GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 • A) İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak.
 • B) İnsanların kendi yararına ve zararına olan şeyleri bilmek.
 • C) İnsanın Allah’a karşı görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak.
 • D) İnsanların itikadi meseleleri delilleriyle öğrenmelerini sağlamak.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

 • A) Meleklerin özellikleri
 • B) Hadislerin sıhhat derecesi
 • C) Dini hükümlerin kaynakları
 • D) İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler
SORU 3

Miras ve vasiyet ile ilgili konular fıkıh ilminin hangi başlığı altında ele alınır?

 • A) Feraiz
 • B) Ukubat
 • C) Muamelat
 • D) Münakehat
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış bir eser değildir?

 • A) Er-Risale
 • B) El-Fıkhu’l-Ekber
 • C) Kulağa ilaç damlatmak
 • D) El-Muvafakat
SORU 5

Dinî hükümlerin, bir anda ve topluca değil de zaman içerisinde ihtiyaçlara göre konulması fıkıh usulünün hangi temel amacı ile ilgilidir?

 • A) Haramda sınırlılık
 • B) Helallerde genişlilik
 • C) Hükümlerde tedricilik
 • D) Kamu yararının gözetilmesi
SORU 6

• 622-632 yıllarını kapsayan dönemdir.
• Müslümanlar bu dönemde devlet kurmuşlardır.
• Muamelat, aile, miras ve ceza gibi konularda ilke ve kurallar konulmuştur.
Bu bilgiler fıkhın hangi dönemine aittir?

 • A) Mekke dönemi
 • B) Tabiin dönemi
 • C) Sahabe dönemi
 • D) Medine dönemi
SORU 7

Fıkıh ilmi ile ilgili eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?

 • A) Tabiin dönemi
 • B) Sahabe dönemi
 • C) Hz. Peygamber dönemi
 • D) Mezheplerin ortaya çıktığı dönem
SORU 8

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer hangi fıkhî mezhebin önde gelen alimleridir?

 • A) Malikilik
 • B) Hanefilik
 • C) Şafilîk
 • D) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhî bir mezhep değildir?

 • A) Caferilik
 • B) Eşarîlik
 • C) Malikilik
 • D) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 10

• Zührî ve Nafî gibi tabiin alimlerinden ders almıştır.
• Muvatta isimli eseri hadis alanında önemli bir kaynaktır.
• Medine halkının uygulamalarını fıkhî delil olarak kabul eder.
Bu bilgiler aşağıdaki fıkıh alimlerinden hangisine aittir?

 • A) Cafer b. Sadık
 • B) Ahmet b. Hanbel
 • C) Malik b. Enes
 • D) Muhammed b. İdris eş-Şafii
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinin vücub ehliyeti eksiktir?

 • A) Anne karnındaki ceninin
 • B) Yedi yaşına gelmemiş çocukların
 • C) Yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemdeki çocukların
 • D) Buluğ çağından sonraki dönemdeki kişilerin
SORU 12

Eda ehliyeti aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

 • A) Ayrı ayrı her bir ferdin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.
 • B) Belli bir vakitte yapılması şart olan farzlardır.
 • C) Kişinin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı fiillerdir.
 • D) Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ehliyeti ortadan kaldıran müktesep arızalara örnektir?

 • A) Çocukluk
 • B) Unutkanlık
 • C) Bayılmak
 • D) Sarhoşluk
SORU 14

Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını istediği fiillere ne ad verilir?

 • A) Farz
 • B) Vacip
 • C) Sünnet
 • D) Müstehap
SORU 15

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Mutlak farz → Zekât
 • B) Mukayyed farz → Hac
 • C) Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
 • D) Farz-ı kifaye → Ramazan orucu
SORU 16

Peygamberimizin çoğunlukla yerine getirdiği bazen de terk ettiği sünnettir.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Ahad sünnet
 • B) Meşhur sünnet
 • C) Müekked sünnet
 • D) Gayri müekked sünnet
SORU 17

Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan fiillere ne denir?

 • A) Haram
 • B) Mekruh
 • C) Müfsit
 • D) Mübah
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 • A) İcma
 • B) Kıyas
 • C) Sünnet
 • D) İstihsan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi icma’ın gerçekleşmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

 • A) İcma şer-i bir konuda olmalıdır.
 • B) Müçtehidlerin tamamı fikir birliği etmelidir.
 • C) İcma eden alimlerin müçtehid olmaları gerekir.
 • D) İcma Hz. Peygamber hayatta iken meydana gelmiş olmalıdır.
SORU 20

İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • B) Fıkıh tarihinde bir zenginliktir.
 • C) Yeni sorunlara çözüm bulmaktır.
 • D) Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABCDABBCADDADCBDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?