GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Allah’a ortak koşana ne ad verilir?

 • A) Kıptî
 • B) Kafir
 • C) Mutim b. Adiyy
 • D) Münafık
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaki inanışlardan biri değildir?

 • A) Mecusilik
 • B) Yahudilik
 • C) Putperestlik
 • D) Bedevilik
SORU 3

“Hadari” kavramının anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Avustralya Müslüman Öğrenciler Federasyonu
 • B) Çöl ve vahalarda göçebe hayatı yaşayan Araplar
 • C) Aynı soydan gelen kişilerin oluşturduğu topluluk
 • D) Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat süren Araplar
SORU 4

İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim dünya semasına hepsi birden olarak, aşağıdaki hicri ayların hangisinde indirilmiştir?

 • A) Muharrem
 • B) Ramazan
 • C) Recep
 • D) Şaban
SORU 5

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret ettiği sırada orada yaşayan iki Arap kabilesi, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Evs ve Hazreç
 • B) Ensar ve Muhacir
 • C) Nadir ve Hevazin
 • D) Kaynuka ve Kurayza
SORU 6

Hz. Muhammed, ilk vahiyden kaç yıl sonra açıktan İslam’a davete başlamıştır?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 7

Hz. Muhammed’in peygamberliğine karşı müşriklerin gösterdiği tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) İftira atma
 • B) Alaya alma
 • C) İlişkileri kesme
 • D) Hoşgörülü olma
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Akabe Biatına katılanların Hz. Muhammed’e yapmayacaklarına dair söz verdikleri konulardan biri değildir?

 • A) Zina etmeme
 • B) İçki içmeme
 • C) İftira atmama
 • D) Çocuk öldürmeme
SORU 9

“İlk dönem İslam tarihçileri, olayları aktarmada genellikle “__________” metodunu benimsemişlerdir.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) “Sözlü rivayet”
 • B) “Kronikler”
 • C) “Yazılı kaynaklar”
 • D) “Arşiv malzeme”
SORU 10

Eski zamanlardan beri çok kullanılan takvimlerden biri olan “Kameri Takvim”i ilk kullanan İlk Çağ halkı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lidyalılar
 • B) Urartular
 • C) Babilliler
 • D) Hititler
SORU 11

Aşağıdaki halifelerden hangisinin künyesi Ebu Hafsa’dır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 12

• Sıffin Savaşı
• Cemel Olayı
• Hz. Osman’ın şehit edilmesi
Verilen olayların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali Dönemi’nde gerçekleşmiş olmaları
 • B) Dört Halife Dönemi’ni sona erdirmeleri
 • C) Arap milliyetçiliğini zayıflatmaları
 • D) İslam dünyasında iç karışıklıklara neden olmaları
SORU 13

“Tahkim Antlaşması”, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Puvatya Savaşı’yla
 • B) Mekke’nin fethiyle
 • C) Sıffın Olayı’yla
 • D) Cemel Olayı’yla
SORU 14

İslam tarihinde “Dört Halife Devri” olarak bilinen dönem, aşağıdaki olaylardan hangisiyle sona ermiştir?

 • A) Hakem Olayı’yla
 • B) Kerbela Olayı’yla
 • C) Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle
 • D) Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle
SORU 15

Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa’nın fethini gerçekleştirmek için büyük mücadeleler vermiştir?

 • A) Danişmentli Beyliği
 • B) Endülüs Emevileri
 • C) Büyük Selçuklular
 • D) Anadolu Selçukluları
SORU 16

Felsefe alanında yetkin isimlerden biri olan İbn Meymun, aşağıdaki filozoflardan hangisinin öğrencisidir?

 • A) İbn Rüşt
 • B) İbn Tufeyl
 • C) İbn Bacce
 • D) Muhammed bin Meserre
SORU 17

Çin, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Batı Türkistan için tehlike olmaktan çıkmıştır?

 • A) Talas
 • B) Cemel
 • C) Puvatya
 • D) Nihavent
SORU 18

Endülüs Emevi halifesi II. Hişam’ın çocuk oluşundan faydalanarak yönetimde etkin rol oynayan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbn Ebi Âmir
 • B) Tarık bin Ziyat
 • C) Yusuf bin Tafşin
 • D) Muhyittin İbn Arabi
SORU 19

Abbasiler Dönemi’nde Bağdat yakınlarında Türkler için kurulan Samarra kenti, Türklerin hangi özelliğini korumaya yönelik bir çalışmadır?

 • A) Bağımsızlık
 • B) Savaşçılık
 • C) Tek tanrıcılık
 • D) Devlet kuruculuk
SORU 20

Abbasilerde, halifenin siyasi otoritesinin zayıflaması üzerine idareciler arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek amacıyla kurulan müessese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haciplik
 • B) Vezirlik
 • C) Şurtalık
 • D) Emirü’l – Ümeralık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBAADDACBDCCBAAABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?