Felsefe 1 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

I. İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama düşüncesinin ürünüdür.
II. Aynı konuda farklı sonuçlar ortaya konulabilen bir bilgidir.
III. Yaşamın anlamını sorgulayan bir bilgidir.
IV. Düzenli ve sistemli bir bilgidir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri felsefi bilgiye aittir?

 • I, II ve III
 • II, III ve IV
 • I, II ve IV
 • I, II, III ve IV
SORU 2

Bilgiyi konu alan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Epistemoloji
 • Ontoloji
 • Estetik
 • Etik
SORU 3

• Yaratıcı insan aklının ürünüdür.
• Öznel ve özgün ürünler ortaya koyar.
• Objelere ilişkin doğru bilgiler vermesi zorunlu değildir.
Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gündelik bilgi
 • Dini bilgi
 • Sanat bilgisi
 • Felsefi bilgi
SORU 4

Felsefe ile sanatın ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Her ikisi de doğayı ve insanı konu edinirler.
 • Her ikisinde de yaratıcılık söz konusudur.
 • Yöneldikleri varlığı yansıtır ve onu yorumlarlar.
 • Felsefe de sanat da doğruya ulaşmayı amaç edinir. 6
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel soruları arasında gösterilemez?

 • Doğru bilginin ölçütü nedir?
 • Gerçekte var olan nedir?
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • İnsan varlığı ve nesneleri gerçekten bilebilir mi?
SORU R
SORU 6

İnsan her şeyin ölçüsüdür. Herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiçbir şey yoktur.
Protagoras’ın bu görüşlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Doğru, kişiden kişiye değişir.
 • Her şeyden kuşku duymak gerekir.
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.
 • Herkes için geçerli mutlak doğrular yoktur.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye akıl yoluyla ulaşılabileceğini savunan rasyonalist düşünürlerden biridir?

 • Protagoras
 • John Dewey
 • David Hume
 • Hegel
SORU 8

Kant’a göre bilgilerimizin iki kaynağı vardır. Bunlar akıl ve deneydir. Deney dış dünyaya ilişkin bilgilerimizin ham maddesini, içeriğini verir. Akıl ise bu ham maddeyi düzenler, belli bir kalıba sokar. Kavramlar, deneyden gelen malzeme olmaksızın boş, deneyden gelen ham madde ise kavramlar olmaksızın kördür.
Kant’ın bu görüşü dikkate alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Akıl yoluyla doğru bilgiye ulaşılabilir.
 • Deney tek başına doğru bilgiye ulaştırma gücüne sahip bir araçtır.
 • Deney verilerinin akıl ile işlenmesiyle doğru bilgiye ulaşılabilir.
 • Duyumlar ve deney doğru bilgiye ulaşmada yeterlidir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi “Pozitivizm” akımının savunduğu görüşlerden birisi olamaz?

 • Dış dünyayı sadece duyu deneyi yoluyla bilebiliriz.
 • Doğa olaylarının doğa üstü güçlerle bir ilgisi yoktur.
 • Düşünce teolojik ve metafizik ögelerden arındırılmalıdır.
 • Bilgilerimizin doğruluğunun ölçütü bireye sağladığı faydadır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi rasyonalizm ile emprizmin ortak yönüdür?

 • Doğru bilgiye ulaşılabileceğini kabul etmeleri
 • Doğuştan getirilen bilgilerin varlığını reddetmeleri
 • Doğru bilgiye sadece akıl yoluyla ulaşılabileceğini söylemeleri
 • Bilgilerimizin doğuştan zihnimizde bulunduğunu kabul etmeleri
SORU 11

Bilgilerimizin kaynağının yalnızca deney olduğu görüşünde olan düşünürler hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Protagoras-Gorgias
 • John Locke – David Hume
 • Immanuel Kant – John Locke
 • Friedrich Hegel – Immanuel Kant
SORU 12

