GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki dinlerin hangisi monoteist (tek tanrıcı) bir dindir?

 • A) Sihizm
 • B) Hinduizm
 • C) Budizm
 • D) Şintoizm
SORU 2

Hristiyan inancına göre Hz. İsa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. Meryem’den doğmuştur.
 • B) O, bir kul ve peygamberdir.
 • C) O, incil yazarlarına vahyetmiştir.
 • D) Allah kendisine tanrısallık vermiştir.
SORU 3

• M.Ö. 551 – 478 yılları arasında Çin’de yaşamıştır.
• Toplumsal barışı tesis etmenin eğitimden geçtiğine inanmıştır.
• Amacı erdemli insanlardan oluşan bir toplum oluşturmaktır.
Hakkında bilgi verilen din kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Buda
 • B) Guru Nanak
 • C) Zerdüşt
 • D) Konfüçyüs
SORU 4

Aşağıdaki dinlerin hangisinde mükafat ve ceza anlayışı ilahi dinlere daha yakındır?

 • A) Hinduizm
 • B) Şintoizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Konfüçyüscülük
SORU 5

Müslümanlar arasında mehdi anlayışı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

 • A) Dört Halife
 • B) Emeviler
 • C) Abbasiler
 • D) Memlükler
SORU 6

Aşağıdaki kitap – din eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Tevrat – Yahudilik
 • B) Avesta – Zerdüştlük
 • C) İncil – Hristiyanlık
 • D) Veda – Sihizm
SORU 7

Aşağıdaki dinlerin hangisinde tanrı heykellerinin önünde ibadet yapılmaz?

 • A) Yahudilik
 • B) Hinduizm
 • C) Budizm
 • D) Caynizm
SORU 8

Eski Türklerde dini ayin ve törenleri yönetenlere ne isim verilirdi?

 • A) Dinka
 • B) Guru
 • C) Kam
 • D) Sangha
SORU 9

Dinlerin oruç ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Protestan mezhebine bağlı olanlar oruç tutmazlar.
 • B) Müslümanın, vakti gelince orucunu açmasına “imsak” denir.
 • C) Hristiyanlık’ta oruç bir öğün yemek yeme şeklindedir.
 • D) Yahudiler günahlarına kefaret ve kötü günlerinin hatırlanması amacıyla oruç tutarlar.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin hac mekanıdır?

 • A) Efes
 • B) Roma
 • C) Kudüs
 • D) Antakya
SORU 11

Müslümanların Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelerek yerine getirdikleri hac görevine ne denir?

 • A) Sa’y
 • B) Tavaf
 • C) İhram
 • D) Vakfe
SORU 12

Dinlerin kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hristiyan inancına göre İsa’nın kendisi ilk ve son kurbandır.
 • B) Mabetlerinin yıkılmasından sonra Yahudiler kurban ibadetini askıya almışlardır.
 • C) Eski Türklerde, ölmüş ataları tazim ve onlar için kurban sunma adeti önemliydi.
 • D) Budizm ve Caynizm’de canlı varlıkların kurban edilmesi yaygındır.
SORU 13

Aşağıdaki bayramlardan hangisi Hristiyanlara aittir?

 • A) Fısıh
 • B) Sukkot
 • C) Matcuri
 • D) Paskalya
SORU 14

Budistlere ait olan mabed aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pagoda
 • B) Sinagog
 • C) Gurdvara
 • D) Katedral
SORU 15

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik edenler olun…”
(İslamiyet)
“Komşuna karşı yalan yere şahitlik etmeyeceksin.”
(Yahudilik)
“Yalan yere tanıklık etmeyeceksin”
(Hristiyanlık)
“Her zaman doğru konuşmak ve doğru hareket etmek insanı ızdıraptan kurtarır.”
(Budizm)
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Dinler birbirlerinin tamamlayıcısıdır.
 • B) Dinler birbirinden etkilenmiştir.
 • C) Ahlak kuralları evrenseldir.
 • D) Bütün dinler aynı kaynaktan beslenir.
SORU 16

Aşağıdaki dinlerden hangisinde misyonerlik faaliyetleri dünya genelinde sistemli ve kurumsal bir şeklinde yürütülmektedir?

 • A) Konfüçyanizm
 • B) Hristiyanlık
 • C) Yahudilik
 • D) Hinduizm
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan gruplar arasında yer almaz?

 • A) Baptisler
 • B) Adventisler
 • C) Mesih inanlıları
 • D) Yahova şahitleri
SORU 18

İslam’ın insanlara ulaştırılmasına ne denir?

 • A) Tebliğ
 • B) Vahiy
 • C) Tefsir
 • D) Sünnet
SORU 19

Türkiye’de yaşayan en kalabalık Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rumlar
 • B) Ermeniler
 • C) Süryaniler
 • D) Arap Ortodokslar
SORU 20

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı aşağıdaki aylardan hangisinde kutlanır?

 • A) Recep – Safer
 • B) Şevval – Zilhicce
 • C) Şaban – Muharrem
 • D) Ramazan – Zilkade
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCBDACBCADDACBDABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?