GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Dinler tarihinin konusu aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

 • A) İslam dini
 • B) İlahi dinler
 • C) Geçmişte yaşamış dinler
 • D) Geçmişte ve günümüzde var olan tüm dinler
SORU 2

Dinler tarihi, ferdin dini tecrübesini ve bu tecrübenin tezahürlerini ortaya koymak için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanır?

 • A) Din felsefesi
 • B) Din Psikolojisi
 • C) Din Sosyolojisi
 • D) Din Fenomolojisi
SORU 3

Dinler tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İslam dininin savunmasını yapar.
 • B) Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerini kendisine konu oluşturur.
 • C) Bu alanda ilk çalışmalar İslam dünyasında başlamıştır.
 • D) Ülkemizde ders olarak Osmanlı’nın son dönemlerinde okutulmaya başlanmıştır.
SORU 4

“Din, akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevkeden ilahi bir kanundur.” İslam alimlerinin bu tanımına göre din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İlahi kaynaklıdır.
 • B) İnsanları kötü işlere sevketmez.
 • C) Din seçiminde kişilere baskı yapılamaz.
 • D) Bireyin iç dünyasında yaşaması gereken duygudur.
SORU 5

Din ve mitoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dinin kaynağı Tanrı, mitolojinin ki ise insandır.
 • B) Dinin hukuki bağlayıcılığı vardır. Mitolojinin yoktur.
 • C) Dinin Tanrısı somut, mitolojinin ki ise soyuttur.
 • D) Mitoloji inanç ve tapınma noktasına geldiğinde dine zarar verir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel faydalarındandır?

 • A) Yaşama sevincine katkı sağlaması.
 • B) Sadakanın yaygınlaşması.
 • C) Gıybet ve iftiranın azalması.
 • D) Birlik ve beraberliği güçlendirmesi.
SORU 7

Yahudi inancına göre “İlk Yahudi” aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İshak
 • B) Yakup
 • C) İbrahim
 • D) İsmail
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Mabet
 • B) Misyonerlik
 • C) Kutsal Toprak
 • D) Seçilmişlik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudiler’in görüşlerindendir?

 • A) Yaşanılan her yer kutsaldır.
 • B) Yahudiler her ülkede kendi kültürünü yaşamalıdır.
 • C) Sinagoglarda kadın ve erkek beraber oturmamalıdır.
 • D) Kadınlar haham olarak görev alamazlar.
SORU 10

Türkiye Yahudilerinin yasal temsilcisi kimdir?

 • A) Papa
 • B) Patrik
 • C) Haham
 • D) Hahambaşı
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

 • A) Monofizit Angilikan
 • B) Reformist
 • C) Protestan
 • D) Katolik
SORU 12

Katolik Kilisesi’nin 1962 – 1965 yılları arasında, kendi anlayışını çağın şartlarına uydurmak, kendilerine olan karşıtlığı azaltmak, dini yaşamayı kolaylaştırmak amacıyla yaptığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Vatikan
 • B) II. Vatikan
 • C) III. İstanbul
 • D) IV. İstanbul
SORU 13

Hristiyanların, ekmek ve şarapla yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vaftiz
 • B) Evharistiya
 • C) Son yağlama
 • D) Günah itirafı
SORU 14

• Ülkemizde yaşayan en kalabalık Hristiyan gruptur.
• İstanbul’daki Patrikliğe bağlıdırlar.
Hakkında bilgi verilen ülkemizde yaşayan Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rumlar
 • B) Süryaniler
 • C) Ermeniler
 • D) Arap Ortodokslar
SORU 15

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Peygamberler insanüstü varlıklardır.
 • B) Allah’ın birliği dinin temelidir.
 • C) Allah ile kul arasında herhangi bir aracı kabul edilmez.
 • D) Suçun bireyselliği esastır.
SORU 16

İslam mabetlerinde kişi veya varlıkların resim ve heykellerine rastlanmaz. Bunun asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslam’da akla ve bilime verilen önem.
 • B) Resim ve heykel sanatının İslam coğrafyasında gelişmemiş olması.
 • C) İslam’ın tövbe ve bağışlanmayı kul ile Allah arasında bir ilişki olarak görmesi.
 • D) İslam’ın, putperestlik ve şirke götürecek her türlü yolu engellemesi.
SORU 17

• Kurucusu Siddharta Gautama’dır.
• Hinduizmin, Brahman şekilciliği ve kast taassubuna karşı bir harekettir.
• Izdırabın kaynağı olan arzu ve ihtiraslardan kurtulmak “Sekiz dilimli yol’u” izlemekle mümkündür.
Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

 • A) Budizm
 • B) Sihizm
 • C) Caynizm
 • D) Taoizm
SORU 18

Aşağıdaki dinlerin hangisinde “kurucu”nun isminden bahsedilmez?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Şintoizm
 • C) Sihizm
 • D) Caynizm
SORU 19

• Getirdiği din tek tanrı inancına dayanır.
• Ahura Mazdah’a ibadet, Feriştehlere hürmet, şeytanlara lanet O’nun öğretilerindendir.
• Gathalar diye adlandırılan kutsal metinler kendisine atfedilir.
Hakkında bilgi verilen din kurucusu kimdir?

 • A) Guru Nanak
 • B) Lao – Tzu
 • C) Zerdüşt
 • D) Konfüçyüs
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kabile dinlerinin genel özelliklerindendir?

 • A) Din kurucuları vardır.
 • B) Kutsal kitaplara sahiptir.
 • C) Evrensel özelliğe sahip dinlerdir.
 • D) Yüce tanrı inancına sahiptirler.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBADCACBADBBBCADABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?