GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığın bölümlerinden biri değildir?

 • A) Kiplik mantığı
 • B) Klasik mantık
 • C) Özdeşlik mantığı
 • D) İki değerli mantık
SORU 2

Aşağıda verilen önermelerden hangisi tikel evetleme önermesidir?

 • A) ~p Λ q
 • B) (p V q)→(q Λ p)
 • C) (p Λ q)→(q V p)
 • D) (p V q)↔(q → p)
SORU 3

“(p Λ q)→ ~(q V r)” önermesinin ana bileşenleri hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) (p V q )
 • B) (p V q ) ~ (p Λ r )
 • C) (p V q ),(p Λ r )
 • D) ⇒,~
SORU 4

Aşağıdaki sembolleştirilmiş önermelerden “~ ” değilleme eklemi hangisinde ana eklem olarak kullanılmıştır?

 • A) ~(p V q)
 • B) ~p V ~ q
 • C) ~p ⇒ q
 • D) (~p Λ ~ q)⇔ ~r
SORU 5

“Öğrenci, öğretmen ve veli birbirini tamamlar.”
Önermesi kaç yüklemli bir önermedir?

 • A) Birli
 • B) İkili
 • C) Üçlü
 • D) Dörtlü
SORU 6

“İnsan çalışır ve gayret ederse mutlu olur.”
Önermesinin önermeler mantığındaki sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) p Λ q ⇔ r
 • B) p V q ⇒ r
 • C) p Λ q ⇒ r
 • D) p ⇒ q
SORU 7

Yukarıda doğruluk değerleri verilen numaralandırılmış önermelerden hangisi geçerlidir?

 • A) I numaralı önerme
 • B) II numaralı önerme
 • C) III numaralı önerme
 • D) IV numaralı önerme
SORU 8

Yukarıda doğruluk değerleri verilen önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur?

 • A) Önermeler geçerlidir.
 • B) Önermeler tutarlıdır.
 • C) Önermeler totolojidir.
 • D) Önermeler denk değildir.
SORU 9

~(p V q)önermesinin, çözümleyici çizelge kuralına göre açılımı hangisinde ifade edilmiştir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

 • A) Öğrenciler tatildedir.
 • B) Bütün çiçekler kokuludur.
 • C) Ahmet çalışır ise sınıfını geçer.
 • D) Hiçbir çocuk yaramaz değildir.
SORU 11

“Hava güneşliyse oyun oynayacağım.”
önermesinin niceleme mantığında sembolik ifadesi hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 12

Öznesi açıkça belli olmayan, içinde değişken bulunan önermeler, açık önermelerdir.
Aşağıdakilerden hangisi açık önerme değildir?

 • A) y + 8 = 12
 • B) 5x = 4y
 • C) Bitki fotosentez yapar.
 • D) Z bir hayvan değildir.
SORU 13

“ ∀x (x sosyal bilimdir)” açık önermesinin doğruluk değeri aşağıda verilen evrenlerden hangisinde doğrudur?

 • A) E= {fizik,kimya,biyoloji}
 • B) E= {kimya,sosyoloji,tarih}
 • C) E= {felsefe,biyoloji,matematik}
 • D) E= {sosyoloji,psikoloji,tarih}
SORU 14

“Tatilde bütün klasikleri okuyacağım.” biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bilgi verdiği için doğru ya da yanlış diyemeyiz.
Bu türden önermelerin doğru ya da yanlış olması olasıdır, ancak kesin değildir. Bu durum aşağıdaki mantık sistemlerinin hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 • A) Çok değerli mantık
 • B) Niceleme mantığı
 • C) İki değerli mantık
 • D) Kiplik mantığı
SORU 15

Bir önermenin “gerçek”, “zorunlu” ve “mümkün” değerlerini aldığı mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kiplik mantığı
 • B) Varlık mantığı
 • C) Özdeşlik mantığı
 • D) Üç değerli mantık
SORU 16

“Ilgaz dağı vardır.” önermesinin varlık mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • A) Ea
 • B) Obsesyon
 • C) a≡b /
 • D) ◊p
SORU 17

Doğruluğu açık ve seçik olarak belirli olan bu yüzden ispatlanmasına gerek olmayan önermelere ne ad verilir?

 • A) Teorem
 • B) Aksiyom
 • C) Tutarlılık
 • D) Çıkarım
SORU 18

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Mantık doğrusu, önermenin biçimiyle ilgilidir.
 • B) Bilgi doğrusu, önermenin içerdiği bilgilerle ilgilidir.
 • C) Mantıksal doğrular çelişik olmayan doğrulardır.
 • D) Mantık, evren ve varlık hakkında bütünsel bir açıklama yapmaya çalışan disiplindir.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı bir insanda görülmesi beklenen bir özellik değildir?

 • A) İspatlanmamış güvenilir olmayan bilgilere inanmaz.
 • B) Zihninde birbirleriyle çelişik düşüncelere yer vermez.
 • C) Duygular ve önyargılar karar verme sürecini etkiler.
 • D) Eleştirel bir düşünme biçimine sahiptir.
SORU 20

I- Bilimin dilsel yapısı ile ilgili sorunlar
II- Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlar /br>III- Mantık değişmezleri ile ilgili sorunlar
IV- Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlar
Yukarıda verilenlerden hangileri mantık felsefesinin ele aldığı sorunlardandır?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) II, III ve IV
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBACCDBDCACDAABBDCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?