GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan değildir?

 • A) Zihinsel süreçler
 • B) Sosyal kurumlar
 • C) Hayvan davranışları
 • D) Gözlenebilen insan davranışları
SORU 2

Her insanın kendine özgü davranış, algı ve kavrayış biçimi vardır. İnsan kendisinden, davranışlarından, oluşturacağı kimliğinden kendisi sorumludur. Bireyin iç yaşantısı bilinmeden onu anlamak mümkün değildir.
Yukarıda görüşlerinden bazıları verilen psikoloji yaklaşımı hangisidir?

 • A) Behaviorizm
 • B) Strukturalizm
 • C) Gestaltçı yaklaşım
 • D) Hümanistik yaklaşım
SORU 3

Sanık ve tanığın psikolojik durumları, sorgulanması, yargılanması ve yasalar karşısında insanların tutum ve tavırlarını araştıran psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Klinik Psikoloji
 • B) Endüstri Psikolojisi
 • C) Hukuk Psikolojisi
 • D) Eğitim psikolojisi
SORU 4

I. Yetenek
II. Kişilik
III. Tutum
IV. Zeka
Psikolojide uygulanan testler insanların yukarıda verilen özelliklerinden hangilerini ölçmek amacıyla kullanılır?

 • A) II ve IV
 • B) I, II ve III
 • C) How much
 • D) I, II, III ve IV
SORU 5

Elde ettiği bilimsel bulgularla, psikolojiye yardımcı olan, günümüzde ya da tarih öncesi dönemlerde yaşayan ilkel toplulukların kültürlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Etnoloji
 • B) Tarih
 • C) Coğrafya
 • D) Ekonomi
SORU 6

Koşmak, yürümek, bisiklete binmek, düşünmek, öğrenmek gibi organizmanın doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen etkinlikleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Güdülenme
 • B) Algılama
 • C) Davranış
 • D) Uyarım
SORU 7

Organizmanın ihtiyaçların etkisiyle harekete hazır hale gelerek amaca yönelik davranışta bulunmasına ve amaca ulaştıktan sonra rahatlamasına güdülenme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde güdülenme sürecinin sıralaması doğru olarak verilmiştir?

 • A) İhtiyaç → Güdü → Dürtü → Davranış → Doyum
 • B) İhtiyaç → Dürtü → Güdü → Davranış → Doyum
 • C) Davranış → Dürtü → Güdü → Doyum → İhtiyaç
 • D) Güdü → Dürtü → Davranış → Doyum
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı nitelikte bir güdüdür?

 • A) Dinlenme ihtiyacı
 • B) Başarılı olmak
 • C) Susuzluk
 • D) Açlık
SORU 9

Yapılan bazı araştırmalarda organizmanın yetersiz ve aşırı uyarıma uzun süre maruz kaldığında organizmada bazı sorunların ortaya çıktığı görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi yetersiz ve aşırı uyarım sonucunda ortaya çıkan bu sorunlardan değildir?

 • A) Organizmanın çevreye uyumu bozulmuştur.
 • B) Duyu organlarının algılama düzeyi artmıştır.
 • C) Davranışlarında düzensizlikler başlamıştır.
 • D) Sanrılar görmeye başlamıştır.
SORU 10

• Arkadaşlarıyla parkta oynayan çocuklar zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile olmazlar.
• İstemediğimiz halde katılmak zorunda olduğumuz toplantı bir türlü bitmek bilmez.
Verilen örnekler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 • A) Dikkat süresinin kişiden kişiye değişebileceğini
 • B) Algılamada kişisel deneyimlerin etkisi
 • C) Algıda değişmezlik
 • D) Subjektif zaman algısı
SORU 11

I. Açken dikkatimizi yiyeceklerin çekmesi
II. Karşımıza çıkan çok uzun boylu bir kişi
III. Mesleğimizle ilgili bir olay
IV. Hareket eden uyarıcılar
Yukarıda verilenlerden hangileri algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve IV
 • C) I, II ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 12

Varolan gerçekliğin olduğundan farklı olarak algılanması algı yanılması olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir algı yanılması değildir?

 • A) Sessiz bir ortamda bir kişinin sesler duyduğunu söylemesi
 • B) Gece kapının arkasında asılı duran kemeri yılan olarak algılamak
 • C) Caddede yürürken yanıp sönen ışıkların dikkatimizi çekmesi
 • D) Yarısı suyla dolu bir bardağın içindeki kaşığın kırık olarak algılanması
SORU 13

Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme sonucu kazanılmıştır?

 • A) Büyüklerin ellerinin öpülmesi
 • B) Ani bir ses karşısında irkilmek
 • C) Bir kuşun yuvasını yapması
 • D) Uzun süre yemek yemediğimizde acıkmamız
SORU 14

Edimsel koşullanma organizmayı ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranışın organizma tarafından öğrenilmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeye örnek olur?

 • A) İsmail’in sigaranın zararlarını, izlediği bir televizyon programından öğrenmesi
 • B) Elektrik akımının etkisinde kalan bir köpeğin, elektriği kesen düğmeye basmayı öğrenmesi
 • C) Kedi tarafından tırmalanan bir çocuğun tüm kedilerden korkmaya başlaması.
 • D) Bir gencin taraftarı olduğu takımın yıldız futbolcusu gibi giyinmesi
SORU 15

Bir grup okçuya yaptıkları atışların sonuçları yedinci atışa kadar bildirilmiş daha sonraki atışların sonuçları ise bildirilmemiştir. Denemeler sonunda atış yapan grubun yedinci atıştan sonra başarısının düştüğü görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklar?

 • A) Çalışmanın zamanlara bölünmesi başarıyı artırır.
 • B) Denemelerin sayısının artışı başarıyı olumlu etkiler.
 • C) Elde edilen sonucun bilinmesi başarıyı artırır.
 • D) Ödül başarıyı artıran bir etkiye sahiptir.
SORU 16

• İki aylık bir bebeğe yürümeyi öğretemeyiz.
• Bir köpeğe konuşmayı öğretmek mümkün değildir.
Yukarıdaki durumlar öğrenme için gerekli olan faktörlerden hangileri ile ilgilidir?

 • A) Olgunlaşma – Türe özgü hazır olma
 • B) Güdülenme – Genel uyarılmışlık hali
 • C) Hazır bulunuşluluk – Zeka
 • D) Olgunlaşma – Yaş
SORU 17

Herhangi bir öğrenme konusunu ya da algısal gereçleri daha sonra anımsanacak şekilde tekrarlayarak belleğe yerleştirme işlemidir.
Yukarıda belleğin temel işlemlerinden hangisi açıklanmaktadır?

 • A) Kodlama
 • B) Çağırma
 • C) Hatırlama
 • D) Saklama
SORU 18

Geçmişte öğrendiğimiz herhangi bir bilgi, beceri ve nesnelerin geçici veya sürekli olarak yitirilmesi, tanınmaması olayı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • A) Ket vurma
 • B) Transfer
 • C) Unutma
 • D) Yansıtma
SORU 19

Uykunun uyku sırasındaki göz hareketlerine göre iki farklı dönemi vardır. Bu dönemler hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) NREM – REM
 • B) BİORİTİM – EKG
 • C) EEG – REM
 • D) REM – EMG
SORU 20

Uyku ve rüyalar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) Uyku bütün organizmanın olduğu gibi sinir sisteminin de dinlenmesini sağlar.
 • B) İnsanın istekleri, arzuları, beklentileri, korkuları rüyalara neden olurlar.
 • C) Uyku ve rüya insanın en temel fizyolojik ihtiyaçlarındandır.
 • D) Bazı insanların uykularında rüya görmedikleri bilinmektedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCDACBBBDBCABCADCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?