GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Arap dilinin, Arap coğrafyasının dışında yaygınlık kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Fetihlerin çoğalması
 • B) Arap milliyetçiliğinin yapılması
 • C) Arapça’nın resmî dil ilan edilmesi
 • D) Müslüman olan toplumların Kur’an’ı anlama isteği
SORU 2

“Türklerin millî varlıklarını muhafaza etmelerinde _________ dini önemli rol oynamıştır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) İslam
 • B) Mani
 • C) Şamanizm
 • D) Zerdüştlük
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, İslam dünyasının dünyevi hâkimiyeti ve koruyuculuğunun resmen Büyük Selçuklulara verildiğine kanıttır?

 • A) Büveyhoğulları’nı yıkmaları
 • B) Anadolu’ya akınlar düzenlemeleri
 • C) Malazgirt Savaşı’nda Bizans’ı yenmeleri
 • D) Halife tarafından Tuğrul Bey’e “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanının verilmesi
SORU 4

Papa III. Urbanus, aşağıdaki şehirlerden hangisinin İslam ordularınca fethi üzerine üzüntüsünden ölmüştür?

 • A) İstanbul
 • B) Antakya
 • C) Kudüs
 • D) Urfa
SORU 5

Babür hükümdarı Babür’ün yazdığı fıkıh kitabı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mübeyyen
 • B) Suretü’l – Arz
 • C) Miratü’l – Memalik
 • D) Mucem el – Büldan
SORU 6

Aşağıdaki devletlerden hangisinin merkezleri bazen Balasagun, bazen de Kaşgar şehirleri olmuştur?

 • A) Gazneliler
 • B) Harzemşahlar
 • C) Batı Karahanlılar
 • D) Doğu Karahanlılar
SORU 7

Hristiyan Batı dünyası, 11. yüzyılın başlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar (1096 – 1270) Müslümanların üzerine toplam kaç Haçlı Seferi düzenlemişlerdir?

 • A) 4
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 11
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, İslam medeniyetinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumu değildir?

 • A) Küttap
 • B) Medrese
 • C) Beytü’l – Hikme
 • D) Beytü’l – Mal
SORU 9

Piri Reis, aşağıdaki alanların hangisinde yaptığı çalışmalarla ün yapmış Türk – İslam bilginidir?

 • A) Matematik
 • B) Coğraya
 • C) Kimya
 • D) Fizik
SORU 10

Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisinin sembolü olan çiçek, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gül
 • B) Lale
 • C) Sümbül
 • D) Karanfil
SORU 11

Verilen şemada boş bırakılan “?” yerlere yazılması gerekenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A -- > B

 • A) Kelamiye -- > Reaya
 • B) Reaya -- > Müderris
 • C) Seyfiye -- > Kalemiye
 • D) Mültezim -- > Seyfiye
SORU 12

İslam devletlerinde gayrimüslimlerden alınan haraç, cizye, ticaret vergisi ve diğer gelirlerin tamamına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fey
 • B) Fer
 • C) Fem
 • D) Füg
SORU 13

Verilen şemanın başlığı için aşağıdakilerden hangisini yazmalıyız?

 • A) Büyük Selçukluları Kuran Devletler
 • B) Büyük Selçuklulara Bağlı Atabeylikler
 • C) Büyük Selçuklulardan Doğan Devletler
 • D) Büyük Selçukluların Fethettiği Devletler
SORU 14

İslam hukuku ile ilgilenen İslamî bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hadis
 • B) Fıkıh
 • C) Kelam
 • D) Tefsir
SORU 15

İslam uygarlığında, aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması oymacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesine etkisi olmuştur?

 • A) Hat sanatı
 • B) Çinicilik
 • C) Minyatür sanatı
 • D) Resim ve heykelcilik
SORU 16

Abbasilerdeki “Tevfiz Veziri”nin bugünkü siyasal sistemdeki karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Başbakan
 • B) Millî Eğitim Bakanı
 • C) Diyanet İşleri Başkanı
 • D) Emniyet Genel Müdürü
SORU 17

Kıbrıs’ı, Yunanistan’a bağlamak idealini hayata geçirmek isteyen bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından 1955 yılında kurulan örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İKÖ
 • B) OPEC
 • C) EOKA
 • D) ASALA
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Basra Körfezi ülkelerinden biri değildir?

 • A) Katar
 • B) Yemen
 • C) Umman
 • D) Bahreyn
SORU 19

1972 yılında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşayan Müslümanlar “İmamlar Kurulu” adında bir teşkilat kurmuşlardır?

 • A) Almanya
 • B) Fransa
 • C) Yunanistan
 • D) Amerika Birleşik Devletleri
SORU 20

İslamiyet, Afrika Kıtası’na ilk adımını, aşağıdaki hangi halife döneminde atmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Harun Reşit
 • D) Ömer bin Abdülaziz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADCADCDBACACBDACBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?