalya
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Tevhit inancının esasını oluşturur?

 • Ahiret inancı
 • Melek inancı
 • Allah inancı
 • Kitap inancı
SORU 13

İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Son ilahi dindir.
 • Mesajları bölgeseldir.
 • İnsanların günahsız doğduğu kabul edilir.
 • Kutsal kitabı hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 4
SORU 14

Hinduizm’de “Kişi geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte onu görür.” şeklinde ifade edilen inanç hangisidir?

 • Yoga
 • Karma
 • Nirvana
 • Kast sistemi
SORU 15

Aşağıdaki dinlerden hangisinde din kurucusuna rastlanmaz?

 • Sihizm
 • Caynizm
 • Şintoizm
 • Taoizm
SORU 16

• Sarayda yetişip büyümesine rağmen sonraları doğada yaşamayı tercih etmiştir.
• Otuz beş yaşlarında bir incir ağacı altında ilhama kavuştuğuna inanılır.
• Kurtuluşa götüren yolun reçetesini “Sekiz dilimli yol” ilkelerine uymak olarak açıklamıştır.
Hakkında bilgi verilen din kurucu kimdir?

 • Guru Nanak
 • Vardhamana
 • Konfüçyüs
 • Buda
SORU 17

İlkel kabile dinlerinde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?

 • Büyücülere
 • Tanrı inancına
 • Kutsal kitaba
 • Din adamlarına
SORU 18

Rebiulevvel ayının 12.gecesinde kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berat
 • Mevlit
 • Miraç
 • Regaip
SORU 19

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hristiyanlık’ta yoktur?

 • Kurban
 • Sadaka
 • Oruç
 • Hac
SORU 20

Paskalya Bayramı aşağıdaki dinlerin hangisine aittir?

 • Sihizm
 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADDBACADBCBBCDCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler