GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • A) Güzellik
 • B) Sorumluluk
 • C) Vahiy
 • D) Meşruiyet
SORU 2

Arkadaşına yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı kişinin ileride pişmanlık ve üzüntü duyması hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Vicdan
 • B) Erdem
 • C) Sorumluluk
 • D) Özgürlük
SORU 3

Ahlak yargıları değerlerle ilgilidir ve insanın nasıl davranacağını belirler.
Bilimsel yargılar ise olaylar arasındaki değişmez neden sonuç ilişkilerini gösteren evrensel yasalardır.
Buna göre Ahlaki yargıların bilimsel yargıdan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkilerini ortaya koyması
 • B) Olması gerekeni ortaya koyması
 • C) Evrensel özelliğe sahip olması
 • D) Nesnel olması
SORU 4

Ahlaksal eylemler insana mutluluk veriyorsa iyi, vermiyorsa kötüdür. Bütün insanlar eylemlerini kendilerine yarar sağlayacak biçimde düzenler.
Bu ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Varoluşçuluk
 • B) Sezgicilik
 • C) Anarşizm
 • D) Faydacılık
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, evrensel ahlak yasasını objektif özelliklerin belirlediğini savunan düşünürlerden değildir?

 • A) Sokrates
 • B) Farabî
 • C) Bentham
 • D) Kant
SORU 6

İnsan, varlığın birliğine ya da Tanrıya üç aşamadan geçerek ulaşabilir. Bu aşamalardan geçen insan kamil insandır. Kamil insan yaratanla yaratılanı bir ve aynı şeyler olarak görür. Bu birliğe Aynü’l cem diyen düşünürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yunus Emre
 • B) Hacı Bektaş Velî
 • C) Farabî
 • D) İbn-i Sina
SORU 7

Devletin iktidar gücünü hiçbir iç veya dış baskı olmadan kullanmasıdır. Bir devletin diğer devletlere karşı bağımsızlığının bir göstergesidir.
Burada tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Egemenlik
 • B) İktidar
 • C) Meşruiyet
 • D) Hukuk
SORU 8

Demokratik veya hukuksal otoritenin kaynağı, insanın doğal yeti, nitelik ve gereksinimlerinden doğan yazılı hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağlar.
Bu anlayış aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

 • A) Bütün insanların hukuk karşısında eşit olmasına
 • B) Yönetici sınıfa ayrıcalık tanımasına
 • C) Devlette sürekliliğin sağlanmasına
 • D) Karizmatik lider oluşturmasına
SORU 9

Hobbes’a göre devlet yapma bir cisimdir. Doğada asıl gerçek olan tek tek cisimlerin bir araya gelerek başka şeyleri oluşturması gibi asıl gerçek olan tek tek bireyler de bir araya gelerek kurumları, kurumlarda devleti oluşturmuşlardır.
Parçada verilen düşüncenin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İdeal düzenin olmadığı
 • B) Devletin karmaşayı oluşturduğu
 • C) Devletin doğal bir kurum olduğu
 • D) Devletin insanlar tarafından oluşturulan bir kurum olduğu
SORU 10

İdeal düzenin her şeyden önce inanç, vicdan, düşünce ve ekonomi alanında serbest girişim özgürlüğü başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında özgürlüğe önem verilme ile gerçekleşeceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Saint Simon
 • B) Karl Marx
 • C) Protagoras
 • D) Adam Smith
SORU 11

Devlet organizma gibidir, İnsanda bulunan duygu, cesaret ve akıl devlette, yöneticiler, bekçiler ve çalışanlar olarak karşılığını bulur. Filozoflar kral olduğunda ideal devlet gerçekleşmiş olacaktır.
İdeal devlet hakkında yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

 • A) Campanella
 • B) Protagoras
 • C) Platon
 • D) Gorgias
SORU 12

1984 isimli eserinde baskıcı yönetimleri gözlemleyerek bu durumun değişmemesi halinde dünyanın gelecekte alacağı görünümü anlatmaya çalışan düşünür kimdir?

 • A) Campanella
 • B) Thomas More
 • C) George Orwel
 • D) Charles De Montesquieu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, ideal düzen arayışlarıyla ilgili olarak yazılmış ütopik bir eser değildir?

 • A) Kanunların Ruhu
 • B) Erdemli Toplum
 • C) Güneş Ülkesi
 • D) Yeni Dünya
SORU 14

Sanatçı dışarıdan almış olduğu izlenimlerle işe başlar ve bu izlenimler sanatçı için ham bir malzemedir. Sanatçı bu ham malzemeleri işler, dönüştürür ve bir sentez haline getirir.
Bu düşünceye göre sanatçı eserlerini aşağıdakilerden hangisine göre oluşturur?

 • A) Oyun olarak sanat.
 • B) Yaratma olarak sanat.
 • C) Taklit olarak sanat.
 • D) Yansıtma olarak sanat.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel sorularındandır?

 • A) Evren yaratılmış mıdır?
 • B) İdeal bir düzen var mıdır?
 • C) Ahlaki eylemin amacı var mıdır?
 • D) Ortak bir güzellik anlayışına ulaşılabilirmi?
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargılar için söylenemez?

 • A) Estetik yargılar bireyseldir.
 • B) Estetik yargılar subjektiftir.
 • C) Estetik yargılar doğru ve yanlış biçiminde değerlendirilir.
 • D) Estetik yargılar kültürel özelliklerden etkilenir.
SORU 17

Renkler, şekiller ve sesler kişiler tarafından farklı şekilde değerlendirilir. Kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez.Bu düşünce estetik yargıların hangi özelliğini ifade eder?

 • A) Estetik yargılar zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.
 • B) Estetik yargılar kültürden etkilenir.
 • C) Estetik yargılar zorunludur.
 • D) Estetik yargılar subjektiftir.
SORU 18

Teoloji belirli bir dini temel alır ve incelediği dinin kurallar sistemini doğru olarak kabul eder. Her dini kendine özgü tarihi, konusu ve problemleriyle ele alıp inceler.
Din felsefesi ise genel olarak dinin doğası, dinsel inancın yapısı, dinin insan yaşamındaki yeri gibi konuları nesnel bir yaklaşımla ele alır.
Buna göre teolojinin din felsefesinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dinleri genel olarak ele alır.
 • B) Dinsel inancın dayandığı temelleri inceler.
 • C) Kendi inandığı dinin inançlarını sorgulamaz.
 • D) Bütün dinlere bakış açısı eşit mesafededir.
SORU 19

Tanrı’nın kendi varlığı ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığı ile duyurması aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

 • A) İman
 • B) Vahiy
 • C) Kutsal
 • D) Peygamber
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tanrının varlığını kabul eden görüşlerden değildir?

 • A) Teizm
 • B) Deizm
 • C) Panteizm
 • D) Ateizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCBAADDCCABDCDCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler