GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Allah’a ortak koşana ne ad verilir?

 • Kıptî
 • Kâfir
 • Mutim b. Adiyy
 • Münafık
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki inanışlardan biri değildir?

 • Mecusilik
 • Yahudilik
 • Putperestlik
 • Bedevilik
SORU 3

“Hadari” kavramının anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Avustralya Müslüman Öğrenciler Federasyonu
 • Çöl ve vahalarda göçebe hayatı yaşayan Araplar
 • Aynı soydan gelen kişilerin oluşturduğu topluluk
 • Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat süren Araplar
SORU 4

İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim dünya semasına hepsi birden olarak, aşağıdaki hicri ayların hangisinde indirilmiştir?

 • Muharrem
 • Ramazan
 • Recep
 • Şaban
SORU 5

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret ettiği sırada orada yaşayan iki Arap kabilesi, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Evs ve Hazreç
 • Ensar ve Muhacir
 • Nadir ve Hevazin
 • Kaynuka ve Kurayza
SORU 6

Hz. Muhammed, ilk vahiyden kaç yıl sonra açıktan İslam’a davete başlamıştır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
SORU 7

Hz. Muhammed’in peygamberliğine karşı müşriklerin gösterdiği tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • İftira atma
 • Alaya alma
 • İlişkileri kesme
 • Hoşgörülü olma
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Akabe Biatına katılanların Hz. Muhammed’e yapmayacaklarına dair söz verdikleri konulardan biri değildir?

 • Zina etmeme
 • İçki içmeme
 • İftira atmama
 • Çocuk öldürmeme
SORU 9

“İlk dönem İslam tarihçileri, olayları aktarmada genellikle “__________” metodunu benimsemişlerdir.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • “Sözlü rivayet”
 • “Kronikler”
 • “Yazılı kaynaklar”
 • “Arşiv malzeme”
SORU 10

Eski zamanlardan beri çok kullanılan takvimlerden biri olan “Kameri Takvim”i ilk kullanan İlk Çağ halkı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidyalılar
 • Urartular
 • Babilliler
 • Hititler
SORU 11

Aşağıdaki halifelerden hangisinin künyesi Ebu Hafsa’dır?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
SORU 12

• Sıffin Savaşı
• Cemel Olayı
• Hz. Osman’ın şehit edilmesi
Verilen olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali Dönemi’nde gerçekleşmiş olmaları
 • Dört Halife Dönemi’ni sona erdirmeleri
 • Arap milliyetçiliğini zayıflatmaları
 • İslam dünyasında iç karışıklıklara neden olmaları
SORU 13

“Tahkim Antlaşması”, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Puvatya Savaşı’yla
 • Mekke’nin fethiyle
 • Sıffın Olayı’yla
 • Cemel Olayı’yla
SORU 14

İslam tarihinde “Dört Halife Devri” olarak bilinen dönem, aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?

 • Hakem Olayı’yla
 • Kerbela Olayı’yla
 • Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle
 • Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle
SORU 15

Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa’nın fethini gerçekleştirmek için büyük mücadeleler vermiştir?

 • Danişmentli Beyliği
 • Endülüs Emevileri
 • Büyük Selçuklular
 • Anadolu Selçukluları
SORU 16

Felsefe alanında yetkin isimlerden biri olan İbn Meymun, aşağıdaki filozoflardan hangisinin öğrencisidir?

 • İbn Rüşt
 • İbn Tufeyl
 • İbn Bacce
 • Muhammed bin Meserre
SORU 17

Çin, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Batı Türkistan için tehlike olmaktan çıkmıştır?

 • Talas
 • Cemel
 • Puvatya
 • Nihavent
SORU 18

Endülüs Emevi halifesi II. Hişam’ın çocuk oluşundan faydalanarak yönetimde etkin rol oynayan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn Ebi Âmir
 • Tarık bin Ziyat
 • Yusuf bin Tafşin
 • Muhyittin İbn Arabi
SORU 19

Abbasiler Dönemi’nde Bağdat yakınlarında Türkler için kurulan Samarra kenti, Türklerin hangi özelliğini korumaya yönelik bir çalışmadır?

 • Bağımsızlık
 • Savaşçılık
 • Tek tanrıcılık
 • Devlet kuruculuk
SORU 20

Abbasilerde, halifenin siyasi otoritesinin zayıflaması üzerine idareciler arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek amacıyla kurulan müessese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haciplik
 • Vezirlik
 • Şurtalık
 • Emirü’l – Ümeralık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBAADDACBDCCBAAABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler