GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temelini oluşturan kıtlık durumunu (kıtlık olay) açıklayan ifadedir?

 • A) İnsanların ihtiyaçları sürekli ve sınırsızdır ancak ihtiyaçları karşılayan araçlar sınırlıdır.
 • B) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır ve ihtiyaçları karşılayan araçlar da sınırlıdır.
 • C) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır ancak ihtiyaçları karşılayan araçlar sınırsızdır.
 • D) İnsanların ihtiyaçları sürekli ve sınırsızdır ve ihtiyaçları karşılayan araçlar da sınırsızdır.
SORU 2

“Tek ekonomik olayların gözlemlenmesi ile genel sonuçlara, azdan tüme doğru bir yol izlemesi” ekonomi biliminin hangi yöntemini açıklamaktadır?

 • A) Grupla Çalışma
 • B) Karma yöntem
 • C) Tümevarım
 • D) Tümdengelim
SORU 3

Elde edilen gelirin üretimde etkisi olan unsurlara pay edilmesine ne ad verilir?

 • A) Kâr
 • B) Dağıtım
 • C) Sermaye
 • D) Değişim
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız tüketimdir?

 • A) Tekstil ürünü üretmek üzere yünün kullanılması
 • B) Hidro elektrik santralde suyun kullanılması
 • C) Ekmek üretimi için unun kullanılması
 • D) Meyve ve sebzenin yenmesi
SORU 5

Atatürk’ün; “Milletimiz burada, elde ettiğimiz büyük zaferlerden daha önemli bir vazife peşindedir. O zaferin kazanılması, milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır.” sözleriyle önemini vurguladığı unsur, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zafer kazanmak
 • B) Vazifenin önemi
 • C) İktisadi başarı
 • D) Millî ekonomi
SORU 6

1929 yılından itibaren dünyada ve ülkemizde görülen ekonomik bunalımdan dolayı, Türkiye’nin sanayileşme çabaları zayıflamıştır. Bu dönemde devlet özellikle un, şeker, pamuk, kömür, demir ve akaryakıt üzerinde durmuştur. Bununla amaçlanan nedir?

 • A) Ekonomik alt yapının yeniden düzenlenmesi
 • B) Sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddenin ucuza getirilmesi
 • C) Döviz tasarrufu sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması
 • D) Diğer ülkelerle ekonomik ticaretin sonlandırılması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi bir malın değerini gösteren özelliktir?

 • A) Şeklinin değiştirilebilir olması
 • B) İnsan ihtiyaçlarını karşılama yeteneği
 • C) Doğal yollarla elde edilebilir olması
 • D) Miktarının yeterli olması
SORU 8

Zeytinin zeytinyağına dönüştürülerek faydasının çoğaltılması aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangisinin kapsamındadır?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 9

“Demir ve kömür madenlerinin bulunduğu bölgelerde demirçelik sanayinin kurulma ve gelişme şansı vardır.”
Yukarıdaki açıklama üretimin hangi faktörünün etkisi ile ilgilidir?

 • A) Girişimci
 • B) Kapital
 • C) Emek
 • D) Doğa
SORU 10

Mısırın bolca üretildiği bir yerde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin olma ihtimali daha yüksektir?

 • A) Demirçelik
 • B) Salça
 • C) Nişasta
 • D) Kâğıt
SORU 11

İsmini Atatürk’ten alan Sümerbank’ın, kurulduğu yıllarda bünyesinde yer alan fabrikalardan biri de Adana Pamuklu Sanayi müessesesidir. Bu fabrikanın Adana’da kurulmuş olmasının temel nedeni Çukurova’da pamuk üretiliyor olmasıdır.
Açıklaması yapılan bu durum, üretim faktörü olarak doğanın hangi özelliğinden yararlanıldığını gösterir?

 • A) Hammadde kaynaklarına yakın olması
 • B) İklimin fabrika açmaya uygun olması
 • C) Enerji ve su kaynaklarına yakın olması
 • D) Adana’da güçlü bir ulaşım ağı olması
SORU 12

Bir taş kırıcısının çalışması aşağıdaki hangi emek sınıfına girer?

 • A) Subjektif emek
 • B) Objektif emek
 • C) Yaratıcı emek
 • D) Yönetici emek
SORU 13

I. Nüfusun gençleşmesi
II. Bireylerin beslenme sorunu
III. Bireylerin eğitim sorunu
IV. İç ve dış göçlerin artması
Yukarıdakilerden hangileri hızlı nüfus artışının olumsuz yönlerindendir?

 • A) I, II ve IV
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 14

“Kuruluş sahipleri tarafından getirilen para (fon) ile kuruluşun sağladığı kârı sahiplere dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmından, kâr üzerinden ayrılan yedek akçeden oluşan sermayedir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?

 • A) Özsermaye
 • B) Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • C) Bilanço
 • D) Sınai sermaye
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden değildir?

 • A) Kâr amacı güder.
 • B) Üretim faktörlerini akılcı bir şekilde sağlar.
 • C) Girişim faaliyetlerinden doğan riskleri üstlenir.
 • D) Bölgesinin sosyal ve kültürel gelişmesini destekler.
SORU 16

“Şirketin borçlarından dolayı bağlı ve bütün varlığıyla sorumlu olan komandite ile, şirkete koyduğu sermaye kadar sorumluluk alan komanditerlerin ortaklığı ile kurulmuş şirkettir.”
Yukarıda temel özelliğine vurgu yapılan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anonim Şirket
 • B) Adi Komandit Şirket
 • C) Limited Şirket
 • D) Kollektif şirket 46
SORU 17

“Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari amaçlara göre faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan kuruluşlar” aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İktisadi Devlet Teşekkülleri
 • B) Kamu İktisadi Kuruluşları
 • C) Bağlı Ortaklık
 • D) Müessese
SORU 18

“Türkiye sanayii bakımından hızla gelişen ve ekonomik kalkınmasını millî sanayileşme yoluyla gerçekleştirmeyi hedefleyen bir ülkedir. Ancak, hızlı sanayileşme büyük sermaye gerektirir. 19141922 yılları arasında ard arda iki büyük savaş vermiş ve maddi kaynaklarının önemli bir kısmını yitirmiş bir ülke için tasarruf imkânları sınırlıdır. Sanayinin gerektirdiği nitelikli elemanları da yetiştirmesi gerekmektedir. Özel kuruluşlar sermaye ve deneyimden yoksundur.”
Yukarıdaki parçadan yola çıkarak; Türkiye’de sanayi kuruluşlarının öncülüğünü kimin gerçekleştirdiği söylenebilir?

 • A) Özel kuruluşların
 • B) Dış devletlerin
 • C) Devletin
 • D) Şahısların
SORU 19

I. Kişinin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığıdır.
II. Kişinin ekonomik gücünü artıran paradır.
III. Düzenlidir.
IV. Süreklidir.
Yukarıdakilerden hangileri gelirin özelliklerindendir?

 • A) I, II ve III
 • B) I, III ve IV
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 20

“Gayri safi gelirden girişimcinin üretim giderleri çıktıktan sonra kalan miktara girişimcinin safi geliri denir.” tanımından yola çıkarak safi geliri hesaplamak için yazacağımız formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) üretim giderleri – gayri safi gelir = safi gelir
 • B) gayri safi gelir – üretim giderleri = safi gelir
 • C) safi gelir – üretim giderleri = gayri safi gelir
 • D) gayri safi gelir – safi gelir = üretim giderleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDCCBADCABCADBACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?