GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 • İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak.
 • İnsanların kendi yararına ve zararına olan şeyleri bilmek.
 • İnsanın Allah’a karşı görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak.
 • İnsanların itikadi meseleleri delilleriyle öğrenmelerini sağlamak.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

 • Meleklerin özellikleri
 • Hadislerin sıhhat derecesi
 • Dini hükümlerin kaynakları
 • İslam düşüncesinde ortaya çıkan itikadi mezhepler
SORU 3

Miras ve vasiyet ile ilgili konular fıkıh ilminin hangi başlığı altında ele alınır?

 • Ferâiz
 • Ukûbat
 • Muâmelât
 • Münâkehât
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış bir eser değildir?

 • Er-Risale
 • El-Fıkhu’l-Ekber
 • Kulağa ilaç damlatmak
 • El-Muvafakat
SORU 5

Dinî hükümlerin, bir anda ve topluca değil de zaman içerisinde ihtiyaçlara göre konulması fıkıh usulünün hangi temel amacı ile ilgilidir?

 • Haramda sınırlılık
 • Helallerde genişlilik
 • Hükümlerde tedricilik
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU 6

• 622-632 yıllarını kapsayan dönemdir.
• Müslümanlar bu dönemde devlet kurmuşlardır.
• Muamelat, aile, miras ve ceza gibi konularda ilke ve kurallar konulmuştur.
Bu bilgiler fıkhın hangi dönemine aittir?

 • Mekke dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Medine dönemi
SORU 7

Fıkıh ilmi ile ilgili eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?

 • Tabiin dönemi
 • Sahabe dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
 • Mezheplerin ortaya çıktığı dönem
SORU 8

İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer hangi fıkhî mezhebin önde gelen alimleridir?

 • Malikilik
 • Hanefilik
 • Şafilîk
 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhî bir mezhep değildir?

 • Caferilik
 • Eşarîlik
 • Malikilik
 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
SORU 10

• Zührî ve Nafî gibi tabiin alimlerinden ders almıştır.
• Muvatta isimli eseri hadis alanında önemli bir kaynaktır.
• Medine halkının uygulamalarını fıkhî delil olarak kabul eder.
Bu bilgiler aşağıdaki fıkıh alimlerinden hangisine aittir?

 • Cafer b. Sadık
 • Ahmet b. Hanbel
 • Malik b. Enes
 • Muhammed b. İdris eş-Şafii
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinin vücub ehliyeti eksiktir?

 • Anne karnındaki ceninin
 • Yedi yaşına gelmemiş çocukların
 • Yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemdeki çocukların
 • Buluğ çağından sonraki dönemdeki kişilerin
SORU 12

Eda ehliyeti aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

 • Ayrı ayrı her bir ferdin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.
 • Belli bir vakitte yapılması şart olan farzlardır.
 • Kişinin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı fiillerdir.
 • Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi ehliyeti ortadan kaldıran müktesep arızalara örnektir?

 • Çocukluk
 • Unutkanlık
 • Bayılmak
 • Sarhoşluk
SORU 14

Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını istediği fiillere ne ad verilir?

 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
SORU 15

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Mutlak farz → Zekât
 • Mukayyed farz → Hac
 • Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
 • Farz-ı kifaye → Ramazan orucu
SORU 16

Peygamberimizin çoğunlukla yerine getirdiği bazen de terk ettiği sünnettir.
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Ahad sünnet
 • Meşhur sünnet
 • Müekked sünnet
 • Gayri müekked sünnet
SORU 17

Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan fiillere ne denir?

 • Haram
 • Mekruh
 • Müfsit
 • Mübah
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 • İcma
 • Kıyas
 • Sünnet
 • İstihsan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi icma’ın gerçekleşmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

 • İcma şer-i bir konuda olmalıdır.
 • Müçtehidlerin tamamı fikir birliği etmelidir.
 • İcma eden alimlerin müçtehid olmaları gerekir.
 • İcma Hz. Peygamber hayatta iken meydana gelmiş olmalıdır.
SORU 20

İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
 • Fıkıh tarihinde bir zenginliktir.
 • Yeni sorunlara çözüm bulmaktır.
 • Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABCDABBCADDADCBDDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler