GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Yönetim, herhangi bir işletmede aşağıdakilerden hangisini temel amaç edinir.

 • A) İstihdam yaratmayı
 • B) Kusursuz örgütlenmeyi
 • C) Denetlemeyi sıklaştırmayı
 • D) Ekonomik etkinlik ve verimliliği
SORU 2

Modern Yönetim Teorisi, diğer teorilerden farklı olarak aşağıdakilerden hangisini özümseyerek dikkate almıştır?

 • A) Çevre unsurunu
 • B) İnsan unsurunu
 • C) İş bölümünü
 • D) Hiyerarşik yapıyı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon (örgütlenme) ile belirlenemez?

 • A) Kimin hangi araç ve gereci kullanacağı.
 • B) İnsanların yetki ve Sornmlulukları.
 • C) İş yapacak kişilerin sahip olacağı özellikler.
 • D) Nereye, ne zaman ve ne kadar mal/hizmet satılacağı.
SORU 4

Bir işletmede, İşletmenin ihtiyacı olan fon miktarını belirlemek ve bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararları kim alır?

 • A) Bankacı
 • B) İşletme sahibi
 • C) Finans yöneticisi
 • D) Genel müdür
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın özelliklerinden değildir?

 • A) Mübadele işlemidir.
 • B) İnsani ihtiyaçlar karşılanır.
 • C) Tüketiciler fiyatları belirler.
 • D) Planlama ve uygulama sürecidir.
SORU 6

Hedef tüketici kitleyi üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek, onları inandırmak, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarına ne nedir?

 • A) Tutundurma
 • B) Reklam
 • C) Kampanya
 • D) Pazarlama
SORU 7

Doğrudan dağıtımın söz konusu olabilmesi için aşağıda verilen şartlardan hangisinin sağlanması gereklidir?

 • A) Tüketici ya da müşteri sayısının çok olması.
 • B) Tüketim hızının, üretim hızından fazla olması.
 • C) Üretim ve tüketim noktaları arasındaki mesafenin az olması
 • D) Mal ve hizmetle belli bir üretim kalitesinin olmaması.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin dört temel öğesinden biridir?

 • A) İade
 • B) Nakil
 • C) Çıktı
 • D) Enerji
SORU 9

Bir işletmede;
• Üretimin aksaması
• Müşteri taleplerinin karşılanamaması
• Müşterinin rakip firmayı kaptırılması
• Kârının azalması
gibi sonuçların yaşanmasına sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kalite anlayışını düşürmek.
 • B) Stokları yetersiz tutmak.
 • C) Yüksek fiyat politikası uygulamak.
 • D) İşletmeye uygun bina bulmamak.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ahilik kültüründe yoktur?

 • A) Kaliteyi ucuza üretmek.
 • B) Millî birlik ve bütünlüğü korumak.
 • C) Üretim yaptığı alanda tek olmak.
 • D) Sosyal dayanışma ve yardıma önem vermek.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin etkin ve verimli yönetilmesinde daha büyük önem taşır?

 • A) Fiyat politikası
 • B) İnsan kaynağı
 • C) Ham madde stoğu
 • D) Müşteri memnuniyeti
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının çalışma alanında yer alan konulardan biri değildir?

 • A) İşçi sağlığı ve güvenliği
 • B) İş analizlerinin yapılması
 • C) Performans değerlendirmesi
 • D) Depolama ve sevkiyatın kontrolü
SORU 13

İşletme çalışanlarının bireysel başarılarını ve belirli bir zaman içinde davranışlarını değerlendirilen ve ölçen sürece ne denir?

 • A) İşletme analizi
 • B) Çalışma ilişkileri
 • C) Eğitim ve geliştirme
 • D) Performans değerlendirme
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon kavramının en basit açıklamasıdır?

 • A) İş başvurusu
 • B) Çalışma prensipleri
 • C) İşe alıştırma
 • D) Tüketici şikayetleri
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Bilgi ve becerileri artırır.
 • B) Çalışan personelin iş yükünü artırır.
 • C) Mesleki kariyer yapılması sağlar.
 • D) Teknolojik gelişmelerin takip edilmesini sağlar.
SORU 16

Araştırma faaliyetleri ile üretim faaliyetlerini arasındaki köprü görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

 • A) Geliştirme faaliyetleri
 • B) Finansal araştırma
 • C) Pazarlama
 • D) Yönetim
SORU 17

İşçi’nin tanımının yapıldığı İş Kanunu sayısı kaçtır?

 • A) 1452
 • B) 4857
 • C) 6654
 • D) 9321
SORU 18

İşçiye sağlanan ek ödemelerin katılmadığı ücrete ne denir?

 • A) Maaş
 • B) Asgari ücret
 • C) İhbar ücreti
 • D) Asıl ücret
SORU 19

Doğal çevrenin kirlenmesi ve bozulmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus artış hızının yüksekliği.
 • B) Yaşanabilen alanların azlığı.
 • C) İnsanların çok üretim ve tüketim yapması.
 • D) İnsanlarda çevre bilincinin olmaması.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal kaynaklardandır?

 • A) Rüzgar
 • B) Petrol
 • C) Bakır
 • D) Uranyum
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADCCACCBCBDDCBABDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?