GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş fikri bulabilmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

 • A) Başarılı iş fikirlerinden yararlanmak gerekir.
 • B) Kesinlikle yeni bir buluşa gerek vardır.
 • C) Pazar boşlukları mutlaka kontrol edilmelidir.
 • D) Açık fikirli olmalıdır.
SORU 2

Kurumları orta ve uzun vadede başarıya ulaştırmayı hedefleyen stratejik planlara ne ad verilir?

 • A) Bütçe
 • B) Hedef
 • C) Politika
 • D) Proje
SORU 3

Bir yatırımı teknik, mali yönleri ve sektörel boyutları ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin kabul veya reddedilmesine yönelik analizleri de içeren çalışmalara ne ad verilir?

 • A) Yatırım
 • B) Ekonomi
 • C) Fizibilite
 • D) Pazar
SORU 4

İş fikri oluşturulurken taşıma maliyetleri, pazara yakınlık, iş gücü niteliği gibi etkenler göz önüne alındığında, aşağıdaki ekonomik incelemelerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Ürün araştırması
 • B) Ham madde analizi
 • C) Kuruluş yeri seçimi
 • D) Talep tahmini
SORU 5

Türkiye Kızılay Derneğine ait maden suyu işletmesi özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • A) Kooperatifler
 • B) Ortaklıklar
 • C) Tek Kişi İşletmeleri
 • D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri
SORU 6

Bir kooperatif en az kaç ortak tarafından kurulur?

 • A) 1
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
SORU 7

Anayasa ve yürürlükteki kanunların hükümleriyle kurulup işleyen ve sermayesi özel şahıslar tarafından konulan işletmelere ne ad verilir?

 • A) Kamu işletmeleri
 • B) Özel İşletmeler
 • C) Yabancı sermayeli İşletmeler
 • D) Tüzel işletmeler 78
SORU 8

İki veya daha fazla kişinin ortak bir ekonomik amacı gerçekleştirmek amacıyla emek ve mallarını bir sözleşme ile birleştirmek suretiyle oluşturdukları kuruluşa verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sermaye
 • B) Kooperatif
 • C) Bilimsel çalışmalar felsefenin içinde yapılmaya devam etmiştir.
 • D) Şirket
SORU 9

İşletmelerin işleyişi bakımından “Bankalar”, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

 • A) Sanayi işletmeleri
 • B) Tarım işletmeleri
 • C) Finans işletmeleri
 • D) Kiralama işletmeleri
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin aşması gereken engellerden biri değildir?

 • A) Ekonomik istikrarsızlıklar
 • B) Sermaye fazlalığı
 • C) Bilgi eksikliği
 • D) İşin çok çabuk büyümesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin yasal sorumluluklarından biri değildir?

 • A) Mal ve hizmet kalitesini artırma
 • B) Ticari defterlerini tasdik ettirme
 • C) Vergilerini doğru ve zamanında ödeme
 • D) Ticari defter kayıt ve düzenine uyma
SORU 12

Hukuki şekilleri bakımından “Ticaret şirketleri” aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

 • A) Özel İşletmeler
 • B) Kamu işletmeleri
 • C) Karma İşletmeler
 • D) Yabancı sermayeli İşletmeler
SORU 13

Özelleştirmelerin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Servetin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak
 • B) İstihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak
 • C) Devletin ekonomik yükünü artırmak
 • D) Sermaye piyasasını geliştirmek
SORU 14

Sermayelerin tamamı veya büyük bir kısmı kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelere ne denir?

 • A) Kooperatifler
 • B) Yabancı sermayeli İşletmeler
 • C) Şahıs şirketleri
 • D) Kamu işletmeleri
SORU 15

İş kuran bir girişimci, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemek için, aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyaç duyar?

 • A) İş planına
 • B) Üretim gereçlerine
 • C) Ham maddeye
 • D) Donatım mallarına
SORU 16

Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirketin kurulması için en az kaç kurucunun bulunması gereklidir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 5
 • D) 7
SORU 17

“Limited şirketler”, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • A) Kooperatifler
 • B) Ortaklıklar
 • C) Tek Kişi İşletmeleri
 • D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından değildir?

 • A) Üretim
 • B) Satın alma
 • C) ARGE
 • D) Pazarlama
SORU 19

Bir fizibilite çalışmasında, fizibilite raporunun hazırlanması aşamasından sonra hangi aşamaya geçilmelidir?

 • A) Finansal inceleme
 • B) Hukuki inceleme
 • C) Raporun değerlendirilmesi
 • D) Yatırıma karar verilmesi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarından biri değildir?

 • A) Kâr sağlamak
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmelerin yaşamını sürdürmek
 • D) İthalatın artmasını sağlamak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCCDCBDCBAACDAABCCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?