Fıkıh 1 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 • İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak.
 • İnsanların kendi yararına ve zararına olan şeyleri bilmek.
 • İnsanın Allah’a karşı görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak.
 • İnsanların itikadi meseleleri delilleriyle öğrenmelerini sağlamak.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

 • Meleklerin özellikleri
 • Hadislerin sıhhat derecesi
 • Dini hükümlerin kaynakları
 • İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler
SORU 3

Miras ve vasiyet ile ilgili konular fıkıh ilminin hangi başlığı altında ele alınır?

 • Ferâiz
 • Ukûbat
 • Muâmelât
 • Münâkehât
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış bir eser değildir?

 • Er-Risale
 • El-Fıkhu’l-Ekber
 • Kulağa ilaç damlatmak
 • El-Muvafakat
SORU 5

Dinî hükümlerin, bir anda ve topluca değil de zaman içerisinde ihtiyaçlara göre konulması fıkıh usulünün hangi temel amacı ile ilgilidir?

 • Haramda sınırlılık
 • Helallerde genişlilik
 • Hükümlerde tedricilik
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU R
SORU 6

• 622-632 yıllarını kapsayan dönemdir.
• Müslümanlar bu dönemde devlet kurmuşlardır.
• Muamelat, aile, miras ve ceza gibi konularda ilke ve kurallar konulmuştur.
Bu bilgiler fıkhın hangi dönemine aittir?

 • Mekke dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Medine dönemi
SORU 7

Fıkıh ilmi ile ilgili eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?

 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
 • Mezheplerin ortaya çıktığı dönem
SORU 8

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer hangi fıkhî mezhebin önde gelen alimleridir?

 • Malikilik
 • Hanefilik
 • Şafilîk
 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhî bir mezhep değildir?

 • Caferilik
 • Eşarîlik
 • Malikilik
 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 10

• Zührî ve Nafî gibi tabiin alimlerinden ders almıştır.
• Muvatta isimli eseri hadis alanında önemli bir kaynaktır.
• Medine halkının uygulamalarını fıkhî delil olarak kabul eder.
Bu bilgiler aşağıdaki fıkıh alimlerinden hangisine aittir?

 • Cafer b. Sadık
 • Ahmet b. Hanbel
 • Malik b. Enes
 • Muhammed b. İdris eş-Şafii
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinin vücub ehliyeti eksiktir?

 • Anne karnındaki ceninin
 • Yedi yaşına gelmemiş çocukların
 • Yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemdeki çocukların
 • Buluğ çağından sonraki dönemdeki kişilerin
SORU 12

Eda ehliyeti aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

 • Ayrı ayrı her bir ferdin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.
 • Belli bir vakitte yapılması şart olan farzlardır.
 • Kişinin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı fiillerdir.
 • Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ehliyeti ortadan kaldıran müktesep arızalara örnektir?

 • Çocukluk
 • Unutkanlık
 • Bayılmak
 • Sarhoşluk
SORU 14

Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını istediği fiillere ne ad verilir?

 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
SORU 15

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Mutlak farz → Zekât
 • Mukayyed farz → Hac
 • Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
 • Farz-ı kifaye → Ramazan orucu
SORU 16

Peygamberimizin çoğunlukla yerine getirdiği bazen de terk ettiği sünnettir.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Ahad sünnet
 • Meşhur sünnet
 • Müekked sünnet
 • Gayri müekked sünnet
SORU 17

Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan fiillere ne denir?

 • Haram
 • Mekruh
 • Müfsit
 • Mübah
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 • İcma
 • Kıyas
 • Sünnet
 • İstihsan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi icma’ın gerçekleşmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

 • İcma şer-i bir konuda olmalıdır.
 • Müçtehidlerin tamamı fikir birliği etmelidir.
 • İcma eden alimlerin müçtehid olmaları gerekir.
 • İcma Hz. Peygamber hayatta iken meydana gelmiş olmalıdır.
SORU 20

İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • Fıkıh tarihinde bir zenginliktir.
 • Yeni sorunlara çözüm bulmaktır.
 • Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABCDABBCADDADCBDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Fıkıh 1 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 5 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 5 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?