XIX. yüzyıl bilimin sanayi alanına uygulandığı bir dönem olmuştur. Teknolojinin gelişmesi bilimsel araştırmalarda yeni ufuklar açmıştır. Fizikte ışığın yayılması ve dalga kuramı; kimyada atomla ilgili çalışmalar, enerjinin korunumu yasası ve termodinamik yasası gibi gelişmeler sayılabilir. Bu dönem aynı zamanda bilimlerin felsefeden ayrılma sürecinin tamamlandığı bir dönem olmuştur.
Buna göre XIX. yüzyıl bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yeni bilim dallarının ortaya çıktığı bir dönemdir.
 • Bilim alanındaki buluşların yoğun olduğu bir dönem olmuştur.
 • Bilimsel çalışmalar felsefenin içinde yapılmaya devam etmiştir.
 • Bilimsel alandaki gelişmelerin sanayi alanına uygulanmaya başlandığı bir dönemdir.
SORU 13

İlkçağlarda tüm bilimleri kapsayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Matematik
 • Felsefe
 • Mantık
 • Fizik
SORU 14

• Bilim insanları topluluğu, içinde yaşadıkları toplumun değer
• Paradigma kavramını bilim felsefesi literatürüne kazandırmıştır.
• Bilimi, bilim insanları topluluğunun bir etkinliği olarak değerlendirir.
Yukarıda düşüncelerinden bazıları verilen düşünür hangisidir?

 • Thomas Kuhn
 • Edmund Husserl
 • Rudolf Carnap
 • Carl Gustav Hempel
SORU 15

Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kişisel kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilimsel bilgi kişiden kişiye ya da toplumdan topluma değişmez.
Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliği anlatılmaktadır?

 • Olgusallığı
 • Rölatifliği
 • Eleştiriciliği
 • Objektifliği
SORU 16

Bilim ve teknoloji yalnızca olumlu, yaşamı kolaylaştıran sonuçlar üretmez. İnternet ve cep telefonları bir yandan iletişimi kolaylaştırırken bir yandan da bağımlı bireyler meydana getirmekte, sosyalleşmeyi sanal ortamlarda yaşayan sorunlu bireyler yaratmaktadır. Bilim, olumlu ve yapıcı bir biçimde kullanıldığı zaman da olumsuz sonuçlar doğurduğu zaman da yaşamı doğrudan etkilemektedir.
Yukarıda bilim ve teknolojinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • Bilim ve teknoloji ürünlerinin hep insanlığın yararına olduğu
 • Bilim ve teknolojinin insanı ve insan ilişkilerini tahrip edici bir yanının da olduğu
 • Teknolojiyi kullanmayanların daha sağlıklı sosyalleştikleri
 • Teknolojik aygıtları kullanmanın gereksizliği 7
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından biri değildir?

 • Varlığın kökeni nedir?
 • Evrende bir düzen var mıdır?
 • Varlık bir midir, çok mudur?
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
SORU R
SORU 18

Varlığı idea olarak kabul eden düşünürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Herakleitos – Platon
 • T. Hobbes – K. Marx
 • Aristoteles – Farabi
 • Hegel – Demokritos
SORU 19

• İki çeşit varlık vardır; mümkün varlık ve zorunlu varlık(Vacibü’l Vücut)
• Mümkün varlıklar varoluşlarını ilk varlık olan Tanrı’dan alırlar.
• Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrıdır. Tanrı var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymaz.
Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir?

 • Farabî
 • Descartes
 • Sokrates
 • Demokritos
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un varlık konusundaki görüşlerindendir?

 • Her şey sürekli değişim ve dönüşüm içerisindedir.
 • Gerçekte var olan varlıklar idealardır. Nesneler dünyasındaki varlıklar ise ideaların kopyasıdır.
 • Gerçekte var olan idea yani formdur. Form ise bir şeyi her ne ise o şey yapan özdür.
 • Varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır. Maddi varlık dışında bir varlık yoktur.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDBCDCDABCBADBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 1 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Felsefe 1 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Felsefe 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Felsefe 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Felsefe 1 dersi için geçme notu nedir ?

Felsefe 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Felsefe 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Felsefe 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Felsefe 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Felsefe 1 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Felsefe 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Felsefe 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Felsefe 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Felsefe 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?